Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 550-599 / NERI Technical Reports No. 550-599

Nr. 599: Beregning af naturtilstand ved brug af simple indikatorer. 2. udgave. Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2006. 94 s. Sammenfatning  | Hele rapporten i pdf-format (1.388 kB).

Nr. 598: Klimabetingede effekter på marine økosystemer. Hansen, J.L.S. & Bendtsen, J. 2006. 50 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (3.984 kB).

Nr. 597: Vandmiljø og Natur 2005. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S., Bijl, L. van der, Svendsen, L.M., Grant, R., Ellermann, T. & Bruus, M. 2006. 50 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.502 kB).

Nr. 596: Terrestriske Naturtyper 2005. NOVANA. Bruus, M., Damgaard, C., Ejrnæs, R., Fredshavn, J.R., Nielsen, K.E. & Strandberg, B. 2006. 100 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.951 kB).

Nr. 595: Atmosfærisk deposition 2005. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Brandt, J., Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B., & Monies, C., 2006. 66 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.408 kB).

Nr. 594: Landovervågningsoplande 2005. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Madsen, I. & Rasmussen, P. 2006. 112 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.343 kB).

Nr. 593: Smådyrfaunaens passage ved dambrugsspærringer. Skriver, J. & Friberg, N. 2006. 34 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.004 kB).

No. 592: Modelling Cost-efficient Reductions of Nutrient Loads to the <st1:place w:st="on">Baltic Sea</st1:place> . Model specification, Data and Cost-functions. Schou, J.S., Neye, S.T., Lundhede, T., Martinsen, L. & Hasler, B. 2006.  69 p. Sammenfatning |SummaryFull Report in pdf format (917 kB).

Nr. 591: Økonomiske konsekvenser for landbruget ved ændring af miljøgodkendelsen af husdyrbrug. Rapport fra økonomiudredningsgruppen. Schou, J.S. & Martinsen, L. 2006. 57 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.374 kB).

Faglig rapport nr. 590: Fysisk kvalitet i vandløb. Test af to danske indices og udvikling af et nationalt indeks til brug ved overvågning i vandløb. Pedersen, M.L., Sode, A., Kaarup, P. & Bundgaard, P. 2006. 44 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.215 kB).

Nr. 589: <ST1:PLACE w:st="on"><ST1:COUNTRY-REGION w:st="on">Denmark</ST1:COUNTRY-REGION></ST1:PLACE> ’s National Inventory Report 2006. Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2004. Illerup, J.B., Lyck, E., Nielsen, O.-K, Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Nielsen, M., Sørensen, P.B., Vesterdal, L., Fauser, P., Thomsen, M. & Winther, M. 2006. 555 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf format (6,799 kB).
21. august 2006: Rettelse til Faglig rapport 589: På side 17 i den danske sammenfatning er ordet "lavere" rettet til ordet "højere" i linie 6 i første afsnit om "Energi".

Nr. 588: Agerhøns i jagtsæsonen 2003/04 - en spørgebrevsundersøgelse vedrørende forekomst, udsætning, afskydning og biotoppleje. Asferg, T., Odderskær, P. & Berthelsen, J.P. 2006. 48 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (384 kB).

Nr. 587: Målinger af fordampning af pesticider fra jord og planter efter sprøjtning. Andersen, H.V., Bossi, R., Jensen, N.O., Sørensen, P.B., Spliid, N.H. & Jensen, P.K. 2006. 98 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.100 kB).

Nr. 586: Vurdering af de samfundsøkonomiske konsekvenser af Kommissionens temastrategi for luftforurening. Bach, H., Andersen, M.S., Illerup, J.B., Møller, F., Birr-Pedersen, K., Brandt, J., Ellermann, T., Frohn, L.M., Hansen, K.M., Palmgren, F., Nielsen, J.S. & Winther M. 2006. 90 s. Sammenfatning | Summary  | Hele rapporten i pdf-format (1.440 kB).

Nr. 585: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandmiljøet. Tilstand og udvikling, 1998-2003. Boutrup, S., Fauser, P., Thomsen, M., Dahlöff, I., Larsen, M.M., Strand, J., Sortkjær, O., Ellermann, T., Rasmussen, P., Jørgensen, L.F., Pedersen, M.W. & Munk, L.M.  2006. 140 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (2.500 kB).

No. 584: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2005. Kemp, K., Ellermann, T., Palmgren, F. & Wåhlin, P. 2006. 42 pp. Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (424 kB).

Nr. 583: Naturgenopretning af søerne i Vejlerne - en vurdering af effekterne på yngle- og trækfugle. Clausen, P., Holm, T.E. & Kjeldsen, J.P. 2006. 122 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2.400 kB).

Nr. 582: NOVANA Arter 2004-2005. Søgaard, B., Pihl, S. & Wind, P. 2006. 150 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (4.000 kB).
Mandag den 19. juni blev pdf filen af hele rapporten udskiftet. Figur 4.5.6.3 på side 129 er udskiftet, så figuren har den korrekte skala for antal individer på op til 140.000. 

Nr. 581: Physical and biological oceanography in West Greenland waters with emphasis on shrimp and fish larvae distribution. Söderkvist, J., Nielsen, T.g & Jespersen, M. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqFull report in pdf-format (kB).

Nr. 580: Habitatmodellering i Ledreborg Å. Effekten på ørred ved reduceret vandføring. Clausen, B., Olsen, M., Pedersen, S. & Pedersen, M.L. 2006. 58 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3.094 kB).

Nr. 579: Aquatic and Terrestrial Environment 2004. State and trends – technical summary. Andersen, J.M., Boutrup, S., van der Bijl, L., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J.,Grant, R., Lauridsen, T.L., Ellermann, T., Ærtebjerg, G., Nielsen, K.E., Søgaard, B., Jørgensen, L.F. & Dahlgren, K. 2006. 136 pp. Summary | Full report in pdf-format (4,210 kB).
The report is also published in a Danish version. See Faglig rapport nr. 558 fra DMU.

Nr. 578: Limfjorden i 100 år. Klima, hydrografi, næringsstoftilførsel, bundfauna og fisk i Limfjorden fra 1897 til 2003. Christiansen, T., Christensen, T.J., Markager, S., Petersen, J.K. og Mouritsen, L.T. 2006. 85 s. Sammenfatning  | Summary | Hele rapporten i pdf-format (3.000 kB).

Nr. 577: Limfjordens miljøtilstand 1985 til 2003. Sammenhæng mellem næringsstoftilførsler, klima og hydrografi belyst ved empiriske modeller. Markager, S., Storm, L.M. og Stedmon, C.A. 2006. 219 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (3.700 kB).
Link til Bilag 4 excel (Excel regneark)
Link til Bilag 5 Excel (Excel regneark)
16. november 2006: Rettelse til Faglig rapport nr. 577. På side 75, første afsnit, linie 11 er sigtdybden "4,7 m" rettet til "4,5 m".

Nr. 576: Overvågning af Vandmiljøplan II Vådområder 2005. Hoffmann, C.C., Baatrup-Pedersen, A., Amsinck, S.L. & Clausen, P. 2006. 128 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.400 kB).

Nr. 575: Miljøkonsekvenser ved afbrænding af husdyrgødning med sigte på energiudnyttelse - scenarieanalyse for et udvalgt opland. Schou, J.S., Gyldenkærne, S., Grant, R. Elmegaard, N. Palmgren, F. & Levin, G. 2006. 42 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (2.554 kB).

Nr. 574: Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2005. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Damgaard, C. & Strandberg, M. 2006. 22 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (570 kB).

Nr. 573: Monitoring and Assessment in the Wadden Sea. Proceedings from the 11. Scientific Wadden Sea Symposium Esbjerg, Denmark 4.-8. april 2005.  Laursen, K. 2006. 142 pp. Sammenfatning |  Summary
Report - part 1 in pdf-format (1,780 kB)
Report - part 2 in pdf-format (5,730 kB) and
Report - part 3  in pdf-format (3,210kb).

Nr. 572: Søerne i De Vestlige Vejler. Søndergaard, M., Landkildehus, F., Lauridsen, T. & Krog, G. 2006. 56 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.325 kB).

Nr. 571: VVM på husdyrbrug - vurdering af miljøeffekter. Nielsen, K., Bøgestrand, J., Bak, J.L., Hvidberg, M. & Gyldenkærne, S. 2006. 52 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (686 kB).

No. 570: Conservation status of bird species in <st1:country-region w:st="on"><st1:place w:st="on">Denmark</st1:place></st1:country-region> covered by the EU Wild Birds Directive. Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J. & Bregnballe, T. 2006. 128 pp. SummaryFull report in pdf-format (759 kB).
The report is also published in a Danish version. See Faglig rapport fra DMU Nr. 462.

Nr. 569: Anskydning af vildt. Konklusioner på undersøgelser 1997-2005. Noer, H., Hartmann, P. & Madsen, J. 2006. 96 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.057 kB).

Nr. 568: Vejledning om godkendelse af husdyrbrug. Faglig rapport fra arbejdsgruppen om ammoniak. Geels, C., Bak, J., Callesen, T., Frohn, L.M., Frydendall, J., Gyldenkærne, S., Hansen, A.G., Hutchings, N., Jacobsen, A.S., Pedersen, P., Schneekloth, M., Winther, S., Hertel, O. & Moseholm, L. 2006. Faglig rapport fra DMU nr. 568. 89 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1.501 kB).

No. 567: Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2005. Glahder, C.M. & Asmund, G. 2006. 37 pp. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqFull report in pdf format (683 kB).

Nr. 566: Begrænsning af fosfortab fra husdyrbrug. Metoder til brug ved fremtidige miljøgodkendelser. Nielsen, K., Andersen, H.E., Hansen, J.F., Heckrath, G.J., Knudsen, L., Tybirk, P., Andersen, K.B. & Bojesen, O. 2006. Faglig rapport fra DMU nr. 566. 42 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1.061 kB).

No. 565: Dioxin in the Atmosphere of Denmark. A Field Study at Selected Locations. The Danish Dioxin Monitoring Programme II. Vikelsøe, J., Hovmand, M.F., Andersen, H.V., Bossi, R., Johansen, E. & Chrillesen, M. 2006. Sammenfatning  | SummaryFull report in pdf format (700kB).

Nr. 564: Styringsmidler i naturpolitikken. Miljøøkonomisk analyse. Schou, J.S., Hasler, B. & Hansen, L.G. 2005. 36 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (390 kB).

No. 563: Scientific and technial background for intercalibration of Danish coastal waters. Petersen, J.K., Hansen, O.S., Henriksen, P., Carstensen, J., Krause-Jensen, D., Dahl, K., Josefson, A.B., Hansen, J.L.S., Middelboe, A.L. & Andersen, J.H. 2005. 72 pp. Summary | SammenfatningFull report in pdf format (1,721 kB).

No. 562: Nalunaq environmental baseline study 1998-2001. Glahder, C.M., Asmund, G., Josefson, A., Burmeister, A, & Jespersen, K. 2005. 90 pp. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf format (1,500 kB).

No. 561: Aquatic Environment 2004. State and trends – technical summary. Andersen, J.M., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Jensen, J.P., Ellerman, T., Ærtebjerg, G., Jørgensen, L.F. & Pedersen, M.W. 2005. 62 pp. Summary | Full report in pdf format (4,905 kB).
The report is also published in a Danish version. See Faglig rapport nr. 517 fra DMU.

Nr. 560: Vidensyntese indenfor afsætning af atmosfærisk ammoniak. Fokus for modeller for lokal-skala. Hertel, O., Skjøth, C.A, Løfstrøm, P., Andersen, H.V., & Ellermann, T. 2005. 34 s. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (555 kB).

No. 559: Control of pesticides 2004. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. 2005. 34 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (549 kB).

Nr. 558: Vandmiljø og Natur 2004. Andersen, J.M., Boutrup, S., van der Bijl, L., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Lauridsen, T.L., Ellermann, T., Ærtebjerg, G., Nielsen, K.E., Søgaard, B., Jørgensen, L.F. & Dahlgren, K. 2005. 132 s. Sammenfatning (139 kB) | Hele rapporten i pdf format (4.89 kb).
En trykt udgave af rapporten kan købes i Miljøministeriets Informationscenter´s netboghandel Pris 200 kr.

Nr. 557: Terrestriske naturtyper 2004. Strandberg, B., Magård, E., Bak, J., Bruus, M., Damgaard, C., Fredshavn, J.F., Løkke, H. & Nielsen, K.E. 2005. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (916 kB).

Nr. 556: Atmosfærisk deposition, driftsrapport for luftforurening i 2004. Ellermann, T. Andersen, H.V., Christensen, J., Frohn, L.M. Kemp, K. & Monies, C. 2006. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (1.500 kB).

Nr. 555: Atmosfærisk deposition 2004. Ellermann, T., Andersen, H.V., Monies, C., Kemp, K., Bossi, R., Mogensen, B.B., Løfstrøm, P., Christensen, J. & Frohn, L.M. 2005. 76 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.118 kB).

Nr. 554: Vandløb 2004. Bøgestrand, J. 2005. 82 s. SammenfatningHele rapporten i pdf format (1.831 kB).

Nr. 553: Søer 2004. Lauridsen, T.L., Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Strzelczak, A. & Sortkjær, L. 2005. 62 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.348 kB).

Nr. 552: Landovervågningsoplande 2004. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G. & Rasmussen, P. 2005. 140 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.194 kB).

Nr. 551: Marine områder 2004 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. Ærtebjerg, G., Bendtsen, J., Carstensen, J., Christiansen, T., Dahl, K., Dahllöf, I., Ellermann, T., Gustafsson, K., Hansen, J.L.S., Henriksen, P., Josefson, A.B., Krause-Jensen, D., Larsen, M.M., Markager, S.S., Ovesen, N.B., Skjøth, C.A., Strand, J., Söderkvist, J., Mouritsen, L.T., Bråten, S., Hoffmann, E. & Richardson, K. 2005. 94 s. SammenfatningSummary | Hele rapporten i pdf format (4.993 kB) | Bilag (279 kB).

Nr. 550: Natur og Miljø 2005. Påvirkninger og tilstand. Bach, H., Christensen, N., Gudmundsson, H., Jensen, T.S., Normander, B. (red.) 2005. 208 s. Sammenfatning (2.892 kB) | Illustreret sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (10.904 kB) | Indledning-kapitel 2 (2.909 kB) | Kapitel 3-4 (4.759 kB) | Kapitel 5-7 (3.466 kB).
En trykt udgave af rapporten kan købes i Miljøministeriets Informationscenter´s netboghandel Pris 200 kr.