Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 200-299 / NERI technical reports no. 200-299

Nr. 299: Blykontaminering af grønlandske fugle - en undersøgelse af polarlomvie til belysning af human eksponering med bly som følge af anvendelse af blyhagl. Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F.F. 27 s. Hele rapporten i pdf format (211 kB).

Nr. 298: Methyl t-Butylether (MTBE) i drikkevand. Metodeafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B.L. Hele rapporten i pdf format (12.145 kB).

Nr. 297: Preservaties in Skin Creams. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Chemical Preparations. Rastogi, S.C., Jensen, G.H., Petersen, M.R. & Worsøe, I.M. 70 pp. DKK 50.00. Full report in pdf format (7,184 kB).

Nr. 296: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1998. Kemp, K. & Palmgren, F. Full report in pdf format (2,238 kB).

Nr. 295: Kvalitetsparametre for haglammunition. En undersøgelse af spredning og indtrængningsevne som funktion af haglenes størrelse og form. Hartmann, P., Kanstrup, N., Asferg, T. & Fredshavn, J. 34 s. Hele rapporten i pdf format (1.710 kB).

Nr. 294: Bilparkmodel. Beregning af udvikling og emmissioner. ALTRANS. Kveiborg. 84 s. Hele rapporten i pdf format (3.309 kB).

Nr. 293: Landovervågningsoplande 1998. NOVA 2003. Grant, R. et al. 152 s. Hele rapporten i pdf format (1.015 kB).

Nr. 292: Vandløb og kilder 1998. NOVA 2003. Bøgestrand, J. (red.) 130 s. Hele rapporten i pdf format (2.440 kB).

Nr. 291: Søer 1998. NOVA 2003. Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 106 s. Hele rapporten i pdf format (673 kB).

Nr. 290: Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1998. NOVA 2003. Markager, S. et al. 161 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (4.326 kB).

Nr. 289: Atmosfærisk deposition af kvælstof 1998. NOVA 2003. Skov, H., Hertel, O., Ellermann, T., Skjødt, C.A. & Heidam, N.Z. 102 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (4.986 kB).

Nr. 288: Mere og bedre natur i landbrugslandet - dokumenteret grundlag for en ekstra indsats. Reddersen, J., Tybirk, K., Halberg, N. & Jensen, J. 109 s. Hele rapporten i pdf format (7.043 kB).

Nr. 287: The Danish CORINAIR Inventories. Time Series 1975-1996 of Emissions to the Atmosphere. Winther, M., Illerup, J.B., Fenhann, J. & Kilde, N. 81 pp. Full report in pdf format (3,248 kB).

Nr. 286: Chlorerede, phosphorholdige og andre pesticider i drikkevand. Metodeafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 323 s. Hele rapporten i pdf format (24.967 kB).

Nr. 285: Naturkvalitet - kriterier og metodeudvikling. Nygaard, B., Mark, S., Baattrup-Pedersen, A., Dahl, K., Ejrnæs, R., Fredshavn, J., Hansen, J., Lawesson, J., Münier, B., Møller, P.F., Risager, M., Rune, F., Skriver, J., Søndergaard, M. 116 s. Hele rapporten i pdf format (6.865 kB).

Nr. 284: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1999. Noer, H., Hartmann, P., Christensen, T.K., Kanstrup, N. & Hansen, E.B. 61 s. Hele rapporten i pdf format (5.983 kB).

Nr. 283: Krager, husskader og småvildt. En vurdering af prædationens effekt på småvildtbestande og muligheden for at begrænse effekten ved jagt og regulering. Asferg, T. 49 s. Hele rapporten i pdf format (2.642 kB).

Nr. 282: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1998/99 i Danmark. Wing Survey from te 1998/99 Hunting Season in Denmark. Clausager, I. 47 s. Hele rapporten i pdf format (1.008 kB).

Nr. 281: Control of Pesticides 1998. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T. & Petersen, K.K. 23 pp. Full report in pdf format (1,008 kB).

Nr. 280: Vurdering af effekten af en vindmøllepark ved Overgaard på forekomsten af fugle i EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 15. Clausen, P. & Larsen, J.K. 31 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 279: Pesticider i drikkevand 2. Præstationsprøvning. Nyeland, B.A. 261 s. Hele rapporten i pdf format (15.213 kB).

Nr. 278: Luftforurening ved en planlagt udvidelse af Billund Lufthavn. Undersøgelse udført af Danmarks Miljøundersøgelser for Billund Lufthavn.  Berkowicz, R., Fenger, J. & Winther, M. 88 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.706 kB).

Nr. 277: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1998. Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F. 73 s.

Nr. 276: Grønlandske gåsebestande - en oversigt. Boertmann, D. & Glahder, C. 59 s.

Nr 275: Indpasning af rekreative aktiviteter i forhold til fugleliv og odder i Skjern Å Naturprojekt - en biologisk udredning. Madsen, J., Madsen, J.B. & Petersen, I.K. 38 s. Hele rapporten i pdf format (365 kB).

Nr. 274: Modeller til bestemmelse af Naturkvalitet på udvalgte Naturtyper ved anvendelse af Neurale Netværk.  Mark, S. & Strandberg, M. 71 s. Hele rapporten i pdf format (9.108 kB).

Nr. 273: Mink Mustela vision og ilder M. putorius.  Hammershøj, M. & Asferg. T. 56 s. Hele rapporten i pdf format (2.799 kB).

Nr. 272: Forbrug af økologiske fødevarer. Del 1: Den økologiske forbruger. Wier, M. & Calverley, C. 130 s. Hele rapporten i pdf format (18.796 kB).

Nr. 271: Proceedings of the 12th Task Force Meeting in Silkeborg, Denmark, October 23-25, 1996. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution. International Cooperative Programme on Assessment and Monitoring of Acidification of Rivers and Lakes. Larsen, S.E., Friberg, N. & Rebsdorf, Aa. (eds.). 49 pp.

Nr. 270: Produktion og forekomst af svovlbrinte i Mariager Fjord 1998. Fossing, H. & Christensen, P.B. 17 s. Hele rapporten i pdf format (395 kB).

Nr. 269: Tålegrænser for luftforurening. Anvendelse i strategisk miljøplanlægning. Integreret MiljøInformationsSystem IMIS-luftforurening. Bastrup-Birk, A., Tybirk, K., Wier, M. & Emborg, L. 123 s. Hele rapporten i pdf format (2.599 kB).

Nr. 268: Phtalates and Nonylphenols in Soil. A Field Study of Different Soil Profiles. Vikelsøe, J., Thomsen, M., Johansen, E. & Carlsen, L. 126 p. Full report i pdf format (13,050 kB).

Nr. 267: Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. Laursen, K. (red.). 87 s.

Nr. 266: Biodiversity in Benthic Ecology. Proceedings from Nordic Benthological Meeting in Silkeborg, Denmark, 13-14 November 1997. Friberg, N. & Carl, J.D. (eds.). 139 p.

Nr. 265: Analyse af emissioner fra vejtrafikken. Sammenligning af emissionsfaktorer og beregningsmetoder i forskellige modeller. Winther, M. 120 s. Hele rapporten i pdf format (2.688 kB).

Nr. 264: Phenoler i drikkevand. Præstationsprøvning.  Nyeland, B. & Kvamm, B. 159 s. Hele rapporten i pdf format (1.037 kB).

Nr. 263: Assessing the Impact of the Tunø Knob Wind Park on Sea Ducks. The Influence of Food resources. Guillemette, M., Larsen, J.K. & Clausager, I. 20 pp. Full report in pdf format (269 kB).

Nr. 262: Proceedings of the 16th Mustelid Colloquium, 9th - 12th October 1997, Århus, Denmark. Ed. by Madsen, A.B., Asferg, T., Elmeros, M. & Zaluski, K. 45 pp.

Nr. 261: Udvidet pesticidmetode i forbindelse med grundvandsovervågning. Vejrup, K.V. & Ljungqvist, A. 52 s.

Nr. 260: Afløbskontrol af dambrug.Statistiske aspekter og opstilling af kontrolprogrammer. Larsen, S.E. & Svendsen, L.M. 86 s. Hele rapporten i pdf format (3.740 kB).

Nr. 259: Kontrol af konserveringsmidler og farvestoffer i legetøjskosmetik. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H. 28 s.

Nr. 258: Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 1998. Johansen, P., Riget, F. & Asmund, G. 29 s. Hele rapporten i pdf format (7.500 kb)

Nr. 257: Landbrugsscenarier - integreret miljøøkonomisk modelanvendelse. Andersen, J.M., Wier, M., Hasler, B. & Bruun, H.G. 93 s. Hele rapporten i pdf format (5.191 kB).

Nr. 256: Emissioner fra vejtrafikken i Danmark 1980-2010. Winther, M. & Ekman, B. 73 s. Hele rapporten i pdf format (3.147 kB).

Nr. 255: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Frohn, L., Skov, H. & Hertel, O. 97 s. Hele rapporten i pdf format (5.087 kB).

Nr. 254: Marine områder. Åbne farvande - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Ærtebjerg, G. et al. 246 s. Hele rapporten i pdf format (13.688 kB).

Nr. 253: Ferske vandområder - vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Windolf, J., Svendsen, L.M., Ovesen, N.B., Iversen, H.L., Larsen, S.E., Skriver, J. & Erfurt, J. 102 s. Hele rapporten i pdf format (5.346 kB).

Nr. 252: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Laubel, A.R., Paulsen, I., Jensen, P.G. & Rasmussen, P. 154 s. Hele rapporten i pdf format (7.931 kB).

Nr. 251: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1997. Jensen, J.P., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 102 s. Hele rapporten i pdf format (4.557 kB).

Nr. 250: Faunapassager i forbindelse med større vejanlæg, III. Feltundersøgelser og litteraturudredning. Jeppesen, J.L., Madsen, A.B., Mathiasen, R. & Gaardmand, B. 69 s. Hele rapporten i pdf format (5.246 kB).

Nr. 249: Phthalater i miljøet. Opløselighed, sorption og transport. Thomsen, M. & Carlsen, L. 120 s. Hele rapporten i pdf format (5.345 kB).

Nr. 248: Lavvandede søers økologi - Biologiske samspil i de frie vandmasser. Doktordisputats. Jeppesen, E. 59 s. Hele rapporten i pdf format (4.199 kB).

Nr. 247: The Ecology of Shallow Lakes - Trophic Interactions in the Pelagial. Doctor's dissertation (DSc). Jeppesen, E. 358 pp. Full report in pdf format (25,958 kB).

Nr. 246: A Review of Biological Resources in West Greenland Sensitive to Oil Spills During Winter. Boertmann, D., Mosbech, A. & Johansen, P. 72 pp. Full report in pdf format (4,450 kB).

Nr. 245: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report 1997. Kemp, K., Palmgren, F. & Mancher, O.H. 57 pp. Full report in pdf format (3,389 kB).

Nr. 244: Miljøforholdene i Tange Sø og Gudenåen. Nielsen, K., Jensen, J.P. & Skriver, J. 63 s. Hele rapporten i pdf format (3.940 kB).

Nr. 243: The State of the Environment in Denmark 1997.  Holten-Andersen, J., Christensen, N., Kristensen, L.W., Kristensen, P. & Emborg, L. (eds.). 288 pp. Full report in pdf format (58,424 kB).

Nr. 242: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1997/98 i Danmark. Clausager, I. 50 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 241: Control of Pesticides 1997. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Køppen, B. & Petersen, K.K. 24 pp. Full report in pdf-format.

Nr. 240: Beregning af rejsetider for rejser med bil og kollektiv trafik. ALTRANS. Thorlacius, P. 54 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 239: Aromater i spildevand. Præstationsprøvning. Nyeland, B.A. & Hansen, A.B. 64 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 238: Indikatorer for naturkvalitet i søer.  Jensen, J.P. & Søndergaard, M. 39 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 237: Råvildt og forstyrrelser.  Olesen, C.R., Theil, P.K. & Coutant, A.E. 53 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 236: The marine environment in Southwest Greenland. Mosbech, A., Boertmann, D., Nymand, J., Riget, F. & Acquarone, M. 202 pp. 

Nr. 235: Effekten på sangsvane ved etablering af en vindmøllepark ved Overgaard gods. Larsen, J.K. & Clausen, P. 25 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 234: Background Concentrations for Use in the Operational Street Pollution Model (OSPM). Jensen, S.S. 107 pp. Full report in pdf format.

Nr. 233: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 1997-1998. Noer, H., Madsen, J., Hartmann, J., Kanstrup, N. & Kjær, T. 61 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 232: Fragmentering og korridorer i landskabet - en litteraturudredning. Hammershøj, M. & Madsen, A.B. 110 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 231: Mere brændstofeffektive køretøjer. CO2-konsekvenser og samfundsøkonomi. Møller, F. & Winther, M. 74 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 230: On the Fetch Dependent Drag Coefficient over Coastal and Inland Seas. Geernaert, G.L. & Smith, J.A. 20 pp. Full report in pdf format.

Nr. 229: Ynglefugle i Vadehavet 1996. Rasmussen, L.M. & Thorup, O. 101 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 228: Trafikdræbte dyr i landskabsøkologisk planlægning og forskning. Madsen, A.B., Fyhn, H.W. & Prang, A. 40 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 227: Impact Assessment of an Off-Shore Wind Park on Sea Ducks.  Guillemette, M., Kyed Larsen, J. & Clausager, I. 61 pp. Full report in pdf format.

Nr. 226: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1997.  Johansen, P., Riget, F. & Asmund, G. 35 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 225: Sources of Phthalates and Nonylphenoles in Municipal Waste Water. A Study in a Local Environment.  Vikelsøe, J., Thomsen, M. & Johansen, E. 50 pp. Full report in pdf format.

Nr. 224: Natur og Miljø 1997. Påvirkninger og tilstand. Red. Holten-Andersen, J., Christensen, N., Kristiansen, L.W., Kristensen, P. & Emborg, L. 288 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 223: Ændringer i bekæmpelsesmidlernes egenskaber fra 1981-1985 frem til 1996. Clausen, H. 61 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 222: Sustainable Agriculture and Nature Values - using Vejle County as a Study Area. Hald, A.B. 93 pp. Full report in pdf format.

Nr. 221: Pollution of the Arctic Troposphere. Northeast Greenland 1990-1996. Heidam, N.Z., Christensen, J., Wåhlin, P. & Skov, H. 58 pp. Full report in pdf format.

Nr. 220: Interkalibrering af bundvegetationsundersøgelser. Middelboe, A.L., Krause-Jensen, D., Nielsen, K. & Sand-Jensen, K. 34 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 219: Kragefuglejagt i Danmark. Regulering af krage, husskade, skovskade, råge og allike i sæsonen 1990/91 og jagtudbyttet i perioden 1943-1993. Asferg, T. & Prang, A. 60 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 218: Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. 2. Udgave. Iversen, H.L. & Ovesen, N.B. 55 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 217: Indhold af organiske opløsningsmidler og phthalater i legetøj. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C., Worsøe, I.M., Køppen, B., Hansen, A.B. & Avnskjold, J. 34 s.  Hel rapporten i pdf format.

Nr. 216: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual report for 1996. Kemp, K., Palmgren, F. & Manscher, O.H. 63 pp. Full report in pdf format.

Nr. 215: Nitrogen Deposition to Danish Waters 1989 to 1995. Estimation of the Contribution from Danish Sources. Hertel, O. & Frohn, L. 53 pp. Full report in pdf format.

Nr. 214: Ferske vandområder - Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Windolf, J., Svendsen, L.M., Kronvang, B., Skriver, J., Olesen, N.B., Larsen, S.E., Baattrup-Pedersen, A., Iversen, H.L., Erfurt, J., Müller-Wohlfeil, D.-I. & Jensen, J.P. 109 s. Hele rapporten i pdf-format.

Nr. 213: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Jensen, J.N. et al. 124 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 212: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Ellermann, T., Hertel, O., Kemp, K., Mancher, O.H. & Skov, H. 88 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 211: Ferske vandområder - Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Jensen, J.P., Søndergaard, M., Jeppesen, E., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L. 103 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 210: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1996. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Laubel, A.R., Grevy Jensen, P. & Rasmussen, P. 141 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 209: Effekt af Tunø Knob vindmøllepark på fuglelivet.  Guillemette, M., Kyed Larsen, J. & Clausager, I. 31 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 208: Markskader forvoldt af gæs og svaner - en litteraturudredning. Madsen, J. & Laubek, B. 28 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 207: Integrated Environmental Assessment on Eutrophication. A Pilot Study. Iversen, T.M., Kjeldsen, K., Kristensen, P., de Haan, B., Oirschot, M. van, Parr, W. & Lack, T. 100 pp. Full report in pdf format.

Nr. 206: Pesticider i drikkevand. 1. Præstationsprøvning. Spliid, N.H. & Nyeland, B.A. 273 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 205: Effects of Experimental Spills of Crude and Diesel Oil on Arctic Vegetation. A Long-Term Study on High Arctic Terrestrial Plant Communities in Jameson Land, Central East Greenland.  Bay, C. 44 pp. Full report in pdf format.

Nr. 204: Spring Migration Strategies and Stopover Ecology of Pink-Footed Geese. Results of Field Work in Norway 1996. Madsen, J. et al., 1997. 29 pp. Full report in pdf format.

Nr. 203: Rådyr, mus og selvforyngelse af bøg ved naturnær skovdrift. Olesen, C.R., Andersen, A.H. & Hansen, T.S., 1997. 60 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 202: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 1996.  Asmund, G., Riget, F. & Johansen, P., 1997. 30 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 201: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1996/97 i Danmark. Clausager, I., 1997. 43 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 200: Benzin i blodet. Kvantitativ af Jensen, M., 1997. Del. ALTRANS. 139 s. Hele rapporten i pdf format.