Aarhus Universitets segl

Natur og Vand

NATUR & VAND

Aarhus Universitets indsats

Aarhus Universitet følger udviklingen for udvalgte dyr og planter i Danmark og i arktiske områder. Aarhus Universitet opbygger modeller for udviklingen i dyrebestande og deres vekselvirkning med naturtyper og menneskelige aktiviteter. Formålet med modellerne er at udarbejde operative redskaber til brug i naturforvaltningen inden for: naturkvalitet, jagt- og vildtforvaltning, skove, arealanvendelse, landskaber, effekter af vindmølleparker, naturtyper. Aarhus Universitet fungerer som Fagdatacenter for biodiversitet og terrestrisk natur

Aarhus Universitet varetager fagdatacenterfunktionen for overvågning af vandmiljøet i ferskvand og marine områder og står selv for overvågningen af de danske havområder, mens Naturstyrelsen står for overvågningen af ferskvand, fjorde og de indre marine områder. Forskere på Aarhus Universitet forsker i omsætning og effekter af kvælstof og fosfor, effekter af udvalgte miljøfremmede stoffer, bæredygtig udnyttelse af vandets ressourcer, havpattedyr og genopretning af søer og vandløb. Vi undersøger også, hvordan drivhuseffekten vil påvirke vandmiljøet og opbygger matematiske modeller, som kan bruges til at fremskrive udviklingen. Aarhus Universitet har desuden et tværgående center for vandteknologi, WATEC. Læs mere på centerets hjemmeside.

Forskning

Forskning i natur og biodiversitet foregår især i Institut for Ecoscience i følgende sektioner:

Forskning i vandmiljø foregår især i Institut for Ecoscience i følgende sektioner:

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder om forvaltning af natur og biodiversitet, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Natur rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

 • Vurdering af naturtilstand og biodiversitet
 • Integrerede effekter fra humane og naturgivne påvirkninger
 • Biodiversitet i vandløb, søer og ådale
 • Havets natur-ressourcer og naturgenopretning
 • Arktisk natur, miljø og økosystemer
 • Vandfugle og Havpattedyr
 • Jagt- og vildtforvaltning

Inden for emnet Vand rådgiver DCE Miljøministeriet om følgende emner:

 • Næringsstof- og pesticidbelastning af ferskvands-økosystemer
 • Klimaændringers effekt på ferskvands-økosystemer
 • Naturgenopretning af vandløb, søer og ådale
 • Miljømonitering i ferskvand
 • Økologisk modellering af havmiljøet
 • Biologiske indikatorer og forvaltnings-modeller for havmiljøet
 • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og i Arktis

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.