Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 450-499 / NERI technical reports no. 450-499

 

Nr. 499: Anvendelse af Vandrammedirektivet for danske vandløb. Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N., Pedersen, M.L., Skriver, J., Kronvang, B. & Larsen, S., 2004. 145 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (902 kB).

 

Nr. 498: Analyse af forhøjet NO2 niveau i København og prognose for 2010. Berkowicz, R., Palmgren, F., Jensen, S.S. & Brandt, J., 2004. 34 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (631 kB).

 

Nr. 497: Air Quality Monitoring Programme - Annual Summary for 2003. Kemp, K. & Palmgren, F., 2004. 38 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (445 kB).

 

Nr. 496: Velfærdsøkonomiske forvridningsomkostninger ved finansiering af offentlige projekter. Møller, F. & Jensen, D.B. 138 s.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.035 kB).

 

Nr. 495: NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse – del 1. 48 s. Kr. 60,00.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.334 kB).

 

Nr. 494: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the West Greenland Coastal Zone - between 68° N and 72° N. Mosbech, A., Boertmann, D., Olsen B.Ø., Olsvig, S., von Platen, F., Buch, E., Hansen, K.Q., Rasch, M., Nielsen, N., Møller, H.S., Potter, S., Andreasen, C., Berglund, J. & Myrup, M., 2004. Summary | Full report in pdf format Acrobat Reader 6 (141,280 kB).

 

Nr. 493: Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for the South Greenland Coastal Zone - between 56°30' N and 62° N. Mosbech, A., Boertmann, D., Olsen, B.Ø., Olsvig, S., von Platen, F., Buch, E., Hansen, K.Q., Rasch, M., Nielsen, N., Møller, H.S., Potter, S., Andreasen, C., Berglund, J. & Myrup, M., 2004. Summary | Full report in pdf format Acrobat Reader 6 (102,704 kB).

 

Nr. 492: Contaminants in the traditional Greenland diet. Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F., 2004. National Environmental Research Institute, Muir, D. Environment Canada. 74 pp. Eqikkaaneq | Summary | Sammenfatning | Full report in pdf format (999 kB).

 

Nr. 491: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2002/2003. Asferg, T., 2004. 24 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (291 kB).

 

Nr. 490: Reservatnetværk for vandfugle. Clausen, P., Bøgebjerg, E., Hounisen, J.P., Jørgensen, H.E. & Petersen, I.K., 2004. 144 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.980 kB) | Appendiks i pdf format (234 kB).

 

Nr. 489: Overvågning af bæver Castor fiber i Flynder Å, 1999-2003. Elmeros, M., Berthelsen, J.P. & Madsen, A.B., 2004. 94 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (5.170 kB).

 

Nr. 488: Tools to assess the conservation status of marine Annex 1 habitats in Special Areas of Conservation Phase 1: Identification of potential indicators and available data. Dahl, K., Larsen, M.M., Andersen, J.H., Rasmussen, M.B., Petersen, J.K., Josefson, A.B., Lundsteen, S., Dahllöf, I., Christiansen, T., Krause-Jensen, D., Hansen, J.L.S., Ærtebjerg, G., Henriksen, P. National Environmental Research Institute, Helmig, S.A., Reker, J. Danish Forest and Nature Agency. 96 pp. Summary | Full report (p. 1-61) in pdf format (3,001 kB) | Full report (p. 62-96) in pdf format (2,930 kB). Dansk udgave: se Faglig rapport fra DMU nr. 446.

 

Nr. 487: Effekt på akvatiske miljøer af randzoner langs målsatte vandløb. Ravn, H.W. & Friberg, N. 44 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.360 kB).

 

Nr. 486: Dioxin in Danish Soil - A Field Study of Selected Urban and Rural Locations. Vikelsøe, J. 52 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf format (470 kB).

 

Nr. 485: Odense Fjord - Scenarier for reduktion af næringsstoffer. Nielsen, K., Andersen, H.E., Larsen, S.E., Kronvang, B., Stjernholm, M., Styczen, M., Poulsen, R.N., Villholth, K., Krogsgaard, J., Dahl-Madsen, K.I., Friis-Christensen, A., Uhrenholdt, T., Hansen, I.S., Pedersen, S.E., Jørgensen, O., Windolf, J., Jensen, M.H., Refsgaard, J.C., Hansen, J.R., Ernstsen, V., Børgesen, C.D. & Wiggers, L. 276 s. Sammenfatning | Hele rapporten (s. 1-107) i pdf format (2.200 kB) | Hele rapporten (s. 108-246) i pdf format (2.420 kB) | Bilag i pdf format (4.040 kB).

 

Nr. 484: Satellitsporing af marsvin i danske og tilstødende farvande. Teilmann, J., Dietz, R., Larsen, F., Desportes, G., Geertsen, B.M., Andersen, L.W., Aastrup, P., Hansen, J.R. & Buholzer, L. 86 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten (s. 1-25) i pdf format | Hele rapporten (s. 26-92) i pdf format | Hele rapporten i pdf format (5.050 kB).

 

Nr. 483: A model set-up for an oxygen and nutrient flux model for Aarhus Bay (Denmark). Fossing, H., Rysgaard, S. & Nielsen, K. National Environmental Research Institute, Berg, P. University of Virginia, Thamdrup, B. University of Southern Denmark, Sørensen, H.M. County of Aarhus. 65 pp. Hele rapporten | Summary | Full report in pdf format (1,850 kB).

 

Nr. 482: Background studies in Nuussuaq and Disko, West Greenland. Boertmann, D. (editor). 58 pp. Sammenfatning | Eqikkaaneq | Summary | Full report in pdf format (4,560 kB).

 

Nr. 481: Polybrominated Diphenyl Ethers (PBDEs) in Sewage Sludge and Wastewater. Christensen, J.H., Groth, B.S., Vikelsøe, J. & Vorkamp, K. 28 pp. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (327 kB).

 

Nr. 480: Danske søer - fosfortilførsel og opfyldelse af målsætninger VMP III, Fase II. Søndergaard, M., Jensen, J.P., Liboriussen, L. & Nielsen, K., 2003. 36 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (364 kB).

 

Nr. 479: Order Theory in Environmental Sciences Integrative approaches - The 5th workshop - held at the National Environmental Research Institute (NERI), Roskilde, Denmark, November 2002. Sørensen, P.B., Lerche, D.B., Gyldenkærne, S., Thomsen, M., Fauser, P., Mogensen, B.B. & Kronvang, B. National Environmental Research Institute, Brüggemann, R., Simon, U., Erfmann, M., Abs, M. Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Voigt, K., Welz, G. GSF – National Research Center for Environment and Health, Carlsen,  L. Awareness Center Denmark & Pudenz, S. Criterion – Evaluation and Information Management Germany. 161 pp. Summary | Full report in pdf format (2,700 kB).

 

Nr. 478: Evaluering af Københavns Amts prioriterinssystem - Stofspecifik prioritering af punktkilder. Jensen, T.S. & Sørensen, P.B., 2004. 78 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.680 kB).

 

Nr. 477: Greenhouse gases and long-range transboundary pollutants in the Faroe Islands 1990-2001. Lastein, L. & Winther, M. 62 pp. Summary | Sammenfatning | Full report in pdf format (592 kB).

 

Nr. 476: Vandrammedirektivet og danske søer. Del 2: Palæoøkologiske undersøgelser.  Amsinck, S.L., Johansson, L.S., Bjerring, R., Jeppesen, E., Søndergaard, M., Jensen, J.P. & Jensen, K. DMU, Bradshaw, E., Anderson, N.J., Bennike, O., Nielsen, A.B., Rasmussen, P., Ryves, D. & Stavngaard, B. GEUS, Brodersen, K. Københavns Universitet, McGowan & S. University of Regina, Canada. 120 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.080 kB).

 

Nr. 475: Vandrammedirektivet og danske søer. Del 1: Søtyper, referencetilstand og økologiske kvalitetsklasser. Søndergaard, M., Jeppesen, E. & Jensen, J.P. (red.) DMU, Bradshaw, E. GEUS, Skovgaard, H. Århus Amt, Grünfeld, S. Vejle Amt, 2003. 142 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.530 kB).

 

Nr. 474: Miljøundersøgelser ved Mestersvig 2001. Aastrup, P., Tamstorf, M. & Asmund, G. 49 s. Sammenfatning | Eqikkaaneq | Summary | Hele rapporten i pdf format (460 kB).

 

Nr. 473: Korrektion for manglende indberetninger til vildtudbyttestatistikken. Asferg, T. & Lindhard, B.J., 2003. 28 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (290 kB).

 

Nr. 472: Overvågning af Vandmiljøplan II - Vådområder 2003. Hoffmann, C.C., Baattrup-Pedersen, A., Jeppesen, E., Amsinck, S.L. & Clausen, P., 2003. 84 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (596 kB).

 

Nr. 471: Vandmiljø 2003. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Andersen, J.M., Boutrup, S., Svendsen, L.M., Bøgestrand, J., Grant, R., Jensen, J.P., Ellermann, T., Rasmussen, M.B., Jørgensen, L.F. & Laursen, K.D., 2003. 52 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.310 kB) | Bilag i pdf format (1.870 kB).

 

Nr. 470: Vandløb 2002. NOVA 2003. Bøgestrand, J. (red.), 2003. 78 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (3.188 kB).

 

Nr. 469: Søer 2002. NOVA 2003. Jensen, J.P., Bjerring, R., Jakobsen, T.S., Søndergaard, M., Lauridsen, T.L. & Sortkjær, L., 2003. 66 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (519 kB).

 

Nr. 468: Landovervågningsoplande 2002. NOVA 2003.  Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, M.L., Jensen, P.G., Pedersen, M. & Rasmussen, P., 2003. 132 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.015 kB).

 

Nr. 467: Marine områder 2002 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Rasmussen, M.B., Andersen, J., Ærtebjerg, G., Carstensen, J., Axe, P., Druon, J.-N., Krause-Jensen, D., Greve, T.M., Petersen, J.K., Hansen, J.W., Hansen, J., Josefson, A., Christiansen, T., Ovesen, N.B., Skjøth, C.A., Ellermann, T., Henriksen, P., Markager, S., Dahl, K., Fossing, H., Risgaard-Petersen, N., Larsen, M.M., Pedersen, B., Dahllöf, I., Strand, J., Christensen, P.B. & Conley, D., 2003. 106 s. 18. december 2003 er der foretaget rettelser i datamaterialet på s. 49. Summary | Hele rapporten i pdf format (2.556 kB) | Bilag i pdf format (158 kB).

 

Nr. 466: Atmosfærisk deposition 2002. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Skjøth, C.A., Kemp, K. & Monies, C., 2003. 90 s. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.356 kB).

Nr. 465: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 2002. Johansen, P., Riget, F. & Asmund, G., 2003. 62 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (928 kB).

 

Nr. 464: Dioxin i bioaske. Hansen, A.B, Vikelsøe, J. & Johansen, E. 40 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (431 kB).

 

Nr. 463: Screening for effekter af miljøfarlige stoffer på algesamfund omkring havneanlæg. Dahl, K. & Dahllöf, I., 2003. 37 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (738 kB).

 

Nr. 462: Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. Pihl, S., Clausen, P., Laursen, K., Madsen, J., Bregnballe, T., 2003. 130 s. 13. januar 2004 er der foretaget rettelse i bekendtgørelsesnummer på s. 13. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (780 kB).

 

Nr. 461: Control of Pesticides 2002. Chemical Substances and Chemical Preparations. Kronvang, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C., 2003. 32 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (253 kB).

 

Nr. 460: Aerosols in Danish Air (AIDA). Mid-term report 2000-2002. Palmgren, F. et al., 2003. 94 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (1,002 kB).

 

Nr. 459: Miljøøkonomiske beregningspriser. Andersen, M.S. & Strange, N., 2003. 90 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (923 kB).

 

Nr. 458: Udviklingen i Vest Stadil Fjord, 2001-2002. Søndergaard, M. m.fl., 2003. 28 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (892 kB).

 

Nr. 457: Kriterier for gunstig bevaringsstatus. Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttesesdirektivet. Søgaard, B. m.fl., 2003, 2. udgave. 462 s. Supplerende oplysninger: I 2. udgaven af rapporten er der i kapitel 3 gennemført rettelser af en række tal og intervaller for tålegrænser, som var behæftet med fejl i den første udgave. Herudover manglede der to referencer. SammenfatningHele rapporten (3. udgave) i pdf format (2.667 kB).

 

Nr. 456: Opgørelse af skadevirkninger på bundfaunaen efter iltsvindet i 2002 i de indre danske farvande. Hansen, J., Josefson, A.B. & Carstensen, J., 2003. 34 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.420 kB). Rapporten inkluderer rettelsesblad pr. 22/9 2003 | Rettelsesblad pr. 22/9 2003 .

 

Nr. 455: Kvantifiering af næringsstoffers transport fra kilde til recipient samt effekt i vandmiljøet. Modeltyper og deres anvendelse illustreret ved eksempler. Nielsen, K. m.fl., 2003. 114 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.114 kB).

 

Nr. 454: Naturintegration i Vandmiljøplan III. Beskrivelse af tiltag der ud over at mindske tilførsel af næringssalte fra landbrugsdrift til vandområder, også på anden vis kan øge akvatiske og terrestrikse naturværdier. Andersen, J.M. m.fl., 2003. 70 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (873 kB).

 

Nr. 453: Tålegrænse for kvælstof for Idom Hede, Ringkøbing Amt. Nielsen, K.E. & Bak, J.L., 2003. 50 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.496 kB).

 

Nr. 452: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2002/03 i Danmark. Wing survey from the 2002/03 hunting season in Denmark. Clausager, I., 2003. 66 s.  Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.577 kB).

 

Nr. 451: Effekter på havbunden ved passage af højhastighedsfærger. Dahl, K. & Kofoed-Hansen, H., 2003. 36 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (671 kB) | Bilag i pdf format (5.766 kB) .

 

Nr. 450: Air Quality Monitoring Programme, Annual Summary for 2002. Kemp, K. & Palmgren, F., 2003. 36 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf format (392 kB).