Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 100-199 / NERI technical reports no. 100-199

Nr. 199: Photochemical Air Pollution. Danish Aspects. Fenger, J. (ed.). 189 pp. Full report in pdf format.

Nr. 198: Reduktion af CO2-udslip gennem differentierede bilafgifter. Christensen, L., 1997. 56 s.  Hele rapporten i pdf format.

Nr. 197: Standardised Traffic Inputsfor the Operational Street Pollution Model (OSPM). Jensen, S.S., 1997. 53 pp. Full report in pdf format.

Nr. 196: Kontrol af indholdet af benzen og benzo(a)pyren i kul- og olieafledte stoffer. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H., 1997. 23 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 195: Modelling the Atmospheric Nitrogen Deposition to Løgstør Bredning. Model Results for the Periods April 17 to 30 and August 7 to 19 1995. Runge, E. et al., 1997. 49 pp. Full report in pdf format.

Nr. 194: Control of Pesticides 1996. Chemical Substances and Chemical Preparations. Køppen, B., 1997. 26 pp. Full report in pdf format.

Nr. 193: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1996. Johansen, P, Riget, F. & Asmund, G., 1997. 96 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 192: Miljøbelastningen ved godstransport med lastbil og skib. Et projekt om Hovedstadsregionen. Nedergaard, K.D. & Maskell, P., 1997. 126 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 191: Benzin i blodet. Kvalitativ del. ALTRANS. Jensen, M., 1997. 130 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 190: Fate of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Environment. Carlsen, L. et al., 1997. 82 pp. Full report in pdf format.

Nr. 189: Vandføringsevne i danske vandløb 1976-1995. Iversen, H.L. & Ovesen, N.B., 1997. 55 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 188: Generation of Input Parameters for OSPM Calculations. Sensitivity Analysis of a Method Based on a Questionnaire. Vignati, E. et al., 1997. 52 pp. Full report in pdf format.

Nr. 187: Vandfugle i relation til menneskelig aktivitet i Vadehavet 1980-1995. Med en vurdering af reservatbestemmelser. Laursen, K. & Salvig, J., 1997. 71 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 186: Analyse af miljøfremmede stoffer i kommunalt spildevand og slam. Vikelsøe, J., Nielsen, B. & Johansen, 1997. Intensivt måleprogram for miljøfremmede stoffer og hygiejnisk kvalitet i kommunalt spildevand. E. 61 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 185: Transport af suspenderet stof og fosfor i den nedre del af Skjern Å-systemet. Svendsen, L.M. et al., 1997. 88 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 184: Forekomst af egern Sciurus vulgaris i skove under 20 ha. Et eksempel på fragmentering af landskabet i Århus Amt. Asferg, T. et al., 1997. 35 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 183: Identification of Organic Colourants in Cosmetics by HPLC-Photodiode Array Detection. Chemical Substances and Chemical Preparations. Rastogi, S.C. et al., 1997. 233 pp. Full report in pdf format.

Nr. 182: Livsbetingelserne for den vilde flora og fauna på braklagte arealer - En litteraturudredning. Mogensen, B. et al., 1997. 165 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 181: Dansk Fauna Indeks. Test og modifikationer. Friberg, N. et al., 1996. 56 s.

Nr. 180: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1995. Kemp, K. et al., 1996. 55 pp. Full report in pdf format.

Nr. 179: Marine områder. Danske fjorde - status over miljøtilstand, årsagssammenhænge og udvikling. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Kaas, H. et al., 1996. 205 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 178: Sediment and Phosphorus. Erosion and Delivery, Transport and Fate of Sediments and Sedimentassociated Nutrients in Watersheds. Proceedings from an International Workshop in Silkeborg, Denmark, 9-12 October 1995. Kronvang, B. et al., 1996. 150 pp. Full report in pdf format.

Nr. 177: Ferske vandområder. Vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Windolf, J. (red.), 1996. 228 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 176: Ferske vandområder. Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Jensen, J.P. et al., 1996. 96 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 175: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Grant, R. et al., 1996. 150 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 174: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Målemetoder og modelberegninger. Ellermann, T. et al., 1996. 56 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 173: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1995. Hovedrapport og bilagsrapport. Skov, H. et al., 1996. 84 s. + 282 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 172: Overvågning af odder (Lutra lutra) i Danmark 1996. Hammershøj, M. et al., 1996. 43 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 171: Overvågning af odder (Lutra lutra) i Karup Å, Hvidbjerg Å/Thy, Ryå og Skals Å; 1985-1994. Madsen, A.B. et al., 1996. 42 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 170: Seabird colonies in western Greenland. Boertmann, D. et al., 1996. 148 pp. Full report in pdf format.

Nr. 169: Effects of fitting dummy satellite transmitters to geese. A pilot project using radio telemetry on wintering Greenland White-fronted geese. Glahder, C. et al., 1996. 38 pp. Full report in pdf format.

Nr. 168: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1995/1996 i Danmark. Clausager, I., 1996. 41 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 167: Fejlkilder i den danske vildtudbyttestatistik. Asferg, T., 1996. 27 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 166: Analyse af dioxin og pentachlorphenol i nye textiler. Vikelsøe, J. & Johansen, E., 1996. 46 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 165: Omkostninger ved reduktion af næringsstofbelastningen af havområderne. Paaby, H. et al., 1996. 187 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 164: BASIS. En konsekvensanalysemodelfor forbrug af byggematerialer. Wier, M., 1996. 109 s.  Hele rapporten i pdf format. Ny udgave lagt på marts 2006.

Nr. 163: Modellering af bygge- og anlægssektorens materialeforbrug. Wier, M., 1996. 122 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 162: Environmental impacts of shipping to and from Citronen Fjord. Boertmann, D., 1996. 35 pp.

Nr. 161: Ammoniak og naturforvaltning. Strandberg, M., 1996. 58 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 160: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1995. Riget, F. et al., 1996. 91 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 159: Kortlægning af tålegrænser for svovl og kvælstof. Bak, J., 1996. 110 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 158: Fuglelivet omkring Rønland, Harboør Tange. Clausen, P. et al., 1996. 48 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 157: Monitering af tungmetaller i danske dyrknings- og naturjorder. Prøvetagning i 1992/1993. Larsen, M.M. et al., 1996. 78 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 156: Oil Exploration in the Fylla Area. Mosbech, A. et al., 1996. 92 pp. Full report in pdf format.

Nr. 155: Fredningen ved Saltholm og risiko for bird-strikes i Københavns Lufthavn. Noer, H. & Christensen, T.K., 1996. 44 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 154: Territoriality, breeding ranges and relationship between the sexes in a Danish wild pheasant (Phasianus colchicus) population. Clausager, I. et al., 1996. 44 pp. Full report in pdf format.

Nr. 153: Control of Pesticides 1995. Køppen, B., 1996. 26 pp. Full report in pdf format.

Nr. 152: Rådyrjagten i Danmark 1993/94. Asferg, T. & Jeppesen, J.L., 1996. 40 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 151: Vandløbsrestaurering - eksempler og erfaringer fra Danmark. Hansen, H.O. (red.), 1996. 136 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 150: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual report 1994. Kemp, K. et al., 1996. 66 pp. Full report in pdf format.

Nr. 149: MeMoS: Udvikling af konsekvensmodel for svovldeposition for Sydskandinavien. Asman, W.A.H. et al. 57 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 148: Environmental satellite models for ADAM. Møller Andersen, F. & Trier, P., 1995. 200 pp. Full report in pdf format.

Nr. 147: Vindmøllers indvirkning på fugle. Clausager, I. & Nøhr, H., 1995. 51 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 146: Tungmetaller i tang og muslinger ved Ivittuut 1995. Riget, F. et al., 1995. 32 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 145: Waterbird Numbers in the Baltic Sea, Winter 1993. Pihl, S. et al., 1995. 60 pp. Full report in pdf format.

Nr. 144: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram. Skov, H. et al., 1995. 83 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 143: Investigation of selected fragrance substances in cosmetics based on natural ingredients. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H., 1995. 38 pp. Full report in pdf format.

Nr. 142: Marine Områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Dahl, K. et al., 1995. 123 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 141: Landovervågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Grant, R. et al., 1995. 142 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 140: Ferske vandområder - vandløb og kilder. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Larsen, S.E. et al., 1995. 196 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 139: Ferske vandområder - Søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1994. Jensen, J.P. et al., 1995. 116 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 138: Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1994. Ovesen, N.B. & Svendsen, L.M., 1995. 62 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 137: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1994/1995 i Danmark. Clausager, I., 1995. 44 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 136: Control of pesticides 1994. Køppen, B., 1995. 21 pp. Full report in pdf format.

Nr. 135: Undersøgelse af opløselig Ba, Sr og Zr i læbestifter. Rastogi, S.C. et al., 1995. 27 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 134: Arctic Atmospheric Research: Pollution and Climate. Heidam, N.Z. (ed.), 1995. 273 pp. Full report in pdf format.

Nr. 133: Aromatiske hydrocarboner i drikkevand fra privat vandværk. Nyeland, B.A. & Wrang, P., 1995. 50 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 132: Rastende bestande af vandfugle i forsøgsreservaterne, 1985-1993. Madsen, J. et al., 1995. 40 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 131: Proceedings of the Second CONNECT Workshop on Landscape Ecology, 1993. Skov, F. et al., 1995. 105 pp. Full report in pdf format.

Nr. 130: Vandfugles antal og fordeling i det sydfynske Øhav og Helnæs Bugt 1991-1992. Et samarbejdsprojekt mellem Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Amt og DMU. Petersen, I.K., 1995. 63 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 129: Chemical substances and chemical preparations. Contents of some skin sensitizing fragrances in selected cosmetics. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H., 1995. 53 pp. Full report in pdf format.

Nr. 128: Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Undersøgelse af 1,1,1-richlorethan i lim og slipmidler. Rastogi, S.C. & Jensen, G.H., 1995. 128 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 127: Biologisk nedbrydning af PAH i jord fra Frederiksberg Gasværksgrund. Laboratoriestudie. Fase 2. Willumsen, P.A. & Karlson, U., 1995. 101 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 126: Fauna- og friluftsliv. En litteraturudredning om menneskeskabte forstyrrelser af større pattedyr. Olesen, C.R., 1994. 67 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 125: Unge harer i jagtudbyttet. En indikator for bestandens tilstand. Hansen, K. & Hartmann, P., 1994. 20 s. Hele rapporten i pdf format.

Nr. 124: Atmospheric PAH in Denmark. Poulsen, M.E., Grundahl, L. & Palmgren, F., 1995. 73 s. Kr. 85.00. Full report in pdf format.

Nr. 123: Atmosfærisk deposition af kvælstof. Vandmiljøplanens Overvågningprogam 1993. Skov, H., Hovmand, M.F., Grundahl, L., Runge, E.H., Kemp, K., Aistrup, W. & Heidam, N.Z., 1994. 61 s.

Nr. 122: Atmosfærisk deposition på danske skove. Datarapport 1992/93. Hovmand, M.F., Grundahl, L., Mancher, O.H., Egeløv, A. & Andersen, H.V., 1994. 63 s.

Nr. 121: Ferske vandområder - søer. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Jensen, J.P., Jeppesen, E., Bøgestrand, J., Roer Pedersen, A., Søndergard, M., Windolf J. & Sortkjær, L., 1994. 94 s.

Nr. 120: Landovevågningsoplande. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Andersen, H.E., Berg, P., Blicher-Mathiesen, G., Jensen, P.G., Kronvang, & Schwærter, R., 1994. 122 s.

Nr. 119: Ferske vandområder - vandløb og kilder. Vandmiljø-planens Overvågningsprogram 1993. Græsbøll, P., Erfurt, J., Hansen, H.O., Kronvang, B., Larsen, S.E., Rebsdorf, Aa. & Svendsen, L.M., 1994. 186 s.

Nr. 118: Migration af metaller fra legetøj: and- og olie-farver. Analytisk-kemisk kontrol af kemiske stoffer og produkter. Rastogi S.C., Pritzl G. og Jensen, G.H., 1994. 36 s.

Nr. 117: Marine områder - Fjorde, kyster og åbent hav. Vandmiljøplanens Overvågningsprogram 1993. Agger, C.T, Kaas, H., Knipschildt, F., Brodersen, K., Dahl, K., Rasmussen, N.B., Nørrevang Jensen, J., Krause-Jensen, D. & Bondo Christensen, P., 1994. 177 s.

Nr. 116: Ferskvandstilstrømning til danske farvande 1993. Blicher, A. Steensen & Refdahl, S., 1994. 29 s. + bilag.

Nr. 115: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1993/94 i Danmark. Wing Survey from the Hunting Season 1993/94 in Denmark. Clausager, I., 1994. 52 s.

Nr. 114: Natur og turisme. Program til belysning af turismen og dens påvirkning af naturen på vadehavsøerne. Pilotprojekt Rømø. Ballegaard, T., 1994. 59 s.

Nr. 113: Danish Air Quality Monitoring Program. Annual Data Report 1993. Kemp, K., Palmgren, F. & Mancher, O.H., 1994. 79 pp.

Nr. 112: Udvikling i fuglebestandene i Hjarbæk Fjord 1967-1993 i relation til miljøforhold og ændret slusedrift. Ettrup, H., 1994. 92 s.

Nr. 111: Genetablering af den marine makrofauna i Hjarbæk Fjord. Succession efter genetablering af saltvandstilstanden i 1991. Petersen, A.H., 1994. 46 s.

Nr. 110: Restaurering af Gelså ved Bevtoft: Miljømæssig effekt i vandløb og de vandløbsnære arealer. Kronvang, B., Græsbøll, P., Svendsen, L.M., Friberg, N., Hald, A.B., Kjellsson, G., Nielsen, M.B., Petersen, B.D. & Ottosen, O., 1994. 88 s.

Nr. 109: Aromater i drikkevand.Parallelprøvning, december 1992. Nyeland, B.A., 1993. 100 s.

Nr. 108: Environment and society - a review of environmental development in Denmark. Christensen, N., Paaby, H. & Holten-Andersen, J. (eds), 1994. 164 pp.

Nr. 107: Næringssaltudeksling mellem sediment og vand i Hjarbæk Fjord efter etablering af saltvandstil-standen i 1991. Jensen, H.S., Sampou, P.A. & Holmer, M., 1994. 52 s.

Nr. 106: Chemical substances and chemical products. Chromatographic analysis of some fragrances in cosmetics and toiletries. Rastogi, S.C., Jensen, G.H. & Johansen, E.

Nr. 105: Control of diuron and linuron herbicides. Chemical substances and chemical preparations. Køppen, B., 1994. 24 pp.

Nr. 104: Jagt i Ballum-området. Frikke, J. & Laursen, K., 1994. 41 s.

Nr. 103: Fire sprøjtefri driftsformer af markers randzoner. Konsekvenser for vilde planter, insekter og økonomi. Hald, A.B. & Lund, T., 1994. 39 s.

Nr. 102: Forlandsjagt i Vadehavet. Med en analyse af betydningen for andefugle. Frikke, J. & Laursen, K., 1994. 55 s.

Nr. 101: Release of propoxur from collars. Chemical substances and chemical preparations. Køppen, B., 1994. 24 pp.

Nr. 100: IMAWELL - Conservation and management of the coastal and marine environment in Estonia, Latvia and Lithuania. Part I: Education programmes for improvement and promotion of nature conservation and management. Jepsen, B.S., Clausager, I., Pihl, S., Cleemann, M., Pritzl, G., Pedersen, BN., 1994. 162 pp.