Aarhus Universitets segl

Klima

KLIMA

Siden midten af 1800-tallet har man været klar over betydningen af atmosfærens indhold af drivhusgasser for Jordens varmebalance og dermed for klimaet. En bredere interesse for emnet kom imidlertid først i 1980'erne med den såkaldte Brundtland-rapport. Det førte til oprettelsen af det mellemstatslige klimapanel (IPCC ), der indsamler og vurderer den videnskabelige litteratur vedrørende klimaændringer og jævnligt udsender rapporter. Ifølge IPCC risikerer vi alvorlige menneskeskabte klimaændringer med mindre vi iværksætter en kraftig reduktion i de globale udslip af drivhusgasser.

Globalt miljøproblem

Den drivhusgas som først og fremmest er ansvarlig for den menneskeskabte påvirkning af varmebalancen er kuldioxid, som kommer fra forbrænding af fossile brændstoffer. Ændret arealanvendelse har også betydning - ikke mindst i form af skovrydning. Løsningen på dette globale miljøproblem kan kun ske gennem internationalt samarbejde og internationale regler, hvor Kyoto-protokollen spiller en nøglerolle.

Aarhus Universitets indsats

DCE's aktiviteter i relation til klima omfatter bl.a. opgørelser over emissioner af drivhusgasser til Klimakonventionen og undersøgelser af effekter af klimaændringer på miljø og natur. Aarhus Universitet har et interdisciplinært forskningscenter for klimaændringer, iClimate. Du kan læse mere på centerets hjemmeside.

Forskning

Forskning i klimaændringer og deres effekter foregår i mange af universitets fagmiljøer. Emissionsopgørelser og analyser af klimaændringers betydning for luftforurening udføres i Institut for Miljøvidenskab mens effektstudier af klimaændringers betydning for natur og miljø mest foregår i Institut for Ecoscience.

Rådgivning af Miljøministeriet

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi rådgiver myndigheder, bl.a. via rammeaftalen mellem Aarhus Universitet og Miljøministeriet.

Inden for emnet Klima rådgiver DCE Miljøministeriet samt Klima- Energi og Bygningsministeriet om følgende emner:

  • Klimaændringers effekt på ferskvands-økosystemer
  • Klimaeffekter i marine områder i Danmark og i Arktis
  • Emissioner til luft
  • Klima og luftforurening

Øvrig rådgivning

DCE tilbyder serviceydelser og rådgivning til øvrige offentlige og private kunder indenfor alle vores ekspertiseområder. Alle konsulentydelser er baseret på internationalt anerkendt forskning.

Her finder du yderligere oplysninger om DCE's rådgivning.