Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 400-449 / NERI technical reports no. 400-449

 

 

Nr. 449: Marin recipientundersøgelse ved Thule Air Base 2002. Glahder, C. m.fl., 2003. 126 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (2.490 kB).

 

 

 

Nr. 448: Newcastle Disease i vilde fugle. Therkildsen, O.R., 2003. 62 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (707 kB).

 

 

 

Nr. 447: Modelanalyser af mobilitet og miljø, Slutrapport fra ALTRANS og AMOR II. Christensen, L. & Gudmundsson, H., 2003. 116 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (956 kB).

 

 

 

Nr. 446: Kvalitetsvurderingssystem for habitatdirektivets marine naturtyper. Fase 1: Identifikation af potentielle indikatorer og tilgængelige data. Dahl, K., Larsen, M.M., Rasmussen, M.B., Andersen, J.H., Petersen, J.K., Josefson, A.B., Lundsteen, S., Dahllöf, I. & Christiansen T., 2003. 91 s. Sammendrag | Hele rapporten i pdf format (3,100 kB). English version published 26 Marsh 2004.

 

 

 

Nr. 445: Modeller til beskrivelse af iltsvind. Carstensen, J. & Erichsen, A.C., 2003. 62 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (12.638 kB).

 

 

 

Nr. 444: Tungmetaller i tang og musling ved Ivittuut 2001. Johansen, P. & Asmund, G., 2003. 34 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (802 kB).

 

 

 

Nr. 443: Miljøøkonomisk analyse af skovrejsning og braklægning som strategier til drikkevandsbeskyttelse. Schou, J.S., 2003. 116 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (492 kB).

 

 

 

Nr. 442: Emissionsfaktorer og emissionsopgørelse for decentral kraftvarme Eltra. PSO projekt 3141. Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker. Delrapport 6. Nielsen, M. & Illerup, J.B., 2003. 116 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (1.506 kB).

 

 

 

Nr. 441: Næringsstofbalancer på udvalgte bedrifter i Landovervågningen. Hansen, T.V. & Grant, R., 2003. 26 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.916 kB).

 

 

 

Nr. 440: Thermal Animal Detection System (TADS). Development of a method for estimating collision frequency of migrating birds at offshore wind turbines. Desholm, M., 2003. 27 pp. Summary | Full report in pdf format (1,600 kB).

 

 

 

Nr. 439: Anvendelse af genmodificerede planter - Velfærdsøkonomisk vurdering og etiske aspekter. Møller, F., 2003. 60 s. Summary | Hele rapporten i pdf format (466 kB).

 

 

 

Nr. 438: Havterne i Grønland. Status og undersøgelser 2002 . Egevang, C. & Boertmann, D., 2003. 72 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (2.755 kB).

 

 

 

Nr. 437: Naturen i et hverdagslivsperspektiv. En kvalitativ interviewundersøgelse af forskellige danskeres forhold til naturen. Læssøe, J. & Iversen, T.L., 2003. 108 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (753 kB).

 

 

 

Nr. 436: Naturplanlægning - et system til tilstandsvurdering af naturområder. Skov, F., 2003. 102 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.122 kB).

 

 

 

Nr. 435: Preliminary Assessment based on AQ Modelling. Ploiesti Agglomeration in Romania. 55 pp. Summary | Full report in pdf format (1,248 kB).

 

 

 

Nr. 434: Forsøgsprojekt Døstrup Dambrug. Resultater og konklusioner. Fjordback, C. m.fl., 2003. 272 s. Sammendrag | Hele rapporten i pdf format (2.857 kB).

 

Nr. 433: Luftforurening med partikler i København. Rapport udarbejdet for Københavns Kommune, Miljøkontrollen. Summary | Hele rapporten i pdf format (1.307 kB).

 

 

 

Nr. 432: Metoder til miljøkonsekvensvurdering af økonomisk politik. Møller, F., 2003. 68 s. Summary | Hele rapporten i pdf format (1.139 kB).

 

 

 

Nr. 431: Foreløbig miljøvurdering af land- og havområder i Nordgrønland. Status i forbindelse med afgrænsning af kontinentalsoklen. Møller, P., Boertmann, D. & Glahder, C., 2003. Der er beklageligvis konstateret en fejl i rapporten efter offentliggørelsen. Fejlen blev rettet den 13. januar 2004. Sammenfatning | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf format (3.540 kB).

 

 

 

Nr. 430: Undersøgelse af miljøfremmede stoffer i gylle. Schwærter, R.C. & Grant, R., 2003. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (897 kB).

 

 

 

Nr. 429: Movements of seals from Rødsand seal sanctuary monitored by satellite telemetry. Relative importance of the Nysted Offshore Wind Farm area to the seals. Dietz, R. m.fl., 2003. Summary | Full report in pdf format (1,169 kB).

 

 

 

Nr. 428: Vildtbestande, jagt og jagttider i Danmark 2002. En biologisk vurdering af jagtens bæredygtighed som grundlag for jagttidsreviseionen 2003. Bregnballe, T. m.fl., 2002. Rapporten side 1-55 i pdf format, Rapporten side 56-227 i pdf format.

 

 

 

Nr. 427: Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2001. Kemp, K. & Palmgren, F., 2002. Full report in pdf format (255 kB).

 

 

 

Nr. 426: Statistisk optimering af moniteringsprogrammer på miljøområdet. Eksempler fra NOVA-2003. Larsen, S.E., Jensen, C. & Carstensen, J., 2002. Hele rapporten i pdf format (1.518 kB).

 

 

 

Nr. 425: Interkalibrering af marine målemetoder 2002. Stæhr, P. m.fl., 2002. 88 s. Hele rapporten i pdf format (1.551 kB).

 

 

 

Nr. 424: Burden Sharing in the Context of Global Climate Change. A North-South Perspective. Ringius, L., Frederiksen, P. & Birr-Pedersen, K., 2002. 90 pp. Full report in pdf format (1,646 kB).

 

 

 

Nr. 423: Vandmiljø 2002. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Andersen, J.M. et al., 2002. 56 s. Kr. 100,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.731 kB).

 

 

 

Nr. 422: Vandløb 2001. NOVA 2003. Bøgestrand, J., 2002. 40 s. Sammenfatning | Hele rappporten i pdf format.

 

 

 

Nr. 421: Søer 2001. NOVA 2003. Jensen, J.P., Søndergaard, M., Bjerring, R., Lauridsen, T.L., Jeppensen, E., Poulsen, A. & Sortkjær, L., 2002. 80 s.  Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.080 kB).

 

 

 

Nr. 420: Landovervågningsoplande 2001. NOVA 2003. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Andersen, H.E., Jensen, P.G., Pedersen, M. & Rasmussen, P., 2002. 126 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.489 kB).

 

 

 

Nr. 419: Marine områder 2001 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003.  Ærtebjerg, G. et al., 2002. 94 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (3.532 KB) | Bilag 1 i pdf format | Bilag 2 i pdf format.

 

 

 

Nr. 418: Atmosfærisk deposition 2001. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Kemp, K. & Monies, C., 2002. 82 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.206 kB).

 

 

 

Nr. 417: Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord. Modelopsætning og scenarier. Fossing, H. m.fl., 2002. 178 s. Hele rapporten, del I (1.517 kB) | Del II (3.552 kB) | English version of the report.

 

 

 

Nr. 416: Ilt- og næringsstoffluxmodel for Århus Bugt og Mariager Fjord. Modelopsætning. Fossing, H. m.fl., 2002. 72 s. Kr. 100,00. Hele rapporten i pdf format (1.795 kB).

 

Nr. 415: Potential environmental impacts of oil spills in Greeenland. An assessment of information status and research needs. Mosbech, A., 2002. 118 pp. Full report in pdf format (1,172 kB).

 

 

 

Nr. 414: Projection Models 2010. Danish Emissions of SO2, Nox, NMVOC and NH3. Illerup, J.B. et al., 2002. 192 pp. Abstract | Sammenfatning | Full report in pdf format (1,726 kB) | Appendix.

 

Nr. 413: Vegetation i farvandet omkring Fyn 2001. Rasmussen, M.B., 2002. 140 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.697 kB).

 

Nr. 412: Control of Pesticides 2001. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. 30 pp. Full report in pdf format (690 kB).

 

 

 

Nr. 411: Satellite Tracking of Humpback Whales in West Greenland. Dietz, R. et al., 2002. 40 pp. Summary | Sammenfatning | Eqikkaaneq | Full report in pdf format (2,835 kB).

 

Nr. 410: Biodiversity in Glyphosate Tolerant Fodder Beet Fields. Timing of herbicide application. Strandberg, B. & Pedersen, M.B., 2002. 36 pp. Full report in pdf format (869 kB).

 

Nr. 409: The State of the Environment in Denmark, 2001. Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (Eds.), 2002. 368 pp. DKK 200.00. Full report in pdf format.

 

Nr. 408: Blykontaminering af havfugle i Grønland fra jagt med blyhagl. Johansen, P., Asmund, G. & Riget, F., 2002. 34 s. Sammenfatning | Eqikkaaneq | Summary | Hele rapporten i pdf format (760 kB).

 

Nr. 407: Air Quality Monitoring Programme. Annual Summary for 2000. Kemp, K. & Palmgren, F., 2002. 32 pp. Full report in pdf format (262 kB).

 

Nr. 406: Det landsdækkende luftkvalitetsmåleprogram (LMP). Årsrapport for 2001. Kemp, K. & Palmgren, F., 2002. 32 s. Hele rapporten i pdf format (274 kB).

 

Nr. 405: Indikatorer fra Bæredygtig Tranport - oplæg til indhold og strategi . Gudmundsson, H., 2002. 114 s. Kr. 100,00. Hele rapporten i pdf format (1.116 kB).

 

Nr. 404: Analytical chemical control of phthalates in toys. Analytical chemical control of chemical substances and products. Rastogi, S.C. et al., 2002. 25 pp. Full report in pdf format (387 kB).

 

Nr. 403: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2001/02 i Danmark. Wing Survey from the 2001/02 hunting season in Denmark. Clausager, I. 64 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf format (4.761 kB).

 

Nr. 402: Persistent Organic Pollutants in Soil, Sludge and Sediment. A Multianalytical Field Study of Selected Organic Chlorinated and Brominated Compounds. Vikelsøe et al. 98 pp. Full report in pdf format (1,367 kB).

 

Nr. 401: Dansk tilpasning til et ændret klima. Fenger, J. & Frich, P., 2002. 38 s. Hele rapporten i pdf format (1.160 kB).

 

Nr. 400: Population structure of West Greenland narwhals. A multidisciplinary approach. Riget F. et al., 2002. 53 pp. Full report in pdf format (1,027 kB).