Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 300-399 / NERI technical reports no. 300-399

Nr. 399: Next I 1998-2003: Pesticider 1 i drikkevand. Samlet rapport over 3 præstationsprøvningsrunder (2002). Nyeland, B. & Kvamm, B.L., 2002. 43 s. Hele rapporten i pdf format (754 kB).

 

Nr. 398: Danske duehøges populationsøkologi og forvaltning. Drachmann, J., 2002. 53 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (1.570 kB).

 

Nr. 397: Effekt af lystfiskeri på overvintrende troldænder i Store Kattinge Sø. Madsen, J., 2002. 23 s. Hele rapporten i pdf format (461 kB).

 

Nr 396: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 1999-2000. Møller, P. et al., 2002. 61 s. Hele rapporten i pdf format (697 kB).

 

Nr. 395: Menneskelig færsels effekt på rastende vandfugle i Saltvandsøen. Laursen, K., 2002. 36 s. Kr. 50,00. Hele rapporten i pdf-format (596 kB).

 

Nr. 394: Søerne i De Østlige Vejler. Jeppesen, E. et al., 2002. 92 s. Kr. 100,00. Sammenfatning | folder | Hele rapporten i pdf format (1.622 kB).

 

Nr. 393: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 2000/2001. Asferg, T., 2002. 36 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (2.323 kB).

 

Nr. 392: Næringssaltbegræsning af makroalger i danske kystområder. Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing Amt, Nordjyllands Amt, Viborg Amt, Århus Amt, Ribe Amt, Sønderjyllands Amt, Fyns Amt, Roskilde Universitetscenter og Danmarks Miljøundersøgelser. Krause-Jensen, D. m.fl., 2002. 114 s. Hele rapporten i pdf format (2.323 kB).

 

Nr. 391: Biologiske effekter af råstofindvinding på epifauna. Lisbjerg, D., Petersen, J.K. & Dahl, K., 2002. 56 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (755 kB).

 

Nr. 390: Metoder til at vurdere referecetilstanden i kystvande - eksempel fra Randers Fjord. Vandrammedirektiv-projekt, Fase II. Nielsen, K. et al. 45. s. Hele rapporten i pdf format (607 kB).

 

Nr. 389 Naturnær skovrejsning - et bæredygtigt alternativ? Aude, E. et al. 47 s. Hele rapporten i pdf format (417 kB).

 

Nr. 388: Microorganisms as Indicators of Soil Health. Nielsen, M.N. & Winding, A., 2002. 56 pp. DKK 90.00. Full report in pdf format (1,352 kB).

 

Nr. 387: Improving Fuel Statistics for Danish Aviation. Winther, M. 56 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (547 kB).

 

Nr. 386: Pesticider 3 i overfladevand. Metodeafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B. 94 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (537 kB).

 

Nr. 385: Natur og Miljø 2001. Påvirkninger og tilstand. Bach, H., Christensen, N. & Kristensen, P. (red.), 2001. 368 s. Hele rapporten i pdf format.

 

Nr. 384: Natural Resources in the Nanortalik Area. An Interview Study on Fishing, Hunting and Turism in the Area around the Nalunaq Gold Project. Glahder, C.M., 2001. 81 pp. DDK 125.00. Full report in pdf format (2,451 kB).

 

Nr. 383: Pesticider 2 i overfladevand. Metodafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B. 47 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (597 kB).

Nr. 382: Bystruktur og transportadfærd. Hvad siger Transportvaneundersøgelsen? Christensen, L. 168 s. Hele rapporten i pdf format (1.925 kB).

Nr. 381: Satellitsporing af kongeederfugl i Vestgrønland. Identifikation af raste- og overvintringsområder. Mosbech, A., Merkel, F., Flagstad, A. & Grøndahl, L. 42 s. Kr. 100,00. Hele rapporten i pdf format (2.704 kB).

Nr. 380: Fosfor i jord og vand - udvikling, status og perspektiver. Kronvang, B. (red.), 2001. 90 s. Kr. 100,00. Hele rapporten i pdf format (9.922 kB), Kapitel 1-3 (2.206 kB), Kapitel 4-5 (1.710 kB), Kapitel 6 (2.152 kB), Kapitel 7 (1.867 kB), Kapitel 8-11 (2.832 kB).

Nr. 379: Vandmiljø 2001. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. Boutrup, S. et al., 2001. 64 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.224 kB).

Nr. 378: Vandløb og kilder 2000. NOVA 2003. Bøgestrand, J. (red.), 2001. 120 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.902 kB).

Nr. 377: Søer 2000. NOVA 2003. Jensen, J.P. et al., 2001. 106 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.125 kB).

Nr. 376: Landovervågningsoplande 2000. NOVA 2003. Grant, R. et al., 2001. 154 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.324 kB).

Nr. 375: Marine områder 2000 - Miljøtilstand og udvikling. NOVA 2003. Henriksen, P. et al., 2001. 110 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.825 kB). Bilag 1 i pdf format. Bilag 2 i pdf format.

Nr. 374: Atmosfærisk deposition 2000. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O., Hovmand, M.F., Kemp, K., Skjøth, C.A., 2001. 88 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (2.731 kB).

Nr. 373: Analytical Chemical Control of Phthalates in Toys. Analytical Chemical Control of Chemical Substances and Products. Rastogi, S.C. & Worsøe, I.M., 2001. 29 pp. DKK 75.00. Summary | Full report in pdf format (314 kB).

Nr. 372: Det lysåbne landskab. Ellemannn, L., Ejrnæs, R., Reddersen, J. & Fredshavn, J., 2001. 112 s. Kr. 120,00. Hele rapporten i pdf format (833 kB).

Nr. 371: Control of Pesticides 2000. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C., 2001. 30 pp. DKK 50,00. Summary | Full report in pdf format (277 kB).

Nr. 370: Offshore seabird distributions during summer and autumn at West Greenland. Ship based surveys 1977 and 1992-2000. Boertmann, D. & Mosbech, A., 2001. 57 pp. Full report in pdf format (6,348 kB).

Nr. 369: Typeinddeling og kvalitetselementer for marine områder i Danmark. Vandrammedirektiv-projekt, Fase 1. Nielsen, K., Sømod, B. & Christiansen, T., 2001. 107 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (922 kB).

Nr. 368: The Ramsar sites of Disko, West Greenland. A survey in July 2001. Egevang, C. & Boertmann, D., 2001. Full report in pdf format (9,816 kB).

Nr. 367: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2001. Noer, H., Hartmann, P., Madsen, J., Christensen, T.K., Kanstrup, N., Simonsen, N.H., 2001. 45 s. Kr. 60,00. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (4.412 kB).

Nr. 366: On the Fate of Xenobiotics. The Roskilde Region as Case Story. Carlsen, L. et al. 68 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (466 kB).

Nr. 365: Habitat and Species Covered by the EEC Habitats Directive. A Preliminary Assessment of Distribution and Conservation Status in Denmark. Pihl, S., Ejrnæs, R., Søgaard, B., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. 121 pp. Summary | Full report in pdf format  p. 1-49 (2,850 kB), p. 50-110 (3,487 kB), p. 111-121 (1,518 kB).

Nr. 364: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 2000/2001 i Danmark. Wing Survey from the 2000/2001 Hunting Season in Denmark. Clausager, I., 2001. 55 s. Kr. 45,00. Hele rapporten i pdf format (5.630 kB).

Nr. 363: Regulering af jagt på vandfugle i kystzonen. Forsøg med døgnregulering i Østvendsyssel. Bregnballe, T., Rasmussen, P.A.F., Laursen, K. Kortegaard, J., Hounisen, J.P., 2001. 106 s. Kr. 100,00. Rapporten i pdf format: s. 1-39 (2.906 kB), s. 40-87 (2.984 kB), s. 88-106 (1.580 kB).

Nr. 362: Aquatic Environment 2000. Status and Trends - Technical Summary. Svendsen, L.M. et. al., 2001. 68 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (666 kB).

Nr. 361: Modelling analysis of sewage sludge amended soil. Sørensen, P.B., Clarsen, L., Vikelsøe, J. & Rasmussen, A.G. 40 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (662 kB).

Nr. 360: Theoretical evaluation of the sediment/water exchange desription in generic compartment models (SimpleBox). Sørensen, P.B., Fauser, P., Carlsen, L. & Vikelsøe, J. 60 pp. DKK 80.00. Summary | Full report in pdf format (1,003 kB).

Nr. 359: Forekomst af "afvigende" isbjørne i Østgrønland. Dietz, R., Sonne-Hansen, C., Born, E.W., Sandell, H.T., & Sandell, B. 60 s. Kr. 75,00.  Sammenfatning <font color="#000000">|</font> Summary | Hele rapporten i pdf format (4.443 kB).

Nr. 358: Partikelfiltre på tunge køretøjer i Danmark. Luftkvalitets- og sundhedsvurdering. Palmgren, F., Wåhlin, P., Berkowicz, R., Hertel, O., Jensen, S.S., Loft, S. & Raaschou-Nielsen, O. Hele rapporten i pdf format (1.242 kB).

Nr. 357: The Danish Air Quality Monitoring Programme. Annual Report for 1999. Kemp, K. & Palmgren, F., 2001. 74 pp. Full report in pdf format.

Nr. 356: Landsdækkende optælling af vandfugle, vinteren 1999/2000. Phil, S., Petersen, I.K., Hounisen, J.P. & Laubek, B., 2001. 46 s. Kr. 60,00. Del 1, Del 2 og Del 3 i pdf format.

Nr. 355: Veststadil Fjord før og efter vandstandshævning. Søndergaard, M. et al. 56 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.443 kB).

Nr. 354: Phthalates, Nonylphenols and LAS in Roskilde Wastewater Treatment Plant. Fate Modelling Based on Measured Concentrations in Wastewater and Sludge. Fauser, P., Sørensen, P.B., Carlsen, L & Vikelsøe, J. 105 pp. Dkk 75.00. Full report in pdf format (1,807 kB).

Nr. 353: Ammoniakemission fra landbruget siden midten af 80'erne. Andersen, J.M. et al. 47 s. Kr. 50,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (463 kB).

Nr. 352: Naturkvalitet på stenrev. Hvilke indikatorer kan vi bruge? Dahl, K., Hansen, J., Helmig, S. & Larsen, H.S., 2001. 130 s. Kr. 140,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.477 kB).

Nr. 351: PSSD - Planning System for Sustainable Development. The Methodical Report. Hansen, H.S., 2001. 110 pp. Summary | Full report in pdf format (13,723 kB).

Nr. 350: Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000 med resultater fra feltstationerne. Laursen, K. (red.). 103 s. Kr. 80,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (13.403 kB).

Nr. 349: Flora and fauna in Roundup tolerant fodder beet fields. Elmegaard, N. & Bruus Pedersen, M. Full report in pdf format (1,495 kB).

Nr. 348: Adfærdsmodel for persontrafik. ALTRANS. Rich, J.H. & Christensen, L., 2001. 153 s. Kr. 100,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (931 kB).

Nr. 347: Nationale og internationale miljøindikatorsystemer. Metodeovervejelser. Christensen, N. & Møller, F., 2001. 163 s. Kr. 150,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.495 kB).

Nr. 346: The Greenland Ramsar sites. A status report. Egevang, C. & Boertmann, D., 2001. 95 p. DKK 100.00. Full report in pdf format (10,906 kB).

Nr. 345: Important summer concentrations of seaducks in West Greenland. An input to oil spill sensitivity mapping. Boertmann, D. & Mosbech, A., 2001. 48 pp. Full report in pdf format (3,243 kB).

Nr. 344: En model for godstransportens udvikling. Kveiborg, O., 2001. 248 s. Kr. 130,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (16.809 kB).

Nr. 343: Vildtudbyttet i Danmark i jagtsæsonen 1999/2000. Asferg, T. 36 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (2.831 kB).

Nr. 342: Methyl t-Buthylether (MTBE) i spildevand. Metodeafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 47 s. Hele rapporten i pdf format (5.049 kB).

Nr. 341: The Background Air Quality in Denmark 1978-1997. Heidam, N.Z. 192 pp. DKK 190.00. Summary | Sammenfatning |

Nr. 340: Afstrømningsforhold i danske vandløb. Oversen, N.B. Summary | Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.265 kB). Bilagene i pdf format (1.868 kB). Kortene i pdf format (3.322 kB).

Nr. 339: Phthalates and Nonylphenols in Roskilde Fjord. A Field Study and Mathematical Modelling of Transport and Fate in Water and Sediment. The Aquatic Environment. Vikelsøe, J., Fauser, P., Sørensen, P.B. & Carlsen, L. 106 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (2,724 kB).

Nr. 338: NEXT I 1998-2003 Halogenerede Hydrocarboner. Samlet rapport over 3 præstationsprøvningsrunder. Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 87 s. Hele rapporten i pdf format (5.208 kB).

Nr. 337: Vandmiljø 2000. Tilstand og udvikling. Faglig sammenfatning. Svendsen, L.M. et al. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (847 kB).

Nr. 336: Vandløb og kilder 1999. NOVA 2003. Bøgestrand J. (red.). Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (3.589 kB).

Nr. 335: Søer 1999. NOVA 2003. Jensen, J.P. et al. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.081 kB).

Nr. 334: Landovervågningsoplande 1999. NOVA 2003. Grant, R. et al. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.051 kB).

Nr. 333: Marine områder - Status over miljøtilstanden i 1999. NOVA 2003. Hansen, J.L.S. et al. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (4.231 kB).

Nr. 332: Atmosfærisk deposition 1999. NOVA 2003. Ellermann, T., Hertel, O. & Skjødt, C.A. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (5.141 kB).

Nr. 331: Tungmetalnedfald i Danmark 1999. Hovmand, M.F. & Kemp, K. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (384 kB).

Nr. 330: Digitale kort og administrative registre. Integration mellem administrative registre og miljø-/naturdata. Energi- og Miljøministeriets Areal Informations System. Hansen, H.S. & Skov-Petersen, H. Hele rapporten i pdf format (2.226 kB).

Nr. 329: Interkalibrering af metode til undersøgelser af bundvegetation i marine områder. Laursen, J.S., Krause-Jensen, D. & Larsen, S.E., 2000. 34 s. Hele rapporten i pdf format (676 kB).

Nr. 328: Control of Pesticides 1999. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. Full report in pdf format (1,541 kB).

Nr. 327: Konsekvenser af ny beregningsmetode for skorstenshøjder ved lugtemission. Løfstrøm, P. 70 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (3.495 kB).

Nr. 326: Integrering af landbrugsdata og pesticidmiljømodeller. Integrerede MiljøinformationsSystemer (IMIS). Schou, J.S., Andersen, J.M. & Sørensen, P.B. 62 s. Kr. 75,00. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (597 kB).

Nr. 325: Safety-Factors in Pesticide Risk Assessment. Differences in Species Sensitivity and Acute-Chronic Relations. Elmegaard, N. & Jagers op Akkerhuis, G.A.J.M. 60 pp. DKK 50.00. Full report in pdf format (1,064 kB).

Nr. 324: Vingeindsamling fra jagtsæsonen 1999/2000 i Danmark. Wing Survey from the Huntig Season 1999/2000 in Denmark. Clausager, I. 50 s. Kr. 45,00. Hele rapporten i pdf format (884 kB).

Nr. 323: Tests af metoder til marine vegetationsundersøgelser. Krause-Jensen, D., Laursen, J.S., Middelboe, A.L., Dahl, K., Hansen, J. Larsen, S.E. 122 s. Kr. 140,00. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.878 kB).

Nr. 322: Bevaringsstatus for naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet. Pihl, S., Søgaard, B., Ejrnæs, R., Aude, E., Nielsen, K.E., Dahl, K. & Laursen, J.S. 219 s. Kr. 120,00. Hele rapporten i pdf format (14.530 kB).

Nr. 321: The DMU-ATMI THOR Air Pollution Forecast System. System Description. Brandt, J., Christensen, J.H., Frohn, L. Berkowicz, R. & Palmgren, F. 60 pp. DKK 80.00. Full report in pdf format (2,581 kB).

Nr. 320: Transportvaner og kollektiv trafikforsyning - ALTRANS. Christensen, L. 154 s. Kr. 110,00. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf format (2.862 kB).

Nr. 319: Forbrug af økologiske fødevarer. Del 2: Modellering af efterspørgsel. Wier, M. & Smed, S. Hele rapporten i pdf format (2.006 kB).

Nr. 318: Order Theoretical Tools in Environmental Sciences. Proceedings of the Second Workshop October 21st, 1999 in Roskilde, Denmark. Sørensen, P.B. et al. Full report in pdf format (10,305 kB).

Nr. 317: Overvågning af bæver Castor fiber efter reintroduktion på Klosterheden Statsskovdistrikt 1999. Berthelsen, J.P. 40 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (2.230 kB).

Nr. 316: Overvågning af trafikkens bidrag til lokal luftforurening (TOV). Målinger og analyser udført af DMU. Hertel, O., Berkowicz, R., Palmgren, F., Kemp, K. & Egeløv, A.H., 2000. 28 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf format (1.252 kB).

Nr. 315: Ecological Effects of Allelopathic Plants – a Review. Kruse, M., Strandberg, M. & Strandberg, B. 64 pp. DKK 75.00. Full report in pdf format (490 kB).

Nr. 314: Virkemidler i pesticidpolitikken. Reduktion af pesticidanvendelsen på behandlede jordbrugsarealer. Hasler, B., Schou, J.S., Ørum, J.E. & Hansen L.G., 2000. 71 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (2.212 kB).

Nr. 313: Tungmetalnedfald i Danmark 1998. Hovmand, M. & Kemp, K. Hele rapporten i pdf format (1.209 kB).

Nr. 312: Effekt af døgnregulering af jagt på gæs. Madsen, J., Jørgensen, H.E. & Hansen, F. 64 s. kr. 80,00. Hele rapporten i pdf format (1.392 kB).

Nr. 311: Miljø- og naturmæssige konsekvenser af en ændret svineproduktion. Andersen, J.M., Asman, W.A.H., Hald, A.B., Münier, B. & Bruun, H.G. 106 s. Kr. 110,00. Hele rapporten i pdf format (3.483 kB).

Nr. 310: Hovedtræk af Danmarks Miljøforskning 1999. Nøgleindtryk fra Danmarks Miljøundersøgelsers jubilæumskonference Dansk Miljøforskning. Secher, K. & Bjørnsen, P.K. Hele rapporten i pdf format (640 kB).

Nr. 309: Benzene from Traffic. Fuel Content and Air Concentrations. Palmgren, F., Hansen, A.B., Berkowicz, R. & Skov, H. Summary | Full report in pdf format (1,380 kB).

Nr. 308: Økonomiske og miljømæssige konsekvenser af merkedsordningerne i EU's landbrugsreform. Agenda 2000. Andersen, J.M. & Bruun et al. 64 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (2.415 kB).

Nr. 307: Cadmium Toxicity to Ringed Seals (Phoca hispida). An Epidemiological Study of possible Cadmium Induced Nephropathy and Osteodystrophy in Ringed Seals from Qaanaaq in Northwest Greenland. Sonne-Hansen, C., Dietz, R., Leifsson, P.S., Hyldstrup, L. & Riget, F.F., 2000. 31 pp. DKK 100.00. Full report in pdf format (1,237 kB).

Nr. 306: Mercury in Soap in Tanzania. Glahder, C.M., Appel, P.W.U. & Asmund, G. 19 pp. DKK 60.00. Full report in pdf format (1,138 kB).

Nr. 305: Interkalibrering omkring bestemmelse af imposex- og intersexstadier i marine snegle. Resultat af workshop afholdt den 30.-31. marts 1999 af Det Marine Fagdatacenter. Strand, J. & Dahl, K. 18 s. Hele rapporten i pdf format (335 kB).

Nr. 304: Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. Laursen, K. (red.), 1999. Hele rapporten i pdf format (12.661 kB).

Nr. 303: Ecological Risk Assessment of Genetically Modified Higher Plants (GMHP). Kjær, C., Damgaard, C., Kjellsson, G. Strandberg, B. & Strandberg, M. 34 s. DKK 50.00. Full report in pdf format (449 kB).

Nr. 302: Pesticid 1 i overfladevand. Metodeafprøvning. Nyeland, B. & Kvamm, B.L. 324 s. Kr. 150,00. Hele rapporten i pdf format (25.003 kB).

Nr. 301: Emissionsfaktorer for tungmetaller 1990-1996. Illerup, J.B., Geertinger, A., Hoffmann, L. & Christiansen, K. 66 s. Kr. 75,00. Hele rapporten i pdf format (2.173 kB).

Nr. 300: Kragefugle i et dansk kulturlandskab. Feltundersøgelser 1997-99. Hammershøj, M., Prang, A. & Asferg, T. 31 s. Kr. 40,00. Hele rapporten i pdf format (1.710 kB).