Aarhus Universitets segl

Faglige rapporter nr. 600-649 / NERI Technical Reports No. 600-649

No. 649: Annual Danish Emission Inventory Report to UNECE - Inventories from the base year of the protocols to year 2005. Illerup, J.B., Nielsen, O-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Nielsen, M., Gyldenkærne, S., Fauser, P., Jensen, M.T. & Bruun, H.G. 2007. - Technical Report fron NERI no. 649, 184 pp. SummarySammenfatningFull report in pdf format (3,017,744 kB) | Annexes in pdf (1,986,963)

Nr. 648:  Optælling af agerhøns på Kalø Gods 2004-2007 - metodeafprøvning og bestandsudvikling.  Odderskær, P., Bertelsen, J., P. - Faglig rapport fra DMU nr. 648, 38 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1.682 kB)

No. 647: Criteria for favourable conservation status in Denmark. - Natural habitat types and species covered by the EEC Habitats Directive and birds covered by the EEC BirdS Directive. Søgaard, B., Skov, F., Ejrnæs, R., Pihl, S., Fredshavn, J., R., Nielsen, K., E., Clausen, P., Laursen, K., Bregnballe, T., Madsen, J., Baastrup-Pedersen, A., søndergaard, M., Lauridsen, T., L., Aude, E., Nygaard, B., Møller, P., Riis-Nielsen, T., Buttenschøn, R., M. - - Technical Report from NERI no. 647, 92 s. Summary | Full report in pdf-format (1.042 kB)

Nr. 646:   Vandmiljø og Natur 2006. NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning.  Boutrup, S., Bijl, L., Jensen, P.N., Svendsen, L.M., Grant, R., Bøgestrand, J., Jørgensen, T.B., Ellermann, T., Ærtebjerg, G., Bruus, M., Søgaard, B., Thorling, L. & Dahlgren, K. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 646, 128 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (2.724 kB)

Nr. 645:   Atmosfærisk deposition 2006. NOVANA. Ellermann, T., Andersen, H.V., Bossi, R., Christensen, J., Frohn, L.M., Geels, C., Kemp, K., Løfstrøm, P., Mogensen, B.B. & Monies, C. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 645, 65 s. Sammenfatning |Hele rapporten i pdf-format (2.016 kB)

Nr. 644:   Arter 2006. NOVANA. Søgaard, B., Pihl, S. & Wind, P. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 644, 690 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1.371 kB)

Nr. 643:   Terrestriske Naturtyper 2006. NOVANA. Bruus, M., Damgaard, C., Nielsen, K.E., Nygaard, B. & Strandberg, B. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 643, 72 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1.516 kB)

Nr. 642:  Vandløb 2006. NOVANA. Bøgestrand, J. (red.) 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 642, 96 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (3.218 kB)

Nr. 641:   Søer 2006. NOVANA. Jørgensen, T.B., Bjerring, R., Johansson, L.S., Søndergaard, M., Sortkjær, L. & Landkildehus, F., 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 641, 66 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (1.228 kB)

Nr. 640:   Landovervågningsoplande 2006. NOVANA. Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Pedersen, L.E., Jensen, P.G., Madsen, I., Hansen, B., Brüsch, W. & Thorling, L. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 640, 124 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format ( 991 kB)

Nr. 639:   Marine områder 2005-2006 - Tilstand og udvikling i miljø- og naturkvaliteten. NOVANA. Ærtebjerg, G. (red.), 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 639, 95 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (6.191kB) | Bilag til rapporten (320 kB)

Nr. 638: Lægemidler og triclosan i punktkilder og vandmiljøet. NOVANA-Screeningsundersøgelse af det akvatiske miljø. Mogensen, B; Bossi, R; Kjær, J; Juhler, R; Boutrup, S. (2008). Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet. - Faglig rapport fra DMU nr. 638. 35 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (1.608 kB)

Nr. 637: Forvaltningsmetoder i N-belastede habitatnaturtyper. Damgaard, C., Strandberg, B., Nielsen, K., N., Bak, J., Skov, F. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 637, 48 s. Sammenfatning  | SummaryHele rapporten  i pdf-format (717 kB)

Nr. 636: Sørestaurering i Danmark. Liboriussen L., Søndergaard M. & Jeppesen E. (redaktører).
Del I: Tværgående analyser. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 636, 88 s. Sammenfatning | Summary |Hele rapporten  i pdf-format (6,604 kB). Rapporten findes også i en trykt version.
Del II: Eksempelsamling. Hele rapporten  i pdf-format (10,371 kB)

Nr. 635:  Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV – til brug i administration og planlægning. Søgaard, B. & Asferg, T., 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 635, 232 s. SammenfatningHele rapporten  i pdf-format (8.237 kB)

Nr. 634:  Skovenes naturttilstand. Beregningsmetoder for Habitatdirektivets skovtyper. Fredshavn, J., Johannsen, V., Ejrnæs, R., Nielsen, K.E. & Rune, F. 2007. -  Faglig rapport fra DMU nr. 634, 56 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (623 kB)

Nr. 633:  OML Highway. Phase 1: Specifikations for a Danish Highway Air Pollution Model . Berkowicz, R., Løfstrøm, P., Ketzel, M., Jensen, S.S., Hvidberg, M., 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 633, 65 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (2.251 kB)

Nr. 632:  Denmark's National Inventory Report 2007. Emission Inventories - Submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 1990-2005. Illerup, J.B., Lyck, E., Nielsen, O.-K., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Nielsen, M., Winther, M., Fauser, P., Thomsen, M., Sørensen, P.B., & Vesterdal, L. 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 632, 642 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (9.686 kB)

Nr. 631:  Biologisk vurdering og effektundersøgelser af faunapassager langs motorvejsstrækninger i Vendsyssel. Christensen, E., Nielsen, E.M., Wind, P., Andersen, P.N., Madsen, A.B., Hansen, T.S., Høst, I., Have, P., Jensen, T., Andersen, P., Christensen E. & Kærgaard, J . 2007. - Faglig rapport fra DMU nr. 631, 172 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (5.630 kB)

Nr. 630:  Control of Pesticides 2005. Chemical Substances and Chemical Preparations. Krongaard, T., Petersen, K.K. & Christoffersen, C. 2007. - Technical report from NERI no. 630, 24 s.  Sammenfatning  | Summary  | Hele rapporten  i pdf-format (354 kB)

Nr. 629: A chemical and biological study of the impact of a suspected oil seep at the coast of Marraat, Nuussuaq, Greenland. With a summary of other environmental studies of hydrocarbons in Greenland. Mosbech, A., Hansen, A.B., Asmund, G., Dahllöf, I., Petersen, D.G. & Strand, J. 2007. 56 s.  Sammenfatning  | Summary  |Hele rapporten  i pdf-format (1.747 kB)

Nr. 628: Danish Emission Inventories for Stationary Combustion Plants. Inventories until year 2004. Nielsen, O.-K., Nielsen, M. & Illerup, J.B. 2007. 176 s. Sammenfatning  | Summary  | Hele rapporten  i pdf-format (1.740 kB)

 Nr. 627: Verification of the Danish emission inventory data by national and international data comparisons. Fauser, P., Thomsen, M., Nielsen, O-K., Winther, M., Gyldenkærne, S., Hoffmann, L., Lyck, E. & Illerup, J.B. 2007. 53 s. Sammenfatning | Summary  | Hele rapporten i pdf-format (2.700 kB).

Nr. 626: Trafikdræbte større dyr i Danmark - kortlægning og analyse af påkørselsforhold. Andersen, P.N. & Madsen, A.B., 2007. 58 s.  Sammenfatning  | Summary  | Hele rapporten i pdf-format (8.000 kB).

Nr. 625: Virkemidler til realisering af målene i EUs Vandrammedirektiv.  Udredning for udvalg nedsat af Finansministeriet og Miljøministeriet: Langsigtet indsats for bedre vandmiljø. Schou, J.S., Kronvang, B., Birr-Pedersen, K., Jensen, P.L., Rubæk, G.H., Jørgensen, U & Jacobsen, B. 2007. 132 s. Sammenfatning  | Summary |  Hele rapporten  i pdf-format (2.226 kB)

Nr. 624:  Økologisk Risikovurdering af Genmodificerede Planter i 2006, 2007. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Kjellsson, G., Damgaard, C., Strandberg, M., Krogh, P.H., 2007. 28 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (678 kB).

Nr. 623:  The Danish Air Quality Monitoring Programme, 2007. Annual Summary for 2006.  Kemp, K., Ellermann, T., Brandt, J., Christensen, J., Ketzel M., 2007. 44 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (3.247 kB).

Nr. 622:  Interkalibrering af marine målemetoder 2006, 2007.  Hjorth, M., Vang, T., Nørgaard, F., Boel, B. & Ærtebjerg, G. 2007. 65 s.  SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (956 kB).

Nr. 621:  Evaluering af langtransportmodeller i NOVANA. Frohn, L.M., Brandt, J., Christensen, J.H., Geels, C., Hertel, O., Skjøth, C.A., Ellermann, T., 2007. 33 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (591 kB).

Nr. 620:  Vurdering af anvendelse af SCR-katalysatorer på tunge køretøjer som virkemiddel til nedbringelse af NO2-forureningen i de større danske byer , 2007. Palmgren, F., Berkowicz, R., Ketzel, M., Winther, M., 2007. 41 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1.440 kB).

Nr. 619:  DEVANO. Decentral Vand- og Naturovervågning. Programbeskrivelse 2007. Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Jensen, P.N. 2007. 36 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (466 kB).

Nr. 618:  Strategic Environmental Impact Assessment of hydrocarbon activities in the disko West area. Mosbech, A., Boertmann, D. & Jespersen, M. 2007. 189 s. SammenfatningSummaryEqikkaaneq
Del 1 af rapporten i pdf-format (4.720 kB)
Del 2 af rapporten i pdf-format (5.247 kB)
Del 3 af rapporten i pdf-format (1.984 kB)

Nr. 617:  Elg i Danmark? Sunde, P., Olesen, C.R., 2007. 54 s. SammenfatningSummary | Hele rapporten i pdf-format (2.788 kB).

Nr. 616: Kvælstofreduktionen fra rodzonen til kyst for Danmark - Fagligt grundlag for et nationalt kort. Blicher-Mathiesen, G., Bøgestrand, J., Kjeldgård, A., Ernstsen, V., Højberg, A.L., Jakobsen, P.R., von Platen, F., Tougaard, L., Hansen, J.R., Børgesen, C.D. 2007. 68 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6.804 kB).

Nr. 615: NOVANA. Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 2007-09 - del 2.  Bijl, L. van der, Boutrup, S. & Jensen, P.N. 2007. 120 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (2.279 kB).

Nr. 614:  Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2006. Glahder, Chr. M., Asmund, G. 2007. 28 s. SammenfatningSummaryEqikkaaneqHele rapporten i pdf-format (554 kB).

Nr. 613: PAH i muslinger fra indre danske farvande, 1998-2005. Niveauer, udvikling over tid og vurdering af mulige kilder. Hansen, A.B. 2007. 71 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (2.240 kB).

Nr. 612: Recipientundersøgelse ved grønlandske lossepladser. Asmund, G. 2007. 110 s. Sammenfatning | Summary | Eqikkaaneq | Hele rapporten i pdf-format (3.658 kB).

No. 611: Projection of Greenhouse Gas Emissions - 2005 to 2030. Illerup, J.B., Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Lyck, E., Nielsen, M., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S. & Thomsen, M. 2007. 116 pp. SammenfatningSummaryFull report  in pdf-format (1,750 kB).

Nr. 610: Modellering af fordampning af pesticider fra jord og planter efter sprøjtning. Sørensen, P.B., Andersen, H.V., Jensen, N.O., Olesen H.R. & Bossi, R. 2007. 43 s. Sammenfatning | SummaryHele rapporten i pdf-format (684 kB).

No. 609: OML: Review of model formulation. Olesen, H.R., Berkowicz, R.B. & Løfstrøm, P. 2007. 130 pp.  Sammenfatning | SummaryFull report in pdf-format (3,734 kB).

Nr. 608: PFAS og organotinforbindelser i punktkilder og det akvatiske miljø. NOVANA screeningsundersøgelse. Strand, J., Bossi, R., Sortkjær, O., Landkildehus, F. & Larsen, M.M. 2007. 49 s. SammenfatningSummaryHele rapporten i pdf-format (1.095 kB).

Nr. 607: Miljøtilstand og udvikling i Viborgsøerne 1985-2005. Johansson, L.S., Søndergaard, M., Liboriussen, L. & Jacobsen, T. 2006. 55 s. SammenfatningHele rapporten i pdf-format (1.294 kB).

Nr. 606: Landsdækkende optælling af vandfugle januar-februar 2004. Petersen, I.K., Pihl, S., Hounisen, J.P., Holm, T.E., Clausen, P., Therkildsen, O. & Christensen, T.K. 2006. 76 s. Sammenfatning | Summary | Hele rapporten i pdf-format (4.574 kB).

Nr. 605: Miljøundersøgelser ved Maarmorilik 2005. Johansen, P., Riget, F., Asmund, G., Josefson, A.B. & Hansen, J.L.S. 2006. 102 s. Sammenfatning | Summary | EqikkaaneqHele rapporten i pdf-format (1.199 kB).

No. 604: Annual Danish Emission Inventory Report to UNECE. Illerup, J.B., Nielsen, O.-K., Winther, M., Mikkelsen, M.H., Hoffmann, L., Gyldenkærne, S., Fauser, P. & Nielsen, M. 2006. 717 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf-format (9,427 kB).

No. 603: Analysing and synthesising European legislation in relation to water. A Watersketch Report under WP1. Frederiksen, P. & Maenpaa, M. (eds.) 2007. 97 pp. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf-format (2,720 kB).

No. 602: Dioxin Air Emission Inventory 1990-2004. Henriksen, T.C., Illerup, J.B. & Nielsen, O.-K. 2006. 90 pp. SammenfatningSummary | Full report in pdf-format (963 kB).

Nr. 601: Atmosfærisk kvælstofbelastning af udvalgte naturområder i Frederiksborg Amt . Geels, C., Hertel, O., Madsen, P.V., Frohn, L.M., Gyldenkærne, S., Frydendall, J., Christensen, J.H., Hvidberg, M., Ambelas Skjøth, C., & Ellermann, T. 2006. 69 s. Sammenfatning | Hele rapporten i pdf-format (6.990 kB).

No. 600: Assessing potential causes for the population decline of European brown hare in the agricultural landscape of Europe  – a review of the current knowledge. Olesen, C.R & Asferg, T. 2006. 32 p. Sammenfatning | Summary | Full report in pdf-format (1,100 kB).