Aarhus Universitets segl

2014


Nedenstående notater m.v. er udarbejdet af DCE i forbindelse med Naturstyrelsens udkast til 2. generations natur- og vandplaner.

Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering. Jørgen Eriksen, Poul Nordemann Jensen og Brian H. Jacobsen (red.). Aarhus Universitet, DCA rapport nr. 052 · december 2014. 330 s. Rettelsesblad.

Modeller for Danske Fjorde og Kystnære Havområder – Del 1. Metode til bestemmelse af målbelastning. Dokumentation. Anders Chr. Erichsen og Hanne Kaas, DHI & Karen Timmermann, Stiig Markager, Jesper Christensen, Ciarán Murray, Aarhus Universitet, DCE. 35 s.

Baggrundsbelastning med total N og nitrat-N. Jens Bøgestrand, Brian Kronvang, Jørgen Windolf & Ane Kjeldgaard. 11 s.

Næringsstofbelastningen til vandområder omkring år 1900. Jens Bøgestrand, Jørgen Windolf & Brian Kronvang. 9 s.

Opgørelse af eksporten/importen af danske og udenlandske N og P tilførsler til det marine miljø og atmosfæren. Marie Maar. 8 s.

Notat om betydningen af fiskeri for zooplankton og fytoplankton samt en vurdering af det relative græsningstryk på fytoplankton fra zooplankton og bunddyr. Marie Maar. 12 s.

Muligheder for at vurdere effekter af klimaforandringer ved anvendelse af modeller udviklet under: ”Implementering af modeller til brug for vandforvaltningen – Delprojekt 3 -Sømodelsværktøjer”. Martin Søndergaard & Dennis Trolle. 5 s.

Opstilling af vurderingskriterier for miljøfarlige stoffer i vandmiljøet. Jakob Strand & Martin M. Larsen. 6 s.


 

December 2014: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner. Mikael Skou Andersen & Jørgen Brandt. 15 s.

19. december 2014: Vurdering af effekten af vandindvinding på vandløbs økologiske tilstand. Daniel Gräber, Peter Wiberg-Larsen, Jens Bøgestrand & Annette Baattrup-Pedersen. 29 s.

15. december 2014: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2014. Thomas Eske Holm & Lars Haugaard. 8 s.

9. december 2014: Baggrundsniveau for barium, zink, kobber, nikkel og vanadium i fersk- og havvand. Jesper Bak, Martin M. Larsen. 11 s.

8. december 2014: Notat vedr. de miljøkemiske konsekvenser af vandløbsvirkemidler. Poul Nordemann Jensen, Carl Chr. Hoffmann, Kirsten Schelde & Christen Duus Børgesen. 6 s.

27. november 2014: Forbedring af naturtilstand og biodiversitet efter ophør af gødskning og sprøjtning af §3-arealer. Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard & Morten Strandberg. 7 s.

12. november 2014: Analyse om omfang af biodiversitet repræsenteret i de udpegede Natura 2000 områder på land. Rasmus Ejrnæs, Jesper Erenskjold Moeslund & Jesper Bladt. 16 s.

10. november 2014: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2014. Ole Thorup & Karsten Laursen. 10 s.

31.oktober 2014: Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2014. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s. 

29. oktober 2014: Dyrkning af lavskov, som miljøfokus-arealer i henhold til ny CAP-reform. Rasmus Ejrnæs, Morten Tune Strandberg og Yoko Dupont. 7 s.

1. oktober 2014: Anskydning af vildt. Status for undersøgelser 2013. Thomas Eske Holm & Lars Haugaard. 8 s.

30. september 2014: Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013. Liselotte Wesley Andersen & Aksel Bo Madsen. 10 s.

26. september 2014: Iltsvind i de danske farvande i august-september 2014. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 19 s. 

26. september 2014: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2013/14. Tommy Asferg. 10 s.

26. september 2014: Udvaskning fra kvægbrug med og uden undtagelse fra Nitratdirektivet. Gitte Blicher-Mathiesen. 8 s.

19. september 2014: Sammenligning af beskyttelsesgraden for DFFVa og DFFVø. Niels Jepsen og Poul Nordemann Jensen. 3 s.

1. september 2014: Ynglefuglene på Tipperne 2014. Ole Thorup og Karsten Laursen. 7 s.

29, august 2014: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2014. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 22 s.

4. juli 2014: Kortlægning af stenrev i Lillebælt & Storebælt vha. Multibeam data. Cordula Göke & Karsten Dahl. 7 s.

2. juli 2014: Oversigt over danske fugles yngle- og forårstræktider (Key Concepts). Stefan Pihl & Thomas Kjær Christensen. 4 s.

2. juli 2014: Bidrag til § 20 spørgsmål om måger. Thomas Kjær Christensen, Thomas Bregnballe & Karsten Laursen. 2 s.

26. juni 2014: Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder med støtteværktøjet "Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområder (kapitel 3)". Carl Chr. Hoffmann, Brian Kronvang, Hans Estrup Andersen & Charlotte Kjærgaard. 42 s.

 

24. juni 2014: Indspil til spørgsmål 424 fra Folketingets miljøudvalg. Poul Nordemann Jensen. 2 s.

19. juni 2014: Vurdering af øget fosfortilførsel til jorden. Hans Estrup Andersen, Gitte Blicher-Mathiesen & Brian Kronvang. 6 s.

10. juni 2014: Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012. Søren E. Larsen, Jørgen Windolf, Brian Kronvang. 9 s.

10. juni 2014: Ekstremværdianalyse af vandføringsdata. Søren Erik Larsen og Niels Bering Ovesen. 20 s.

19. maj 2014: Etablering af ”intelligent” udlagte randzoner. Brian Kronvang; Gitte Blicher-Mathiesen, Hans E. Andersen, Ane Kjeldgaard og Søren E. Larsen. 46 sider.

24. april 2014: Vandindtag og kontinuert måling af vandmængder på dambrug. Lars M. Svendsen. 12 s.

24. april 2014: BAT- og ammonium-krav ved ferskvandsdambrug. Lars M. Svendsen. 21 s.

24. april 2014: Kontrol af udledninger ved produktion af ørred til havbrugsfisk. Søren Erik Larsen & Lars M. Svendsen. 8 s.

24. april 2014: Prøvetagning på mindre dambrug på foderkvote. Lars M. Svendsen. 17 s.

24. april 2014: Ændring af metode til beregning af foderopskrivning. Lars M. Svendsen. 18 s.

31. marts 2014: Sammenhænge mellem klimanormaliseret kvælstofudvaskning fra rodzonen, mark- og erhvervs-balancer for kvælstof og den afstrømningsnormaliserede diffuse kvælstofudledning til overfladevand. Gitte Blicher-Mathiesen, Jørgen Windolf, Christen Duus Børgesen, Kirsten Schelde & Jørgen E. Olesen. 26 s.

17. marts 2014: Rastefugle på Tipperne 2013. Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen. 6 s.


Naturstyrelsen har offentliggjort basisanalysen for anden generations vandområdeplaner, der viser, at ca. 62 pct. af de målsatte vandløb, ca. 66 pct. af søerne og ca. 95 pct. af kystvandene ikke forventes at have god økologisk tilstand i 2021 uden yderligere indsatser. For grundvand forventes ca. 60 pct. af forekomsterne ikke at have god tilstand i 2021.

DCE har bidraget med følgende:

Notat om basisanalyse: Opgave 2.2 – Stofbelastning (N, P) af søer og kystvande. Jørgen Windolf, Søren E. Larsen & Brian Kronvang. 7 s. 

Kommentarer til NST-udkast om retningslinjer til Basisanalyse 2013 i søer. Martin Søndergaard & Torben L. Lauridsen. 16 s.

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.2 Marin – Justering af vandområde-inddeling med tilhørende opland. Henrik Fossing & Jens Würgler Hansen. 5 s.

Kvalitetselement Fisk. Poul Nordemann Jensen. 2 s. - OBS: denne udgave erstatter en tidligere, fejlagtigt offentliggjort udgave.

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 1.1 Kystvande. Dorte Krause-Jensen (ålegræs), Jacob Carstensen (ålegræs, fytoplankton, klorofyl a), Peter Henrik-sen (fytoplankton, klorofyl a), Jørgen Hansen (bundfauna) & Alf Josefson (bundfauna). 21 s.

Kommentarer vedr. Basisanalyse 2013: Opgave 3.3 Marin - Klargøring af bund-faunadata og beregning af DKI-index. Jørgen Hansen og Alf Josefson. 3 s.

Kommentarer til NST-udkast om retningslinjer til Basisanalyse 2013 i vandløb. Peter Wiberg-Larsen, Annette Baattrup-Pedersen & Esben Astrup Kristensen. 4 s.

Grænser for økologisk tilstand i små danske vandløb. Peter Wiberg-Larsen. 11 s.

Beskrivelse af elementer til inddeling af vandløbsstrækninger i forskellige klasser med henblik på en prioritering i forhold til vandplanerne. Nikolai Friberg, Hans Todsen, Esben Kristensen & Poul Nordemann Jensen. 21 s.

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013. Jakob Strand, Martin M. Larsen & Susanne Boutrup. 5 s.

Marin - Vurdering af biologiske effekter baseret på NOVANA-data. Jakob Strand. 6 s.
Bilag 1: Regneark med sammenstilling og vurdering af NOVANA-data for biologiske effekter

 


22. januar 2014: Udredningsprojekt vedrørende dræns betydning for afvanding - og de naturlige og menneskeskabte faktorer som influerer på dræns virke som vand-afleder fra marker. Brian Kronvang, Søren Munch Kristiansen, Kirsten Schelde & Christen Duus Børgesen. 47 s.

16. januar 2014: Bortsprængning af miner i nordlige Storebælt. Jakob Tougaard, Ib Krag Pedersen & Karsten Dahl. 5 s.

15. januar 2014: Fagligt grundlag for udpegning af et naturnetværk i Danmark. Rasmus Ejrnæs & Bettina Nygaard. 28 s.