Aarhus Universitets segl

2012

19. december 2012: Notat om vandløbsvirkemidler. Poul Nordemann Jensen og Esben Kristensen. 2 s.

19. december 2012: Kortfattet redegørelse vedr. udlægning af sten i Flensborg Fjord. Poul Nordemann Jensen. 5 s.

19. december 2012: Landmændenes målte kvælstofkoncentrationer i dræn er som forventet. Gitte Blicher-Mathiesen og Brian Kronvang. 4 s. 

19. december 2012: Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter. Peter Henriksen. 5 s.

19. december 2012: Vurdering af omfanget af anskydninger med tungstenhagl (wolfram). Ole Roland Therkildsen og Thomas Eske Holm. 3 s.

19. december 2012: Svar på forespørgsel om udyrkede arealer i adgangsreglerne. Bettina Nygaard. 3 s.

19. december 2012: Høstrelateret dødelighed hos fugle og pattedyr: Problemstillinger og løsningsmuligheder. Ole Roland Therkildsen, Ole Green, Peter Sunde og Aksel Bo Madsen. 8 s.

30. november 2012: Iltsvind i de danske farvande i november 2012. Jens Würgler Hansen, Lars Mølgaard Storm, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 13 s

9. november 2012: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2011/12. Tommy Asferg. 7 s.

26. oktober 2012: Iltsvind i de danske farvande i oktober 2012. Jens Würgler Hansen, Lars Mølgaard Storm, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 15 sider.

16. oktober 2012: Ynglefugle på Tipperne 2012. Ole Thorup & Karsten Laursen. 7 s.

11. oktober 2012: Ændringer i NOVANA 2011-2015. Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen. Susanne Boutrup. 8 s.

28. september 2012: Iltsvind i de danske farvande september 2012. Jens Würgler Hansen, Lars Mølgaard Storm, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 22 sider.

17. september 2012: Danmarks ynglebestand af skarver i 2012. Thomas Bregnballe & Ole Roland Therkildsen. 11 s.

14. september 2012: Notat nr. 3 vedrørende effekter af forskellige tiltag i forbindelse med Grøn Vækst. Christen D. Børgesen, Ruth Grant, Steen Gyldenkærne, Poul Nordemann Jensen, Elly Møller Hansen, Uffe Jørgensen, Jørgen E. Olesen, Bjørn M. Petersen, Gitte Rubæk, Peter Sørensen & Finn P. Vinther. 51 s.

12. september 2012: Kompostorme af arten Eisenia veneta. Martin Holmstrup. 3 s.

31. august 2012: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2012. Jens Würgler Hansen, Lars Mølgaard Storm, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s.


DCE har udarbejdet nedenstående baggrundsnotater for Naturstyrelsen til Danmarks Havstrategi.

Fysiske og kemiske forhold. Jens W. Hansen, Anders Windelin, Cordula Göke, Eva T. Jørgensen, Flemming T. Hansen og Thomas Uhrenholdt 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 63 pp.

Karakterisering af fremherskende og særlige habitattyper i havbund og vandsøjle i de danske farvande. Dahl, K., D.L.J. Petersen, I. Krag Petersen, P. Dolmer, T.K. Sørensen og L.W. Clausen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 40 pp.

Karakterisering af de biologiske forhold i de danske havområder. Henriksen, P., Møller, E.F., Dahl, K., Stæhr, P., Hansen, J., Pommer, C., Teilman, J., Sveegaard, S., Galatius, A., Andersen, S.M., Petersen, I.K., Sørensen, T.K. og Vinther, M. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 97 pp.

Opgørelse over rumlig udbredelse, tidslig udvikling og tæthed af ikke-hjemmehørende arter i danske farvande. Stæhr, P. & M. Thomsen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 14 pp.

Faglig karakterisering af forekomst og udbredelse af miljøfarlige stoffer, herunder biologiske effekter, i de danske farvande. Gustavson, K., Strand, J. og Larsen, Mørk, M. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 35 pp.

Tildækning og befæstning af havbunden. Jens W. Hansen, Cordula Göke og Anders Windelin 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 18 pp.

Foreløbig karakterisering af fysiske skader forårsaget af råstofindvinding og bundtrawling i de danske farvande. Andersen, J.H., J.W. Hansen, C.D. Pommer og P. Dolmer. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 29 pp.

Undervandsstøj i danske farvande – status og problemstillinger i forhold til økosystemer. Tougaard, J. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 29 pp.

Affald i havet. Jens W. Hansen, Jesper H. Andersen, Jakob Strand og Thomas K. Sørensen 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 28 pp.

Væsentlige ændringer i temperatur- og salinitetsforhold, herunder andre klimatologiske forhold, i de danske farvande forårsaget af menneskelige aktiviteter. Andersen, J.H., J. Carstensen, og J.W. Hansen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 13 pp.

Tilførsel af syntetiske samt ikke-syntetiske stoffer og forbindelser til de danske farvande. Susanne Boutrup og Lars M. Svendsen 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 53 pp.

Tilførsel af næringsstoffer og organiske stoffer. Lars M. Svendsen, Jørgen Windolf og Thomas Ellerman 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.89 pp.

Tilførsler af mikrobielle patogener til de danske farvande. Niels B. Hendriksen 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 12 pp.

Klassifikation af eutrofieringstilstanden i de danske farvande – en indikator-baseret statusvurdering. Andersen, J.H., C. Murray, J.W. Hansen, C. Göke og D.J. Petersen. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 42 pp.

Klassifikation af biodiversitets­tilstanden i de danske farvande – en indikator-baseret statusvurdering. Andersen, J.H., C. Murray og C. Göke. 2012. Fagligt notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 30 pp.


3. juli 2012: Overvågning af bæver i Danmark 2011. Jørn Pagh Berthelsen. 7 s.

5. juni 2012: Anvendelse af eDNA-metoder i NOVANA-artsovervågningen. Muligheder og begrænsninger. Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard, Liselotte Sander Johansson & Peter Wiberg-Larsen. 20 s.

4. juni 2012: Vådområder - svar til Kjeld Hansen. Poul Nordemann Jensen. 4 s.

13. april 2012: Vurdering af indflydelse på biodiversitet og naturindhold af at åbne for offentlighedens adgang i de kommende randzoner. Rasmus Ejrnæs, Thomas Eske Holm, Bettina Nygaard, Morten Elmeros, Aksel Bo Madsen & Ole Therkildsen. 9 s.

22. februar 2012: Notat om status for N-udledning fra lavbundsarealer. Gitte Blicher-Mathiesen. 16 s.

20. februar 2012: Notat sårbarhed for N udledning til vandmiljøet – Videncenter for Landbrug feb. 2012. Gitte Blicher-Mathiesen & Jørgen Windolf. 18 s.

9. februar: Beregning af kvælstoftilførsel til en række udpegede danske fjorde. Jørgen Windolf, Jens Bøgestrand & Ane Kjeldgaard. 146 s.

31. januar: Foreløbige resultater for NO2 i 2011 og vurdering af årsag til de høje koncentrationer på H.C. Andersens Boulevard. Thomas Ellermann, Matthias Ketzel, Morten Winther og Claus Nordstrøm. 7 s. Tilføjelse til notatet (1 s., 26. marts 2012)