Aarhus Universitets segl

2020

30. december 2020: DCE’s og GN’s miljøfaglige anbefalinger til to udkast til bekendtgørelser vedr. råstofaktiviteter ifm hårde mineraler fra Miljøstyrelsen for Råstofområdet. Anders Mosbech, Kim Gustavson, Peter Aastrup, Ida Bomholt Dyrholm Jacobsen, Josephine Nymand (eds.), 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 54 s. Fagligt notat nr. 2020|100.

Rejsehastighedsafhængige emissionsfaktorer for vejtrafik i perioden 2018-2040.  Winther, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2020|99.

Emissionsfaktorer til vurdering af luftforurening i Nordhavntunnellen i perioden 2025-2040.  Winther, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. - Notat nr. 2020|98.

18. december 2020:  Faglig vurdering af et fugle- og landskabsobservatoriums påvirkninger af fugle i Tøndermarsken samt forslag til minimering af forstyrrelser.  Holm, T.E., Bregnballe, T. & Pedersen, C.L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2020|92.

16. december 2020: National monitoring of marine litter in Denmark 2020. Amounts and composition of beach litter on reference beaches. Feld, L., Metcalfe, R.d. & Strand, J. 2020. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|94.

15. december 2020: Interkalibrering af undersøgelse af vegetation i vadbare vandløb. Juni 2020. Kallestrup, H. og Alnøe, A.B. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 32 s. – Fagligt notat nr. 2020|93.    

10. december 2020:  Aarhus Universitets klimaregnskab 2019.  Sanderson, H., Stridsland, T.D., Winther, M., Mikkelsen, M.J., Albrektsen, R. & Nielsen, O.-K. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 29 s. – Fagligt notat nr. 2020|65.

7. december 2020: Deposition fra fladekilder og lave punktkilder i relation til OML og VVM. Per Løfstrøm 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Fagligt notat nr. 2020|76.

7. december 2020:  Data for CHR-registrerede andehold i Danmark. Kanstrup, N. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 6 s. - Fagligt notat nr. 90.    

3. december 2020:  Ynglefugle i Vadehavet 2020.  Thorup, O. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|91.

30.november 2020:  Vurdering af mulighed for jagt i Hammer Bakker. Niels Kanstrup & Camilla Fløjgaard. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2020|69.

27. november 2020: Iltsvind i danske farvande – oktober-november 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. Rådgivningsnotat nr. 2020|89.

25. november 2020.  Vurdering af fugles potentielle rolle for spredning af COVID-19 mellem minkfarme.  Frederiksen, M., Therkildsen, O.R., Fox, A.D., Pedersen, C.L. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2020|83.

23. november 2020: Sammenhænge mellem klorofylkoncentrationer og indhold af totalfosfor og totalkvælstof i danske søtyper ved analyse af kvartiler. Søndergaard, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s – Fagligt notat nr. 2020|74. 

23. november 2020: NOVANA-overvågning af flagermus i 2020. Elmeros M, Fjederholt ET, Johansen TW, Møller JD, Christensen M, Baagøe HJ 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. - Fagligt notat nr. 2020|78.

20. november 2020: Overvågning af blågrønalger/cyanobakterier og risikovurdering af lokaliteten ved Jyske Bank broen i Silkeborg Langsø i forhold til badevandskvalitet – sommerperioden 2020.  Andersen, P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - Fagligt notat nr. 2020|60.

20. november 2020:  Ynglefuglene på Tipperne 2020. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|86.

20. november 2020:  Bly og kviksølv i rugende ederfuglehunner i Danmark.  Sonne, C., Christensen, T.K., Tjørnløv, R, Søndergaard, J., Dietz, R., & Therkildsen, O.R. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2020|87.

20. november 2020:  Gennemgang af retentionskort version 2015.  Thodsen, H., Tornbjerg, H. & Højbjerg, A.L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2020|82.

19. november 2020:  Konsekvensberegninger for ammoniakreducerende tiltag. Ammoniakemission fra landbrugssektoren.  Albrektsen, R. og Mikkelsen, M.H. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|88.    

19. november 2020:  Konsekvensberegning for ammoniakemissionen fra udbringning af husdyrgødning, som følge af opdatering af data for udbringningspraksis of emissionsfaktorer.  Mikkelsen, M.H., Albrektsen, R., Hafner, S., Nyord, T. & Sommer, S.G. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2020|85.           

19. november 2020:  Erfaringer med fangstforsøg af ulv i perioden 2019-2020.  Haugaard, L., Olsen, K. & Sunde. P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s – Fagligt notat nr. 2020|84.    

13. november 2020:  Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 3. kvartal 2020.  Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Notat nr. 2020|81.           

9. november 2020:  Udledninger af metan fra affaldsdeponier.  Nielsen, O.-K. & Thomsen, M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2020|79.           

5. november 2020:  Forskelle i målt koncentration af totalkvælstof og totalfosfor i ferskvand ved at anvende de to oplukningsmetoder til organisk stof; autoklave- og UV-metode.  Larsen, S.E., Tornbjerg, H., Søndergaard, M., Thodsen, H. & Blicher-Mathiesen, G. 2020.   Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 53 s. – Fagligt notat nr. 2020|38.           

2. november 2020:  Registrering af orkidéer omkring den bevægelige målbane på Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn. Wind, P. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Fagligt notat nr. 2020|53.

30. oktober 2020:   Iltsvind i danske farvande -  september-oktober 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|72.  

28. oktober 2020: Udvælgelse af lokaliteter for nye jordvandsstationer (st102 og st106) i oplandet til Højvads Rende, LOOP 1.  Petersen, R.J. & Blicher-Mathiesen, G. (2020).  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2020|71.    

28. oktober 2020: Udvikling i afstrømningsnormaliseret total-kvælstoftransport fra målt opland mellem 2018 og 2019. Thodsen, H., Tornbjerg, H. & Larsen, S.E. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2020|64.

19. oktober 2020:  Consequences on emissions and air quality of change in vapour pressure of gasoline.  Plejdrup, M.S., Winther, M. & Ellermann, T., 2020.  Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2020|68.           

7. oktober 2020:  Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 2. kvartal 2020.  Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 21 s. – Notat nr. 2020|66    

2. oktober 2020: Iltsvind i danske farvande - august-september 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|63  

30. september 2020: CAGE-togt på den nordøstgrønlandske shelf, november 2020. Boertmann, D, & Kyhn L. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. - Fagligt notat nr. 2020|62

30. september 2020: Makroalgeindikatorer og deres anvendelse til VRD tilstandsvurdering. Jacob Carstensen. 25 s.

25. september 2020:  Kortlægning af ynglefugle i Filsø, Birkesø og ved Gyldensteen Strand i 2020 ved brug af drone. Holm, T.E. & Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2020|58.           

23. september 2020:  Interkalibrering. Planteundersøgelser i søer 2018.  Johansson. L.S. & Johnsen, T.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Fagligt notat nr. 2020|57.

9. september 2020: Beskyttelse af flagermus og miljøvurderinger. Elmeros M 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. Notat nr. 55.

8. september 2020: Afdækning af resultater fremlagt i kronik 'Vådområder bidrager markant til CO2-udledningen'. Gyldenkærne, S., Elsgaard, L. og Lærke P.E. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. - Fagligt notat nr. 2020|50.

4. september 2020: Redegørelse for beregninger af arealet af de tre vandløbsnaturtyper til Artikel 17. Indberettet i forbindelse med Habitatdirektivets Artikel 17-rapportering til EU i 2019. Alnøe, A.B. 2019. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - Fagligt notat 230619.

4. september 2020: Dataopsamling 2019: Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb. Johnsen, T.J. & Baattrup-Pedersen, A. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|56.

31. august 2020: Vurdering af WWF’s anbefalinger om at udvide indsamlingsforbud af dagsommerfugle i Danmark. Moeslund, J.E. & Helsing, F.  2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 5 s. -Fagligt notat nr. 2020|54.

31. august 2020: Forekomst af ulv i Ulfborgterritoriet 31. juli 2016 – 31. marts 2020. Olsen, K. & Sunde, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. - Notat nr. 2020|35.

28. august 2020: Iltsvind i danske farvande - juli-august 2020. Jens Würgler Hansen & David Rytter 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. – Fagligt notat nr. 2020|52

24. august 2020: Kronvildt – vurdering af dæmrings- og skumringsjagtens betydning for afskydningen. Christensen, T.K., Haugaard, L., Mellerup, K.A. & Mikkelsen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|10rev.

21. august 2020:  Homogenitetsbrud og potentielle fejl i nedbørsdata. Eksempler på konsekvenser for myndighedsbetjeningen.  Svendsen, L.M. & Jung-Madsen, S. (red.) 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. - Fagligt notat nr. 2020|51 .           

3. juli 2020: Undersøgelse af anvendelse af sensorer i overvågningen - og test af en nitratsensor i vandløb.  Van’t Veen, S., Holm, H. & Kronvang, B. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 79 s. - Fagligt notat nr. 2020|48. 

1. juli 2020: Ulves sårbarhed over for forstyrrelser i yngletiden - med særlig reference til organisering af større arrangementer i naturen. Sunde, P. & Olsen, K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2020|40

30. juni 2020:  Vurdering og genvurdering af effekten af et indsamlingsforbud på bestemte dagsommerfuglearter.  Moeslund, J.E. & Helsing, F. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2020|47.

22. juni 2020: Overvågning af marine sedimenter 2019. Høgslund, S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. - Notat nr. 2020|18.

19. juni 2020: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2018/19 og 2019/20. Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2020|46.

15. juni 2020: Revideret makroinvertebrat indeks (DLMI) til danske søer. Bidrag til godkendelsesprocedure for det nationale indeks ved ECOSTAT. Wiberg-Larsen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2020|45.

10. juni 2020: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2020. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2020|44.

8. juni 2020: Genetiske analysemetoder i den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – DNA-analyser til arts- og individ niveau. Thomsen, P.F., Hansen, M.M., Olsen, K. & Sunde, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. – Notat nr. 2020|43. 

2. juni 2020: Resultater fra Miljøstyrelsens moniteringsprogram for kvælstoffølsomme naturtyper i Natura 2000-områderne 2016-2018.  Johansson, L.S., Nygaard, B. & Ejrnæs, R. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 44 s. - Fagligt notat nr. 2020|42.           

2. juni 2020: Krav til projektilvægt, anslagsenergi m.v. for riffelammunition, der anvendes til jagt og regulering.  Kanstrup, N. & Haugaard, L. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2020|36.         

28. maj 2020:  Status for måling af luftkvalitet i 2019.  Thomas Ellermann, Claus Nordstrøm, Jesper Nygaard og Andreas Massling.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - – Notat nr. 2020|41.         

19. maj 2020:  Koncentrationsprofil på tværs af H.C. Andersens Boulevard, København.  Hertel, O., Poulsen, M.B. & Kindler, P.A. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,14 s. - Fagligt notat nr. 2020|39.          

29. april 2020:  Udvidelse af OSPAR assessment for visse arter til region 1.  Morten Frederiksen & Flemming R. Merkel. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. - Notat nr. 2020|23.           

28. april 2020:  Coronakrisens effekt på omfanget af helbredseffekter relateret til luftforurening fra vejtrafik.  Jørgen Brandt, Lise Marie Frohn, Steen Solvang Jensen, Thomas Ellermann & Ole Hertel.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - – Notat nr. 2020|37.           

27. april 2020:  Plastikfragmenters betydning for opgørelser af kildefordelingen af marint affald.  Feld L. og Strand, J. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - – Notat nr. 2020|14.           

21. april 2020: Bestemmelse af forskelle mellem oxidationsmetoder for målinger af total kvælstof i marine prøver. Carstensen, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - Fagligt notat nr. 2020|67.

16. april 2020: Svar på spørgsmål fra Miljøstyrelsen om SARS2 i relation til luftforurening. Hertel, O., Johansen, A. & Sigsgaard, T. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. - Fagligt notat nr. 2020|34.

14. april 2020: Kommentering af MSTs retningslinier for tilstandsvurdering i kystvande. Dorthe Krause-Jensen, Jacob Carstensen, Jesper Christensen & Karen Timmermann. 3 s.

14. april 2020:  Høst af eutrofieringsbetingede masseforekomster af søsalat – status på viden om miljøeffekter og økonomi.  Bruhn, A., Rasmussen, M.B. & Thomsen, M. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. Notat nr. 2020|20.           

2. april 2020:  Regulering af store måger på Hirsholm og Knogen. Relevans, mulige metoder og forventede effekter.  Bregnballe, T. 2020.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Notat nr. 2020|33.           

30. marts 2020:  Vurdering af konsekvenserne for taigasædgås ved opstilling af vindmøller ved Vinge. Ole Roland Therkildsen, Anthony D. Fox & Jesper Madsen. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|31.

27. marts 2020: Ændring i luftkvalitet som følge af coronakrisen. Ellermann, T. & Hertel, O. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 10 s. -  Notat nr. 2020|30.

20. marts 2020: Indsamlingsforbud for danske dagsommerfugle. Moeslund, J.E. & Helsing, F. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Notat nr. 2020|24.

20. marts 2020: Prædatorhegn på Tipperne. Forventet effekt på engfuglenes ynglesucces. Bregnballe, T., Thorup, O. & Clausen, P. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|28.

17. marts 2020: Lukkeperiode for håndopsamling af stillehavsøsters i Vadehavet. Relevans i forhold til fuglene. Thomas Bregnballe. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|27.

17. marts 2020: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2019. Kent Olsen, Peter Sunde, Christina Vedel-Smith, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 15 s. 

10. marts 2020: Blågrønalger i Østersøen. Notat om overvågning af blågrønalger og anvendelse af satellitbaseret fastsættelse af miljøtilstand. Hans Henrik Jakobsen. 15 s.

3. marts 2020: Forekomst af dyndsmerling undersøgt med eDNA screening. Rasmussen, J.J., Andersen, L.W., Thomsen, S.N. Fejerskov, M.L., Hesselsøe, M. & Deacon, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Notat nr. 2020|22.

3. marts 2020: Fejlkildebestemmelse for eDNA hos flodperlemusling (Margaritifera margaritifera L.). Rasmussen, J.J., Johnsen, T.J., Andersen, L.W., Thomsen, S.N. & Hesselsøe, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|21.

21. februar 2020: Damflagermus i Mønsted Kalkgruber. Elmeros, M. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Notat nr. 2020|12

19. februar 2020: Bestilling til Aarhus Universitet om revision af emissionsfaktorer for organiske lavbundsjorder. KEFM jr-nr 2019-4154. Gyldenkærne, S., Greve. M.H., Elsgaard, L., Lærke, P.E., Stisen, S. og Johansson, J.S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - – Notat nr. 2020|13.

17. februar 2020: Optælling af vandfugle i farvandet øst for Bornholm. Oktober 2019. Petersen, I.K. & Sterup. J. 2020. DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Notat nr. 2020|11.

10. februar 2020: Udvikling af vandløbs- og ådalsproxyer til Biodiversitetskortet. Dalby, L. & Bladt, J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Notat nr. 2020|17.

7. februar 2020: Vurdering af vandindvindingernes effekt på smådyr og bundlevende alger i små vandløb. Alnøe, A.B., Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2020|16.

7. februar 2020: Redegørelse for ændring af opgørelsen af vand, kvælstof- og fosfortilførslen til havet rapporteret i ”Vandløb 2018” udsendt december 2019. Hans Thodsen & Henrik Tornbjerg. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. – Notat nr. 2020|8.

6. februar 2020: Sundhedstilstanden hos rugende ederfuglehunner i Danmark. Sonne, C., Christensen, T.K. & Therkildsen, O.R. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. - – Notat nr. 2020|15.

5. februar 2020: Bestilling fra Miljø- og Fødevareministeriet - Bidrag til MOF alm. del spm. 425. Thomas A.Davidson, Liselotte S. Johansson & Steen Gyldenkærne. 6 s.

3. februar 2020: Vurdering af den aktuelle størrelse af bæverbestandene i Jylland og Nordsjælland samt en prognose for bestandsudviklingen i begge områder frem til 2030. Peter Sunde & Morten Elmeros. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi,6 s. – Notat nr. 2020|6.

30. januar 2020: Forbedring af datagrundlaget for opgørelse af ammoniakemissionen fra landbruget. Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen. 26 s.

30. januar 2020: Vurdering af mulighederne for naturlig indvandring af oddere til Sjælland. Morten Elmeros & Aksel Bo Madsen. 6 s.

27. januar 2020: Alkalinitet i danske vandløb og betydning for de bentiske algesamfund – FORPROJEKT NR. 2. Baattrup-Pedersen, A. & Johnsen, T.J. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Notat nr. 2020|9.

23. januar 2020: Ynglefuglene på Tipperne 2019. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2020|3

17. januar 2020: Notat om resultater fra udlægning af akustiske lyttestationer for marsvin omkring Bornholm som supplerende overvågning af marsvin under Havstrategidirektivet. Svegaard, S. 2020. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Notat nr. 2020|5

14. januar 2020: Bird distributions in parts of the Danish North Sea and in Kattegat, autumn 2019. A cruise report. Ib Krag Petersen & Jacob Sterup. 14 s.

10. januar 2020: Referencetilførsler af kvælstof til brug for Vandplan 3. Karen Timmermann. 3. s.

7. januar 2020: Måling af biodiversitet på en landbrugsbedrift. Rasmus Ejrnæs. 8 s.