Aarhus Universitets segl

2016

19. december 2016: Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb. Annette Baattrup-Pedersen, Ane Kjeldgaard, Niels Jepsen, Jan Nielsen, Jes Jessen Rasmussen, Hans Estrup Andersen & Søren E. Larsen. 26 s.

16. december 2016: Udviklingen i NOVANA’s Naturovervågning i perioden 2004-16. Jesper Fredshavn. 9 s.

17. november 2016: Vurdering af algeområder tilhørendenye produktionsområder 2016. Christian Mohn og Hans H Jakobsen. 9 s.

17. november 2016: Comparison of eDNA and conventional techniques for monitoring species diversity of boulder reefs in Danish waters. Peter A. Stæhr, Susana Santos, Lars H. Hansen, Steffen Lundsteen, Lumi Haraguchi, Karsten Dahl, Marcelo P. Ávila & Anne Winding. 22 s.

15. november 2016: Vurdering af to vandindtag, der bruges til udsanding af muslinger. Hans H Jakobsen & Christian Mohn. 6 s.

4. november 2016: Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2016. Rapporteringsperiode: 22. september - 26. oktober. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s. 

1. november 2016: Appendix 6: Opdatering af biodiversitetskortet for Danmark 2015. Jesper Bladt, Ane Kirstine Brunbjerg, Jesper Erenskjold Moeslund, Anders Højgaard Petersen & Rasmus Ejrnæs. 10 s. 

26. oktober 2016: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2016. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 14 s.

18. oktober 2016: Natur- og skovtilstand på Naturstyrelsens arealer. Jesper Fredshavn. 14 s.

30. september 2016: Iltsvind i de danske farvande i august-september 2016. Rapporteringsperiode: 20. august – 21. september. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s. 


Nedenstående notater m.v. er udarbejdet af DCE i forbindelse med Miljøstyrelsens lovforslag til ny general husdyrregulering:

Ændret husdyrregulering: Effekter af loft for tilførsel af fosfor med husdyrgødning. Opdateret notat med reviderede fosforlofter. Hans Estrup Andersen & Jonas Rolighed. 45 s

Ændret husdyrregulering: Indførsel af loft for tildeling af fosfor og effekt på omfordeling af husdyrgødning og fosforbalancer belyst gennem scenarieberegninger. Hans Estrup Andersen & Jonas Rolighed. 36 s.

Tillæg til Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen. Jonas Rolighed. 12 s.

Notat om omfordeling af arealdelen af husdyrgodkendelser i den nuværende regulering og ved forslag til ny husdyrregulering og effekter på kvælstofudledningen. Jonas Rolighed. 31 s.

Miljøkonsekvensvurdering af regulering vedr. ammoniak i foreslået ny husdyrarealregulering. Jesper Bak. 22 s.

Klimaeffekter af ændret fosforregulering samt ændrede udbringningsregler. Jørgen E. Olesen. 2 s.

Forslag til fosforlofter. Poul Nordemann Jensen. 10 s.

Forslag til fosforlofter. Poul Nordemann Jensen. 3 s.

Beregning af bufferzoner på marker, der grænser op til Kategori 1 og 2 natur. Bettina Nygaard & Jesper Bladt. 11 s.

Vurdering­ af ammoniakfølsom natur i relation til husdyrregulering. Bettina Nygaard, Jesper L. Bak & Rasmus Ejrnæs. 22 s.

Beregning af arealer med beskyttet natur i relation til husdyrregulering. Bettina Nygaard & Jesper Bladt. 11 s.


26. august 2016: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2016. Rapporteringsperiode: 1. juli – 19. august. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 18 s.

25. august 2016. Ynglefuglene på Tipperne 2016. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 9 s.

19. august 2016: Emissionsfremskrivning 2015-2030. Ole-Kenneth Nielsen, Marlene S. Plejdrup, Morten Winther, Malene Nielsen, Katja Hjelgaard, Patrik Fauser, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen & Marianne Thomsen. 24 s.

16. august 2016: Statistisk analyse af næringsstoffers stabilitet. Jacob Carstensen. 21 s.

10. august 2016: Forslag til regulering af sejladsen i Brabrand Sø med hensyntagen til ynglende og rastende fugle samt odder. Ole Roland Therkildsen, Thomas Eske Holm, Karsten Laursen og Aksel Bo Madsen. 22 s.

5. juli 2016: DNA-analyser af odderekskrementer fra Sjælland. Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen. 13 s.

4. juli 2016: Resultater fra pilotprojektet ”De små mårdyr”. Aksel Bo Madsen, Thea Fynbo & Morten Elmeros. 24 s.

4. juli 2016: De store måger: Bestandenes udvikling og mulige værktøjer til håndtering af konflikter. Ole Roland Therkildsen & Thomas Bregnballe. 11 s.

23. juni 2016: Forventede bestandseffekter af ændringer i jagten på krondyr Cervus elaphus. Peter Sunde & Lars Haugaard. 10 s.

17. juni 2016: Åbning for brislingefiskeri i Brislinge-kassen: Vurdering af betydning for
splitternebestanden
. Thomas Bregnballe, Morten Frederiksen & Ib Krag Petersen. 13 s.

17. juni 2016: Vedr. spørgsmål til undersøgelse af zink og kobber på landbrugsjord . Spørgsmål 9 fra Miljø- og Fødevareudvalget til Miljø- og fødevareministeren i forbindelse med forslag B151. John Jensen. 3 s.

30. maj 2016: DCE´s kommentarer til ansøgninger vedrørende udledninger i havet under øvelsen LIVEX16 udfor Nuuk. Kim Gustavson, Janne Fritt-Rasmussen og Susse Wegeberg. 3 s. 

20. maj 2016: Teoretisk øvelse i prøvetagning af planteplankton i søer. Liselotte Sander Johansson. 18 s.

19. maj 2016: Interkalibrering af fysisk Indeks for vandløb, marts 2016. Peter Wiberg-Larsen. 20 s.

12. maj 2016: Anskydning af kortnæbbet gås - opdatering 2016. Jesper Madsen og Lars Haugaard. 5 s.

2. maj 2016: Interkalibrering. Oparbejdning af planteplankton. Liselotte Sander Johansson. 52 s.

20. april 2016: Tilvejebringelse af måltal for dykænder i seks danske Fuglebeskyttelsesområder. Ib Krag Petersen, Preben Clausen, Rasmus Due Nielsen og Karsten Laursen. 23 s.

18. april 2016: Vurdering af regulering af gråsæl og fugle i Natura 2000-området Ertholmene. Anders Galatius, Jonas Teilmann & Rasmus Due Nielsen. 7 s.

18. april 2016: Vurdering af muligheder for jagt på/regulering af sæler i Danmark. Anders Galatius, Rune Dietz, Signe Sveegaard & Jonas Teilmann. 14 s.

11. marts 2016: Notat om Nitratklassekortet. Jørgen Windolf, Henrik Tornbjerg, Gitte Blicher-Mathiesen & Ane Kjeldgaard. 17 s.

4. marts 2016: Bemærkninger til udkast til klimafremskrivning fra EU-Kommissionen. Mette Hjorth Mikkelsen, Steen Gyldenkærne, Uffe Jørgensen, Troels Kristensen & Jørgen E. Olesen. 10 s.

23. februar 2016: Bæverens Castor fiber spredning og etablering i Danmark samt forventede effekter af potentielle forvaltningstiltag. Peter Sunde, Liselotte Wesley Andersen, Jørn Pagh Bertelsen, Jesper Madsen & Bjarne Søgaard. 30 s.

9. februar 2016: DNA-analyser af ulv. Ulve i Danmark. Liselotte Wesley Andersen. 6 s.

5. februar: Notat vedr. SEGES’ kommentering af udkast til revurdering af baseline. Poul Nordemann Jensen og Jørgen E. Olesen. 14 s.

2. februar 2016: Kulstof:klorofyl-forholdet i fytoplankton. En kort analyse af kulstof:klorofyl-forholdets variation i tid og rum. Hans H. Jakobsen & Stiig Markager. 10 s.

1. februar 2016: Validering af fosformodellen. Søren E. Larsen, Jørgen Windolf & Brian Kronvang. 16 s.

1. februar 2016: Rastende trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2015. Ole Amstrup, Mogens Bak og Karsten Laursen. 6 s.

24. januar 2016: Beregning af målbelastninger svarende til vandrammedirektivets fem tilstandsklasser. Karen Timmermann, Anders Chr.  Erichsen & Jesper Christensen. 24 s.

18, januar 2016: Notat om HELCOM grænseværdier for god miljøtilstand. Ib Krag Petersen, Morten Frederiksen, Anders Galatius, Jonas Teilmann, Peter Anton Stæhr, Jakob Strand, Martin Mørk Larsen, Violeta Hansen, Gert Asmund & Peter Aastrup. 27 s.

15. januar 2016: Effekt af randzoner. Gitte Blicher-Matiesen, Ane Kjeldgaard & Poul Nordemann Jensen. 14 s.

15. januar 2016: Vurdering af mulige miljøkonsekvenser af udledning op til 500 liter rapsolie i farvandet øst og vest for Grønland. Kim Gustavson, Janne Fritt-Rasmussen, Morten Frederiksen, Frank Rigét & Susse Wegeberg. 5 s.

15. januar 2016: Fiskedød på Sig Fiskeri 2011-2012. Redegørelse til brug ved Sig Fiskeris retslige søgsmål mod Naturstyrelsen. Peter Wiberg-Larsen, Alfred Jokumsen & Poul Nordemann Jensen. 26 s.

15. januar 2016: Notat effekt på N udvaskning ved overførsel af arealdelen fra husdyr-godkendelse til generelle regler. Anton Rasmussen, Gitte Blicher-Mathiesen & Jonas Rolighed. 8 s.

8. januar 2016: Svar på spørgsmål til Baselinerapport fra MFVM den 2. december 2015. Jørgen E. Olsen, Christen D. Børgesen, Troels Kristensen, Peter Sørensen, Ingrid K. Thomsen, Poul Nordemann Jensen & Gitte Blicher-Mathiesen. 13. s.

4. januar 2016: Randzoneeffekt – nedre estimat. Poul Nordemann Jensen. 3 s.