Aarhus Universitets segl

2018

18. december 2018: Forekomst af rastende vandfugle og kollisionsrisiko i relation til vindmølleparken ”Lillebælt Syd”. Ib Krag Petersen, Ole Roland Therkildsen og Thorsten Balsby. 29 s.

18. december 2018: Modellering af økosystemtjenester og biodiversitetsindikatorer: Følsomhedsanalyser for MAES-DK modellen. Mette Termansen, Maria Konrad, Gregor Levin, Toke Emil Panduro, Bo Jellesmark Thorsen, Berit Hasler & Niels Strange. 30 s.

18. december 2018: National monitoring of beach litter in Denmark 2018. Amounts and composition of marine litter on reference beaches. Louise Feld, Ryan d’Arcy Metcalfe & Jakob Strand. 11. s.

12. december 2018: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2018. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 16 s.

12. december 2018: Ynglefuglene på Tipperne 2018. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 12 s.

3. december 2018: Overvågning af flagermus på Bornholm i 2018. Morten Elmeros, Esben T. Fjederholt & Hans J. Baagøe. 5 s.

22. november 2018: Jordprofilmålinger i Landovervågningsoplande. Gitte Blicher-Mathiesen og Hans Estrup Andersen. 8 s.

22. november 2018: Light requirements of marine rooted macrophytes. Dorte Krause-Jensen & Jacob Carstensen. 23 s.

20. november 2018: Fiktive tidsangivelser i VanDa. Jens Bøgestrand. 2 s.

13. november 2018: Vurdering af nitratkoncentrationer i  jord- og drænvand for station 102, Højvads Rende. Gitte Blicher-Mathiesen og Helle Holm. 9 s.

7. november 2018: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2018. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 19 s.

29. oktober 2018: Generelle metoder i kvalitetssikring af NOVANA data for vandløb i ODA. Jes Jessen Rasmussen. 19 s.

25. oktober 2018: Muligheden for at anvende tilgængelige produktionsdata fra fåre- og kvægbesætninger til evaluering af effekten af ulves tilstedeværelse. Janne Winther Christensen, Lene Munksgaard, Margrethe Therkildsen, Peter Sunde & Aksel Bo Madsen. 5 s.

24. oktober 2018: Helbredseffekter fra anvendelse af brænderovne. Uddybende svar på en række spørgsmål stillet af Foreningen af danske leverandører af pejse og brændeovne. Thomas Ellermann, Ole Hertel og Ole-Kenneth Nielsen. 12 s.

15. oktober 2018: Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder. Carl Chr. Hoffmann, Brian Kronvang, Hans Estrup Andersen og Ane Kjeldgaard. 48 s.

12. oktober 2018: Algeovervågningsområde ved Agger Tange. Hans Jakobsen. 7 s.

27. september 2018: Information om retentionsfaktorer for fosfor i vandløb for målte/umålte oplande. Henrik Tornbjerg og Hans Thodsen. 5 s.

27. september 2018: Opdatering af empirisk baserede tålegrænser. Jesper L. Bak. 11 s.

26. september 2018: Råstofindvindingens effekt på bestanden af marsvin i det nordligste Øresund. Studie af eksisterende litteratur og data med fokus på Lappegrunden i Øresund. Jonas Teilmann, Maria Palner og Signe Sveegaard. 22 s.

11. september 2018: Uddybende kommentarer til opdatering af forvaltningsplan for ulv. Aksel Bo Madsen. 7 s.

7. september 2018: Mulighederne for genopretning af den danske kirkeuglebestand. Peter Sunde. 13 s.

3. september 2018: Test of an EU toolkit to develop nutrient standards in lakes. Thomas Alexander Davidson & Martin Søndergaard. 17 s.

30. august 2018: Vurdering af 5 scenarier for skærpede miljøzoner – effekter på emission og på luftkvalitet. Steen Solvang Jensen, Morten Winther, Matthias Ketzel og Thomas Ellermann. 43 s.

9. juli 2018: Overvågning af klorofyl og næringsstoffer i Nordsøen. Status primo 2018. Hans Henrik Jakobsen og Stiig Markager. 11 s.

2. juli 2018: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 2.0. Mikael Skou Andersen. 13 s.

22. juni 2018: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2016/17 og 2017/18. Thomas Kjær Christensen, Thorsten S. Balsby og Peter Mikkelsen. 12 s.

19. juni 2018: Effektvurdering af skærpede miljøzoner i København for emission og luftkvalitet. Steen Solvang Jensen og Morten Winther. 37 s.

12. juni 2018: Biodiversitetskortets bioscore. Rasmus Ejrnæs, Jesper Bladt, Jesper Moeslund, Ane Kirstine Brunbjerg og Geoffrey Brian Groom. 15 s.

12. juni 2018: To lystbådehavnes påvirkning af marsvin. Endelig afrapportering. Signe Sveegaard, Jakob Tougaard & Jonas Teilmann. 11 s.

15. maj 2018: Overvejelser i forbindelse med regulering af ulve. Peter Sunde. 7 s.

15. maj 2018: Betydningen af en ny ’fugleø’ i Nissum Fjord for forekomsten af skarver og sæler. Thomas Bregnballe, Jonas Teilmann & Preben Clausen. 15 s.

9. maj 2018: Beskrivelse af metoder som det marine fagdatacenter anvender ved den  faglige kvalitetssikring af de enkelte  marine dataemner. Henrik Fossing, Jørgens L.S. Hansen, Annette Bruhn, Dorte Krause-Jensen, Jacob Carstensen, Hans Henrik Jakobsen, Stiig Markager, Jens Würgler Hansen, Jakob Strand & Martin Larsen. 20 s.

4. maj 2018: NOx-reducerende belægninger. Vurdering af rapport fra Photocat om fotokatalytisk belægning på 2 parkeringspladser i Roskilde. Steen Solvang Jensen og Thomas Ellermann. 28 s.

1. maj 2018: Udlægning af algeområder tilhørende nye produktionsområder 2018. Christian Mohn og Hans H Jakobsen. 10 s.

26. april 2018: Rødlistede arter i Biodiversitetskortet. Jesper Erenskjold Moeslund, Jesper Bladt & Bettina Nygaard. 11 s.

25. april 2018: Affaldsskakte og kildesortering. Lars Kjerulf Petersen, Pernille Bank Friis & Pernille Larsen. 42 s.

22. april 2018: Giftige og skadelige alger. Hans Jakobsen. 7 s.

8. marts 2018: Indicators for ecological status of angiosperms and charophytes in Danish coastal waters. Jacob Carstensen & Dorte Krause-Jensen. 24 s.

28. februar 2018: Kildeopgørelse for H.C. Andersens Boulevard i 2016. Steen Solvang Jensen og Matthias Ketzel. 8 s.

28. februar 2018: Beregning af måltal og fugledage for havdykænder i seks Fuglebeskyttelsesområder. Ib Krag Petersen, Preben Clausen og Rasmus Due Nielsen. 9s.

27. februar 2018: Pilotprojekt: Sporing af forekomst af odder, Lutra lutra, ved anvendelse af eDNA. Liselotte Wesley Andersen, Bjarne Søgaard, Ole R. Therkildsen, Aksel Bo Madsen. 13 s.

26. februar 2018: Betydningen af oxidationsmetode for målinger af total kvælstof og total fosfor i marine prøver. Jacob Carstensen, Martin Mørk Larsen, Jesper P. Christensen og Karen Timmermann. 38 s.

19. februar 2018: Honningbiers effekt på vilde bier i naturområder. Morten Strandberg, Beate Strandberg og Rasmus Ejrnæs. 5 s.

19. februar 2018: Sammenstilling af vandkemiske nøgleparametre og oplandsanvendelse med naturtilstand i næringsrige habitatsøer (naturtype 3150) <5 ha. Liselotte Sander Johansson, Bjarne Moeslund, Martin Søndergaard & Ane Kjeldgaard. 26 s.

14. februar 2018: Sæler i ferskvand. Anders Galatius og Jonas Teilmann. 8 s.

6. februar 2018: Historiske observationer af makroalger og andre blomsterplanter end ålegræs i danske kystområder. Signe Høgslund, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen. 47 s.

2. februar 2018: Nordvandet; Økologi, sårbarhed og mulig fremtidig forvaltning. Tom Christensen, Anders Mosbech, Kasper Lambert Johansen, David Boertmann, Daniel Spelling Clausen, Tenna Boye & Fernando Ugarte. 53 s.

1. februar 2018: Bidrag til det faglige grundlag for Artikel 17-vurderingen efter Habitatdirektivet. Rasmus Ejrnæs, Bettina Nygaard & Christian Damgaard. 10 s.

25. januar 2018: Antal og placering af små fyringsanlæg i Danmark. Ole-Kenneth Nielsen & Marlene Plejdrup. 25 s.

16. januar 2018: Metodiske tilgange til at undersøge mulige stress-effekter af ulv på husdyr. Peter Sunde, Janne Winther Christensen & Margrethe Therkildsen. 9 s.

15. januar 2018: Status for viden om dumpet ammunition/krigsgas fra 2. verdenskrig. Hans Sanderson og Patrik Fauser. 10 s.