Aarhus Universitets segl

2024

Nr. 40: Undersøgelse af metode til vurdering om en koncentrationsstigning er ikke-målbar ved udledning af stof. Carstensen J, Larsen MM, Lassen P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr. 2024|40

Nr. 39: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA Stoftransport-rapportering. Version 1. Thodsen H., Tornbjerg H., Rolighed J., Nedergaard D & Muff E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Fagligt notat nr. 2024|39

Nr. 38: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2022/23 og 2023/24. Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Fagligt notat nr. 2024|38

Nr. 36: Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj i danske farvande. Statusrapport til Miljøstyrelsen 2023. Tougaard, J., Ladegaard, M., Griffith, E.T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. – Fagligt notat nr. 2024|36

Nr. 35: Vurdering af betydning af surfing for ederfugl i fuglebeskyttelsesområde F102 (Havet mellem Korshage og Hundested). Clausen, P. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2024|35

Nr. 34: Vurdering af egnede bæverlokaliteter i Guldborgsund Kommune. Mortensen, R.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 31 s. – Fagligt notat nr. 2024|34

Nr. 33: Integreret Marin Miljøovervågning (IMM) – Analysefase; IMM-Spor: Miljødata fra satellitter. Genbesøg af satellitbaseret klorofylovervågning. Holbach A., 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2024|33

Nr. 32: Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. Sanderson, H. & Fauser, P. 2024. Årsnotat – dumpede våben i danske farvande. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 7 s. - – Fagligt notat nr. 2024|32

Nr. 31: AU’s bemærkninger til SEGES-notat om Opdatering af baseline 2027. Blicher-Mathiesen, G. Sørensen, P. & Andersen, H.E. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 15 s. – Fagligt notat nr. 2024|31

Nr. 30: Effekten af ekstensiv drift på engsnarre og hedehøg. Heldbjerg, H. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2024|30

Nr. 29: Hvad er en ’livskraftig’ bestand af skarv i Danmark? Bregnballe, T., Sterup, J., Madsen, J. & Frederiksen, M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2024|29

Nr. 28: Underwater noise from pile driving. Comparison of German and Danish regulatory frameworks. Tougaard, J. and Mikaelsen, M. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 28 s. – Scientific note no. 2024|28

Nr. 27: Applicability of the WFD indicator “Angiosperm depth limit” in shallow water bodies. Christensen, J.P.A., Erichsen, A., Carstensen, J. & Timmermann, K. 2024. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp. Scientific note no. 2024|27

Nr. 26: Gråsælers prædation på marsvin i Danmark. Eksisterende viden og vurdering. Galatius & Sveegaard. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. – Fagligt notat nr. 2024|26

Nr. 25: Korsør Tanganlæg. Screening af lokalitet i forbindelse med etablering af tangproduktion. Andersen, P., Boderskov, T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 29 s. – Fagligt notat nr. 2024|25

Nr. 24: Kvantificering af fortrængningsafstand omkring vindmøller for tajgasædgås. Clausen, K.K. & Madsen, J. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2024|24

Nr. 23: Landbrugs anvendelse af kvælstofgødning relateret til deres kvælstofkvote. Blicher-Mathiesen, G. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2024|23

Nr. 22: Beskrivelse af metoder til FDC faglig kvalitetssikring af data benyttet i NOVANA LOOP-rapportering. Thorsen M. & Blicher-Mathiesen G. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 22 s. – Fagligt notat nr. 2024|22

Nr. 21: Havnsø Havmark. Screening af lokalitet i forbindelse med etablering af tangproduktion. Andersen, P. & Boderskov, T. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Fagligt notat nr. 2024|21

Nr. 20: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering, version 3. Kjær, C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2024|20

Nr. 19: Assessing the need for re-intercalibration of chlorophyll with Sweden and Germany. Carstensen, J.1, Christensen, JPA1, Erichsen, A.2, Timmermann, K.3 2024. 1Aarhus University, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 2DHI A/S, 3DTU Aqua, Technical University of Denmark. 12 p. - Scientific note no. 2024|19

Nr. 18: Analyse af databehov for rapportering af habitatnaturtyper i og ved vandløb. Kjær, C. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Fagligt notat nr. 2024|18

Nr. 17: Land-use mapping 2022. Documentation of adjustments in the applied methodology for assessment of land-use changes. Levin, G. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 17 s. – Scientific note no. 2024|17

Nr. 16: Opdatering af empirisk baserede tålegrænser. Bak, J. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2024|16

Nr. 15: Nye småbiotoper i agerlandet 2023. Ejrnæs, R. & Bladt, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2024|15

Nr. 14: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af undersøgelsesemner i NOVANA Sø-rapportering. Version 2. Johansson, L.S. & Andersen P.M. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Fagligt notat nr. 2024|14

Nr. 13: Interkalibrering. Feltmålinger, måling af sigtdybde og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer. Johansson L. S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - – Fagligt notat nr. 2024|13

Nr. 12: Biokalibrering af hydrologi og næringsstoffer i rigkær. Resultater fra NOVANA programmets pilotprojekt om hydrologi. Ejrnæs, R. & Nygaard, B. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. -  Fagligt notat nr. 2024|12

Nr. 11: Dybhavsminedrift. En beskrivelse af miljømæssige problemstillinger ved forskellige typer minedrift i dybhavet. Frigaard Rasmussen, C, Mohn, C, Mosbech, A. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 39 s. - Fagligt notat nr. 2024|11

Nr. 10: Reproductive disorders in amphipods as indicators of effects of hazardous substances in Danish waters. Tairova, Z.M., Christensen, J.P.A., Strand2, J. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 22 p. – Scientific note no. 2024|10

Nr. 09: Review af miljøkonsekvensrapport i relation til marsvin. Lillebælt Syd Havvindmøllepark. Sveegaard, S., Tougaard, J. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2024|09

Nr. 08: Vurdering vedrørende indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer. Thøgersen M. S.. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 4 s. Fagligt notat nr. 2024|8

OBS. Produktet offentliggøres ikke, da det indeholder oplysninger, der ifølge offentligretlige regler er fortrolige.

Nr. 07: Effects of artificial reefs on marine mammals. Construction and placement of the artificial reef. Sveegaard, S., Teilmann, J. & Tougaard, J. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 16 s. – Scientific note no. 2024|07

Nr. 06: Undersøgelser af forekomsten af marsvin på Taarbæk Rev – Statusnotat 2023. Sveegaard S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - – Fagligt notat nr. 2024|06

Nr. 05: Faktorer der influerer på forsikringsudbetalinger i forbindelse med stormflod og skybrud i Danmark. Panduro T.E. & Abate T. G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 42 s. - – Fagligt notat nr. 2024|05

Nr. 03: Validation of macroalgae indicators with observations from deeper depths. Sampling diver observations at deeper depths and estimation of macroalgae indicators. Carstensen, J. 2024. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 18 s. – Scientific note no. 2024|03

Nr. 02: Vurdering af Delprogram for luft under NOVANA i forhold til EU’s forslag til nyt luftkvalitetsdirektiv – opdatering 2024. Ellermann T. & Jensen S S. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 27 s. – Fagligt notat nr. 2024|02