Aarhus Universitets segl

2015

17. december 2015: Mulig anvendelse af citizen science data til at bestemme ændringer i sandsynlighed for forekomst. Christian Damgaard og Morten Strandberg. 9 s.

17. december 2015: Forveksling mellem husmår og skovmår under jagt – en vurdering af omfang og konsekvenser. Tommy Asferg, Morten Elmeros & Bjarne Søgaard. 23 s.

16. december 2015: Vurdering af miljøeffekterne af regnvandsbetingede udledninger til vandløb. Peter Wiberg-Larsen.17 s. 

14. december 2015: Effect of seal scarers on seals. Literature review for the Danish Energy Agency. Lonnie Mikkelsen, Line Hermannsen & Jakob Tougaard. 19 s.

10. december 2015: Review: Effects of seal scarers on harbour porpoises. Line Hermannsen, Lonnie Mikkelsen & Jakob Tougaard. 23 s.

2. december 2015: Status for Partikelprojektet 2014-2016. Jacob Klenø Nøjgaard, Andreas Massling og Thomas Ellermann. 16 s.

2. december 2015: Second opinion on Sejerøbugten and Smålandsfarvandet EIA’s and Appropriate Assessments. Ib Krag Petersen & Morten Frederiksen. 11 s.

27. november: Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2015. Rapporteringsperiode: 22. oktober – 19. november. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 16 s.

11. november 2015: Effekt af husdyrgodkendelser. Jonas Rolighed & Gitte Blicher-Mathiesen. 14 s.

5. november 2015: Vurdering af alternative metoder til beregning af indsatsbehov og målbelastning. Karen Timmermann & Anders Chr. Erichsen. 13 s.

30. oktober 2015: Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2015. Rapporteringsperiode:17. september - 21. oktober. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 17 s. 

12. oktober 2015: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2015. Ole Thorup & Karsten Laursen. 10 s.

1. oktober 2015: Foreløbig vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2014/15. Tommy Asferg. 9 s.

30. september 2015: Forventet synlighed og adfærd af ynglende ulve i Danmark. Peter Sunde. 6 s.

25. september 2015: Iltsvind i de danske farvande i august-september 2015 Rapporteringsperiode: 20. august – 16. september. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 18 s.

21. september 2015: Ynglefuglene på Tipperne 2015. Ole Thorup & Karsten Laursen. 6 s.

16. september 2015: Brændeovnes bidrag til luftforurening i København. Steen Solvang Jensen, Jørgen Brandt, Marlene Plejdrup og Ole Kenneth-Nielsen. 21 s,

14. september 2015: Indspil til forvaltning af bramgås. Jesper Madsen, Ole Roland Therkildsen og Tony Fox. 18 s.

11. september 2015: Relationen mellem den geografiske fordeling af fældende havdykænder og menneskelige aktiviteter i Sejerøbugten. Sommeren 2014. Ib Krag Petersen, Rasmus Due Nielsen, Ole Therkildsen & Jana Kotzerka. 28. s.

3. september 2014: Ynglende ringduer i september, oktober og november. Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen. 5 s.

3. september 2015: Ang. jagttid på kortnæbbet gås 2015/16. Jesper Madsen. 3 s.

3. september 2015: Opfølgning på notat af 13. april 2015 om effekt af randzoner på drænede arealer. Poul Nordemann Jensen (DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi), Brian Kronvang & Gitte Blicher-Mathiesen (Institut for Bioscience), Christen Duus Børgesen & Charlotte Kjærgaard (Institut for Agroøkologi). Aarhus Universitet. DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug & DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 3 s.

2. september 2015: Status for forekomst af lysbuget knortegås og udbredelse af ålegræs ved Nibe Bredning, Gjøl Bredning og Egholm. Preben Clausen & Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby. 10 s.

2, september 2015: Ændret forekomst af lysbuget knortegås ved Mariager Fjord og Randers Fjord. Preben Clausen & Kevin Kuhlmann Clausen. 10 s.

1. september 2015: Matematisk beskrivelse af Dansk Vandløbsplante Indeks. Søren E. Larsen og Annette Baattrup-Pedersen. 14 s.

28. august 2015: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2015. Rapporteringsperiode: 1. juli – 19. august. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 2015. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 21 s.

22. juni 2015: Interkalibrering. Fiskeundersøgelse i søer. Liselotte Sander Johansson & Torben Linding Lauridsen. 19 s.

22. juni 2015: Kriterier for ringduers yngletid og forårstræktid. Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Eske Holm. 5 s.

22. juni 2015: Ulves adfærd nær bebyggelse. Aksel Bo Madsen & Liselotte Wesley Andersen. 4 s.

22. juni 2015: Angående spørgsmål til ringduenotater. Thomas Eske Holm & Kevin Kuhlmann Clausen. 8 s.

22. juni 2015: Forvaltning af hasselmus - afrapportering af projektets hovedresultater. Peter Sunde & Lars Dalby. 22 s.

 

22. juni 2015: Dødelighed hos ringdueunger som konsekvens af jagtlig regulering af forældrefugle. Thomas Eske Holm & Rasmus Due Nielsen. 6 s.

22. juni 2015: Betydning af slåning af brakarealer for hhv. råvildt, harer, jordrugende fugle, bier og fødegrundlag for vilde dyr. Morten Elmeros, Ole Roland Therkildsen, Beate Strandberg & Per Kryger. 9 s.

19. juni 2015: Dokumentation Søoplande. Ane Kjeldgaard og Hans Estrup Andersen. 6 s.

19. juni 2015: Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA. Poul Nordemann Jensen. 5 s.

19. juni 2015: Konsekvensnotat vedr. forslag om reduceret iltsvindsovervågning. Jens Würgler Hansen, David Rytter & Jacob Carstensen. 7 s.

29. maj 2015: Rettelsesblad til NOVANA 2011-2015, Programbeskrivelse del 2. Susanne Boutrup m.fl. 4 s.

28. april 2015: Modeller for danske fjorde og kystnære havområder - Del 3. Statistiske modeller og metoder til bestemmelse af indsatsbehov. Karen Timmermann, Jesper Christensen, Ciarán Murray & Stiig Markager. 26 s.

14. april 2015. Fungicider i vandløb. Behov for målinger i vandløb under NOVANA. Peter Wiberg-Larsen & Jes J. Rasmussen. 8 s.

14. april 2015: Brug af Dansk Vandløbsplante Indeks i små danske vandløb. Verifikation af de økologiske grænseværdier for Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i forhold til den fælleseuropæiske interkalibrering. Annette Baattrup-Pedersen, Peter Wiberg-Larsen, Søren E. Larsen & Jens Bøgestrand. 20 s.

25. marts 2015: OML-beregninger på våde røgfaner. Per Løfstrøm og Helge Rørdam Olesen. 18 s.

5. marts 2015: Angående rehabilitering af olieindsmurte fugle. Rasmus Due Nielsen & Ib Krag Petersen. 16 s.

4. marts 2015: Overvågning af bæver Castor fiber i Vestjylland 2011-2014. Jørn Pagh Berthelsen & Max Nitschke. 16 s.

27. februar 2015: Modellering af omkostningseffektive reduktioner af kvælstoftilførslerne til Limfjorden. Dokumentation af model og resultater. Berit Hasler, Line Blok Hansen, Hans Estrup Andersen & Maria Konrad. 31 s.

26. februar 2015: Vejledning i udførelse af sanitary survey i produktionsområder for toskallede bløddyr m.m. i Danmark. Martin M. Larsen, Kim Gustavson, Niels Bohse Hendriksen & Cordula Göke. 26 s.

25. februar 2015: Muligheder for at identificere søers fosforfølsomhed og fastlæggelse af oplande til søer. Hans Estrup Andersen, Ane Kjeldgaard & Martin Søndergaard. 21 s.

16. februar 2015: Rastefugle trækfugle på Tipperne og i Ringkøbing Fjord, 2014. Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen. 6 s.

19. januar 2015: Notat om udpegningsgrundlag for evt. beskyttede områder i Kattegat. Jørgen L. S. Hansen, Karsten Dahl, Alf Josefson, Cordula Göke og Bo Riemann. 8 s.

19. januar 2015: Bemærkninger til udpegning af beskyttede havområder med blødbundshabitater. Jørgen L.S. Hansen, Karsten Dahl & Alf Josefson. 3 s.

16. januar 2015: Nogle faglige aspekter ved anvendelse af HELCOMS reduktionsmål til national regulering af havbrug – Fase 1. Lars M. Svendsen, Marie Maar & Jens Würgler. 22 s.

13. januar 2015: Notat om vurdering af miljø og økonomi for bedrifter i pilotprojektet for ny arealregulering. Gitte Blicher-Mathiesen, Jonas Rolighed & Jens Erik Ørum. 77 s.