Aarhus Universitets segl

2023

Nr. 73: DCE/GN – Miljøfaglig vurdering af ‘Nalunaq Gold Project. Environmental Impact Assessment, March 2023’. Bach, L, Juncher Jørgensen, C, Bomholt Dyrholm Jacobsen, I, Jia, Y. 2023. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi . – Scientific briefing. 4 april 2023 |73. In English: DCE/GINR – Review of ‘Nalunaq Gold Project, Environmental Impact Assessment, March 2023’. In Greenlandic: Nalunaq Gold Project. Environmental Impact Assessment, March 2023’ pillugu avatangiisinik suliallit naliliinerat.

Nr. 72: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 1. kvartal 2023. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. – Notat nr. 2023|72

Nr. 71: Effekter på trækfugle af udvidet færdselsadgang på Tipperne. Holm, T.E., Balsby, T.J.S. & Thorup, O. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. - – Fagligt notat nr. 2023|71

Nr. 70: Integreret Marin Miljøovervågning (IMM) – Analysefase (2023) IMM-Spor: Miljødata fra satellitter. Hovedresultater fra analysefasen og konkrete forslag for det videregående arbejde i projektets implementeringsfase 2024-2026. Holbach A., Upadhyay Stæhr S., Markager S., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. - – Fagligt notat nr. 2023|70

Nr. 69: Muligheder for reduktion af fosfor fra brinkerosion og andre vandløbsvirkemidler i oplandet til Vadehavet – Kystvandråd Vadehavet. Andersen, H.E., Kjeldgaard, A. & Kronvang, B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. - – Fagligt notat nr. 2023|69

Nr. 68: Konsolidering af planktondata i NOVANA. Indlæsning af mesozooplankton. Jakobsen, H, Rytter, D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Fagligt notat nr. 2023|68

Nr. 67: Fagligt grundlag for overvågning af naturnationalparker. Ejrnæs, R., Moeslund, J. E., Fløjgaard. C., Bladt, J. & Brunbjerg, A. K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. – Fagligt notat nr. 2023|67

Nr. 66: Derogation farms in catchments to Phosphorus sensitive lakes. Andersen, H. E., 2023. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 8 pp. Scientific note no. 2023|66

Nr. 65: Svar på spørgsmål fra Miljøministeriet Departement angående BAT krav til ferskvandsdambrug. Svendsen, L. M. & Pedersen P.B. 2023 Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. - – Fagligt notat nr. 2023|65

Nr. 64: Målinger af korn efterfulgt af vinterkorn eller efterafgrøder i 2021 og 2022 samt drænstationer i Landovervågningen Blicher-Mathiesen, G. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. Fagligt notat nr. 2023|64

Nr. 63: Overvågning af ederfugl i Danmark 2023 i relation til adaptiv forvaltningsplan under AEWA. Christensen, T.K., Bregnballe, T., Berg, P. & Frederiksen, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - – Fagligt notat nr. 2023|63

Nr. 62: Oparbejdning af landbrugsregisterdata og beregning af referenceudvaskning for nitrat med NLES5. Jonas Rolighed. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. – Fagligt notat nr. 2023|62

Nr. 61: Miljøeffekten af den danske undtagelse fra nitratdirektivet til brug for afrapportering til EU-Kommissionen i 2022. Rolighed J, Thorsen M, Blicher-Mathiesen G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - – Fagligt notat nr. 2023|61

Nr. 60: Notat om emissionsestimater for organiske jorder historisk (1990-2022) og i fremskrivningen (2023-2040). Gyldenkærne, S. & Callisen, L.W. 2024. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s.– Fagligt notat nr. 2023|60

Nr. 59: Odder og fiskeredskaber i salte vande. Elmeros M 2023. Notat fra Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. - – Fagligt notat nr. 2023|59

Nr. 58: Afstrømning og kvælstofkoncentrationer i jord-, dræn og grundvand. Målinger fra landovervågningen. Thorsen, M. & Blicher-Mathiesen, G. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 93 s. Fagligt notat nr. 2023|58

Nr. 57: Iltsvind i danske farvande 27. oktober – 22. november 2023. Hansen, J. W. & Rytter, D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. Rådgivningsnotat nr. 2023|57

Nr. 55: Data til anvendelse i scenarieberegninger i Kystvandråd centrale Limfjord. Andersen, H.E., Kjeldgaard, A., Tornbjerg, H., Kronvang, B., Odgaard, M.O., Sahlholdt, A.M. & Dalgaard, T., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 35 s. – Fagligt notat nr. 2023|55

Nr. 54: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 4,0. Brandt, J., Christensen, J.H. og Andersen, M.S., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. – Fagligt notat nr. 2023|54.

Nr. 53: Arkona Offshore Wind Farm. Ambient noise monitoring - Field work report. Griffiths ET. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 10 s. – Scientific note no. 2023|53

Nr. 52: Iltsvind i danske farvande 22. september – 26. oktober 2023. Hansen, J. W. & Rytter, D. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 25 s. Rådgivningsnotat nr. 2023|52

Nr. 51: Tilførsel af kvælstof og fosfor til Kolding Fjord 1990-2021. Tornbjerg H & Larsen S. E. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. – Fagligt notat nr. 2023|51

Nr. 50: Respons på forskellige typer anlæg og estimat af dagligt fødeoptag hos tajgasædgås. Clausen, K.K. og Madsen, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 17 s. - – Fagligt notat nr. 2023|50

Nr. 49: Prædation fra sæl og skarv på bestande af gedde og aborre i det sydøstlige Danmark. Bregnballe, T. & Galatius, A. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. – Fagligt notat nr. 2023|49

Nr. 48: Review of the OESG progress report for the first effectiveness evaluation of the Minamata Convention. Søndergaard, J., Skov, H., Dietz, R., 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 13 s. – Scientific note no. 2023|48

Nr. 47: Risikovurdering ved indesluttet anvendelse af mikroorganismer udviklet ved hjælp af syntetisk biologi. Hendriksen, N. B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. Fagligt notat nr. 47

Nr. 46: Udvikling af en statistisk analysemetode til brug for validering af Miljøstyrelsens AI-model til genkendelse af habitatnaturtyper. Balsby, TJS., Bladt, J., Nygaard, B. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 20 s. - – Fagligt notat nr. 2023|46

Nr. 45: Måling af partikler omkring Københavns Lufthavn i Kastrup – status september 2023. Ellermann, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 26 s. - – Fagligt notat nr. 2023|45

Nr. 44: Iltsvind i danske farvande 24. august – 21. september 2023. Hansen, J. W. & Rytter, D.  2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 23 s. Rådgivningsnotat nr. 2023|44

Nr. 43: Emissionsberegninger for lækager på Nord Stream 1 og 2 rørledningerne. Plejdrup, M.S.. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - Fagligt notat nr. 2023|43

Nr. 42: Ynglefugle på Tipperne 2023. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|42

Nr. 41: Vurdering af nuværende og fremtidig bestandsstatus for ulv i Danmark. Sunde, P., Olsen, K. & Elmeros, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 18 s. – Fagligt notat nr. 2023|41

Nr. 40: DCE/GN’s kommentarer til Urani – Naamik rapporten: ”Er Greenland Minerals (Energy Transition Minerals Ltd, ETM) troværdig? Analyse af støvrapporten vedrørende Kvanefjeldsprojektet.” af juli 2023. Jørgensen, C.J., Mosbech, A. & Nymand, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 6 s. – Fagligt notat nr. 2023|40

Nr. 39: Arkona Offshore Wind Farm. Passive acoustic monitoring - Field work report. Sveegaard S. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 10 s. – Scientific note no. 2023|39

Nr. 38: Vurdering vedrørende indesluttet anvendelse af genetisk modificerede mikroorganismer (1). Niels Bohse Hendriksen. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 3 s. Fagligt notat nr. 2023|38

OBS. Produktet offentliggøres ikke, da det indeholder oplysninger, der ifølge offentligretlige regler er fortrolige.

Nr. 37: Vurdering af om farvestoffet chlorophyllin-kobber-kompleks (Colour Index nr. 75815) er et salt af farvestoffet chlorophyl (Colour Index nr. 75810). Lassen, P. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 9 s. – Fagligt notat nr. 2023|37

Nr. 36: Iltsvind i danske farvande 1. juli – 23. august 2023. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. Rådgivningsnotat nr. 2023|36.

Nr. 35: Ocean observing systems: review of practical approaches and experiences. Lønborg, C., Stæhr, P.A.U. & Brix, A.. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 25 p. – Scientific note no. 2023│35

Nr. 34: DCE’s kommentarer til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses notat om naturlig nedbrydning af olieforurening i jorden ved Grønnedal i Grønland dateret 8 juni 2023. Gustavson K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi 4 s. - – Fagligt notat nr. 2023|34

Nr. 32: Overvågning af lavfrekvent undervandsstøj i danske farvande 2022. Statusrapport til Miljøstyrelsen. Tougaard, J., Ladegaard, M. & Griffiths, E.T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - – Fagligt notat nr. 2023|32

Nr. 31: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2022. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. - Fagligt notat nr. 2023|31

Nr. 30: Odder på og omkring Egholm. Elmeros, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. - Fagligt notat nr. 2023|30

Nr. 29: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2021/22 og 2022/23. Christensen, T.K., Balsby, T.S., Mikkelsen, P. & Mellerup, K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s. – Fagligt notat nr. 2023|29

Nr. 28: Skarver i Danmark. Bestandsudvikling, forvaltning, fødeindtag og interaktioner med fiskeri. Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Fagligt notat nr. 2023|28

Nr. 27: Marsvin i danske farvande. Sveegaard, S. 2023. Marsvin i danske farvande. Bestandsudvikling, beskyttelsesstatus og fødevalg. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2023|27

Nr. 26: Sælers interaktioner med fiskeriet i Danmark og omkringliggende farvande. Galatius, A., Nabe-Nielsen, J. & Teilmann, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|26

Nr. 25: Forslag til analysearbejde, der kan afklare udbredelse af PFAS i jagtbart vildt i Danmark. Dietz, R., Kanstrup, N. & Sonne C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 15 s. – Fagligt notat nr. 2023|25

Nr. 24: Retningslinjer for hensigtsmæssig menneskelig adfærd i forbindelse med ulveturisme. Sunde, P. & Olsen, K. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11s. – Fagligt notat nr. 2023|24

Nr. 23: Afprøvning af ”Remotely Operated Vehicle” (ROV) til vegetationsundersøgelser i søer. Johansson, L. S. & Søndergaard, M. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 28 s. – Fagligt notat nr. 2023|23

Nr. 22: Dialogmøder om ulv 2023. Forløb, erfaringer og anbefalinger. Hansen, HP., & Dethlefsen, CS. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - – Fagligt notat nr. 2023|22

Nr. 21: Rumlig adfærd af GPS-mærket ulv i Skjernreviret. Sunde, P, Mortensen, R.M., Olsen, K. & Haugaard, L. 2023. Rumlig adfærd af GPS-mærket ulv i Skjernreviret. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. – Fagligt notat nr. 2023|21

Nr. 20: Per- and polyfluoroalkyl Substances (PFAS) in atmosphere and deposition. Bossi, R. & Ellermann, T., 2023. Aarhus University. DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 17 s. - Scientific briefing No. 2023|20

Nr. 19: Udredning af næringsstoftilførslen til Vandplankystvandet Rødsand og Bredningen imellem forskellige NOVANA-opgørelser. Thodsen, H. & Tornbjerg. H. 2023. Udredning af næringsstoftilførslen til Vandplankystvandet Rødsand og Bredningen imellem forskellige NOVANA-opgørelser. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 11 s. Fagligt notat.

Nr. 18: Svenske sæljagtkvoters betydning for bevaringsstatus af spættet sæl og gråsæl i Danmark. Galatius, A. & Teilmann, J. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 16 s. - – Fagligt notat nr. 2023|18

19. april 2023:Konsekvensvurdering af korrigerede TN-målinger i naturvandløb. Christensen J. P. A., Timmermann K., Erichsen A. C. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 8 s. – Fagligt notat nr. 2023|17.

11. april 2023:  Spredningsberegninger for Asfaltverkið Sund. A.S. Lansø. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 13 s. - Fagligt notat nr. 2023|16.

22. marts 2023: Vurdering af overvågningsstrategien for plankton i Nordsøen for perioden 2017-2021. ​​​​​​​ Andersen, P & Jacobsen, H. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s – Fagligt notat nr. 2023|15 

22. marts 2023 Potential effects of trawling-free zones on carbon stocks of Danish eelgrass meadows. Leiva-Duenas, C., Holbach, A. Göke, C., Carstensen, J. & Krause-Jensen, D. 2023. – Scientific briefing no. 2023|14, 29 s.

10. marts 2023:  PFAS-monitering i grønlandske dyr - Kort sammenfatning af resultater fra arbejdet med PFAS i AMAP Core Programmet. Søndergaard, J., Dietz, R., Sonne, C., Vorkamp, K., Bossi, R., 2023.Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. - Fagligt notat nr. 2023| 13.

20. februar 2023: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark – 3. kvartal 2022. Olsen, K., Sunde, P., Vedel-Smith, C., Hansen, M.M. & Thomsen, P.F. 2023.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Notat nr. 2023|12

21. februar 2023:Vurdering af potentielle effekter af gaslækken fra NordStream 1 & 2. Analyse af overvågningsdata fra Bornholmsdybet.  Jacob Carstensen. 2022.  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14 s. – Fagligt notat nr. 2023|11

16. februar 2023: Rågers habitatudnyttelse kortlagt ved hjælp af GPS-mærkning. Henning Heldbjerg, Ole Roland Therkildsen, Lars Dalby, Claus Lunde Pedersen, Thomas Vikstrøm & Anthony D. Fox, 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi. 24 s. – Fagligt notat nr. 2023|10.
 

2. februar 2023: Overvågning af marine sedimenter 2022. Høgslund, S. 20. 2023: Aarhus Universityet, DCE – Nationalt Center for Miljø og En. , 8 s. – Notat nr. 2023|07.

2. Februar 2023  Current status of the development of marine monitoring indicators for microlitter and threshold levels within EU, OSPAR and HELCOM. Strand, J. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 22 pp.Scientific briefing No. 2023|06

27.januar 2023: Open source 3D modellering af Horsens fjord med pyGETM. Trolle D., Andersen T.K., Nielsen A., Thodsen, H. Tornbjerg, H., Bruggeman, J., Bolding K., 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 19 s – Fagligt notat nr. 2023|04.

27. januar 2023: Kortlægning af tætheder af store planteædere i helårsgræsningsprojekter.  Fløjgaard, C., Buitenwerf, R. & Ejrnæs, R. (2023). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. – Fagligt notat nr. 2023|05

26. januar 2023: Ynglefugle i Vadehavet 2021. Thorup, O. & Bregnballe, T. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 14s. – Fagligt notat nr. 2023|03.

24. januar 2023: Ekkolod og sonar som presfaktor - Foreløbige resultater af et pilotprojekt. Tougaard, J., Griffiths, J. Tougaard, E.T. Griffiths, Ladegaard, M., Marcolin, C., Kyhn, L.A. og Sveegaard, S. 2023. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 12 s. – Notat nr. 2023|02.

6. januar 2023: Summer count of Greylag Geese in Denmark 2022. Jensen, G.H., Heldbjerg, H., Sørensen, I.H., Clausen, P., Pedersen, C.L. 2023. Aarhus University, DCE - Danish Centre for Environment and Energy, 27 s. – Scientific briefing no. 2023|01.