Aarhus Universitets segl

2017

15. december 2017: Beregning af erhvervsøkonomiske konsekvenser af Miljøstyrelsens forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser. Line Block Hansen, Louise Martinsen og Brian H. Jacobsen. 44 s.

7. decemcer 2017: Halmfyr og afstandskrav. Per Løfstrøm. 17 s.

7. december 2017: Dåvildt i Danmark – Status for bestand og udbytte 2017. Thomas Kjær Christensen og Lars Haugaard. 14 s.

5. december 2017: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2017. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 14 s.

29. november 2017: Udvikling i klorofylkoncentration i marine områder. Poul Nordemann Jensen. 2 s.

23. november 2017: Nitrat N-udledning for typeoplande og havbelastningsoplande med målt kontinuert tidsserie 1990-2016. Gitte Blicher-Mathiesen, Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Hans Thodsen, Hans Estrup Andersen, Niels Bering Ovesen og Brian Kronvang. 19 s.

23. oktober 2017: Scenarievalg for vandløbsrestaurering i Alling å. Jes Rasmussen. 11 s.

22. september 2017: Opdatering af iltsvindsmodel. David Rytter, Jacob Carstensen & Jens Würgler Hansen . 13 s.

21. september 2017: Forslag til revidering af algeovervågningsområder i muslingebekendtgørelsen. Hans H Jakobsen og Christian Mohn. 23 s.

19. september: Kategorisering af drivhusgasfremskrivningens emissioner fra landbrug. Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen. 13 s.

15. september 2017: Faglig vurdering af konsekvenser af indføring af jagt på grågås i august. Jesper Madsen og Anthony D. Fox. 10 s.

14. september 2017: Små halmfyrede anlæg. Opdatering af eksisterende viden om partikelemissioner og geografisk placering. Malene Nielsen & Marlene Plejdrup. 15 s.

11. september 2017: Afdækning af usikkerheder ved brug af LULUCF-kreditter. Steen Gyldenkærne, Gregor Levin, Poul Erik Lærke, Lars Elsgaard, Jørgen E. Olesen & Arezoo Taghizadeh-Toosi. 29 s.

11. september 2017: Kvalitetssikring af NOVANA-overvågning af flagermus i 2014. Morten Elmeros & Bjarne Søgaard. 11 s.

8. september 2017: Faglig vurdering af spørgsmål vedr. faldende udbytte for arter der er i fremgang. Thomas Kjær Christensen og Jesper Madsen. 5 s.

8. september 2017: Målsætninger for vildtbestande. Jesper Madsen. 11 s.

23. august 2017: Konkrete tiltag til højnelse af naturværdi af blomsterbrak. Marianne Bruus, Yoko Dupont, Jørn Pagh Bertelsen & Morten Strandberg. 17 s.

23. august 2017: Test af metode til simulering af daglig vandføring i umålte type 1-vandløb. Hans Estrup Andersen & Shenglan Lu. 51 s.

22. august 2017: Ynglefuglene på Tipperne 2017. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 10 s.

16. august 2017: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2015/16 og 2016/17. Thomas Kjær Christensen, Thorsten S. Balsby, Peter Mikkelsen & Torben Lauritzen. 8 s.

15. august 2017: DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Sjælland. Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard. 8 s.

6. juli 2017: Metoder til opgørelse af næringsstofpåvirkning fra havbrug i VRD områder. Marie Maar og Karen Timmermann. 9 s.

30. maj 2017: Fysisk karakterisering af vandløb og bidrag til konsekvensanalyse af vandløbsvirkemidler. Jes Jessen Rasmussen, Dagmar K. Andersen, Hans Estrup Andersen, Tenna Riis og Annette Baattrup-Pedersen. 41 s.

22. juni 2017: Forespørgsel om fosforloft og minivådområder. Poul Nordemann Jensen. 4 s.

19. juni 2017: Justeret fiskeindeks til vurdering af økologisk tilstand i søer. Betydning for EU-interkalibreringen. Torben L. Lauridsen & Liselotte Sander Johansson. 20 s.

19. juni 2017: DNA analyse af mulige odder-ekskrementer indsamlet på Fyn. Liselotte Wesley Andersen & Bjarne Søgaard. 7 s.

6. juni 2017: Den miljø- og sundhedsmæssige betydning af snyd med lastbilers luftrensning. Jørgen Brandt,  Morten Winther, Thomas Ellermann, Steen Solvang Jensen og Ole Hertel. 2 s.

1 maj 2017: Metode til vurdering af risikoen for skift i tilstandsklasser i søer ved uændrede belastningsforhold. Søren E. Larsen, Martin Søndergaard & Liselotte S. Johansson. 29 s.

26. april 2017: Aldersfordeling for krondyr. Under hensyntagen til systematiske fejlkilder og tilfældige bestemmelsesusikkerheder. Peter Sunde og Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby. 13 s.

7. april 2017: Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper. Liselotte Sander Johansson. 11 s.

22. marts 2017: Fremskrivning af landbrugets ammoniakemission 2016-2035. Mette Hjorth Mikkelsen og Rikke Albrektsen. 17 s.

22. marts 2017: Arealberegninger af terrestriske habitattyper. Bettina Nygaard og Rasmus Ejrnæs. 52 s.

31. januar 2017: Vurdering af mulighed for måling af udvalgte stoffer i vand frem for i sediment eller biota. Susanne, Boutrup, Pia Lassen & Jakob Strand. 35 s.

23. januar 2017: Oversigt over den danske proces for inter-kalibrering af biologiske kvalitetselementer - vedr. den del som DMU/DCE har bidraget til. Jens Würgler Hansen, Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen, Alf Josefson. 12s.