Aarhus Universitets segl

2013

18. december 2013: Vurdering af bevaringsstatus for skov. Bettina Nygaard, Hans Henrik Bruun, Jacob Heilmann Clausen, Christian Damgaard, Rasmus Ejrnæs & Knud Erik Nielsen. 24 s.

18. december 2013: Kvalitativ vurdering af EFA-arealers effekt på biodiversiteten. Jesper R. Fredshavn og Morten Strandberg. 5 s.

18. december 2013: Choktest af fregatten PETER WILLEMOES. Jeppe Dalgaard Balle, Jakob Tougaard, Ib Krag Pedersen & Karsten Dahl. 7 s.

18, december 2013: Odder og stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber i visse salte vande. Supplement til notat af 10. november 2011vedr. anvendelse af stopriste/spærreanordninger i fiskeredskaber for at undgå drukning af odder. Morten Elmeros, Bjarne Søgaard & Aksel Bo Madsen. 11 s.

18. december 2013: Interkalibrering. Planteundersøgelser i søer. Liselotte Sander Johansson. 37 s.

29. november 2013: Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2013. Jens Würgler Hansen, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby.12 s.

15. november 2013: Screening af sonartransmission 13-14. november 2013 i Storebælt. Jakob Tougaard & Thomas Eske Holm. 3 s.

15. november 2013: Screening af brug af Side Scan Sonar og bortsprængning af miner i Samsøbælt, Langelandsbælt og Begtrup Vig. Thomas Eske Holm, Ib Krag Petersen, Jakob Tougaard, Karsten Dahl & Michael Stjernholm. 8 s.

15. november 2013: Ynglefugle på Tipperne 2013. Ole Thorup & Karsten Lausen. 7 s.

8. november 2013: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2013. Ole Thorup & Karsten Laursen. 9 s.

8. november 2013: Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2012/13. Tommy Asferg. 9 s.

5. november 2013: Udvikling af redskaber til automatisk registrering af § 3-beskyttede vandhuller. Geoff Groom, Michael Stjernholm & Bettina Nygaard. 16 s.

1. november 2013:  Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2013Jens Würgler Hansen, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby.17 s.

31. oktober 2013: DNA analyse til artsidentifikation af spyt-prøver fra to dødfundne får. Liselotte Wesley Andersen. 5 s.

28. oktober 2013: Notat vedr. DNA analyse af spyt-skrab fra tre nedlagte får. Liselotte Wesley Andersen & Aksel Bo Madsen. 4 s.

21. oktober 2013: Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde. Ib Krag Petersen, Jakob Tougaard & Thomas Eske Holm. 6 s.

15. oktober 2013: Interkalibrering. Feltmålinger og prøvetagning til analyse af vandkemi i søer. Liselotte Sander Johansson. 19 s.

27. september 2013: Iltsvind i de danske farvande i august-september 2013. Jens Würgler Hansen, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby.19 s.

20. september 2013: Kvantificering af fosfortab fra N og P vådområder med støtteværktøjet "Bestemmelse af vandstrømning gennem projektområder (kapitel 3)". Carl Chr. Hoffmann, Brian Kronvang, Hans Estrup Andersen & Charlotte Kjærgaard. 42 s.

 

6. september 2013: DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam. Liselotte Wesley Andersen. 5 s.

6. september 2013: Test af LF sonar. Jakob Tougaard. 9 s.

4. september 2013: Vurdering af færdsel ved det planlagte Gyldensteen Strand Vildtreservat. Karsten Laursen & Thomas Eske Holm. 15 s.

30. august 2013. Notat: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2013. Jens Würgler Hansen, Ole Manscher & Thorsten J. Skovbjerg Balsby. 20 s.

21. august 2013: Notat: Status for Partikelprojektet 2011-2013. Jacob Klenø Nøjgaard, Andreas Massling og Thomas Ellermann. 10 s.

9. august 2013: Vurdering af det faglige grundlag for forslag om ændring af fiskerilovgivningen i tysk Østersø og Nordsø. Ib Krag Petersen og Signe Sveegaard. 5 s. + bilag (13 sider).

5. juli 2013: Interkalibrering af DVFI prøvetagning, april 2013. Peter Wiberg-Larsen. 14 s.

5. juli 2013: Screening af sprængninger i forbindelse med gennemførsel af undervandssprængningskursus ved Flakfortet. Jonas Teilmann, Ib Krag Petersen, Karsten Dahl & Thomas Eske Holm. 6 s.

5. juli 2013: Ny viden om danske agerhøns indsamlet med hjælp fra lokale jægere, hundesportsfolk og naturinteresserede i udvalgte værkstedsområder. Johnny Kahlert, Jørgen Pagh Berthelsen, Lars Haugaard & Peter Odderskær. 9. s.

26. juni 2013: Folketingsspørgsmål nr. 261 vedr. vandspejlsstigning. Poul Nordemann Jensen. 2 s.

24. juni 2013: Artificial wetlands og Grøn Vækst vådområder. Carl Chr. Hoffmann. 3 s.

24. juni 2013: Screening af BALTOPS 13 øvelsesaktiviteter i relation til Natura 2000 habitatområder. Thomas Eske Holm, Karsten Dahl, Jonas Teilmann & Ib Krag Petersen. 7 s.

20. juni 2013: Forslag vedr. jagt på gæs på landjorden i januar. Thomas Kjær Christensen, Jesper Madsen & Tommy Asferg. 8 s.

18. juni 2013: Abundance survey of harbour porpoises in Kattegat, Belt Seas and the Western Baltic, July 2012. Signe Sveegaard, Jonas Teilmann & Anders Galatius. 12 s.

17. juni 2013: Miljømål, miljøtilstand og reduktionskrav. Jacob Carstensen, Dorte Krause-Jensen & Jens Würgler Hansen. 3 s.

30. maj 2013: Vilde ulves farlighed over for mennesker. Mark Desholm. 15 s.

13. maj 2013: Optællinger af ynglefugle i det danske Vadehav 2012. Ole Thorup & Karsten Laursen. 6 s.

13. maj 2013: Rastende trækfugle på Tipperne 2012. Ole Amstrup, Mogens Bak & Karsten Laursen. 6 s.

13. maj 2013: Vurdering af Drænvandsundersøgelsen 2011/2012. Gitte Blicher-Mathiesen & Charlotte Kjærgaard. 12 s.

13. maj 2013: Effekter på P-overskud, P-tab og naturindhold af yderligere N-virkemidler ud over Grøn Vækst. Poul Nordemann Jensen, Hans Estrup Andersen, Gitte Holton Rubæk, Charlotte Kjærgaard, Peter Sørensen & Finn Pilgaard Vinther. 14 s.

13. maj 2013: Virkemidler til N-reduktion – potentialer og effekter. Hans Estrup Andersen, Ruth Grant, Gitte Blicher-Mathiesen, Poul Nordemann Jensen, Finn P. Vinther, Peter Sørensen, Elly Møller Hansen, Ingrid K. Thomsen, Uffe Jørgensen & Brian H. Jacobsen. 60 s.


Regeringens uafhængige Natur- og Landbrugskommission har efter et års arbejde offentliggjort sin endelige rapport med en række anbefalinger til løsning af landbrugets strukturelle, økonomiske og miljømæssige udfordringer.  DCA og DCE, Aarhus Universitets nationale centre for henholdsvis for fødevarer og jordbrug og for miljø og energi, har i vid udstrækning bidraget til kommissionens arbejde, også i samarbejde centrene imellem.

Bidragene til kommissionen er leveret i form af forskningsbaserede udredninger, notater og rapporter og gennem deltagelse i kommissionens arbejdsgrupper som f.eks. kvælstofarbejdsgruppen.

DCE har bidraget med følgende:

Morten Strandberg, Jesper Bak, Jesper Bladt, Marianne Bruus, Ruth Grant, Knud Erik Nielsen, Bettina Nygaard & Beate Strandberg (2012): Vurdering af omfang og konsekvenser af sprøjtningog gødskning af §3-beskyttede arealer. 21 s.

Goswin Heckrath, Hans Estrup Andersen & Charlotte Kjærgaard (2012): Redegørelse for en operationel anvendelse af P-risikoværktøjet til en sårbarhedsdifferentieret regulering til begrænsning af fosfortab. 19 s.

Poul Nordemann Jensen, Gitte Blicher Mathiesen, Jørgen Windolf, Charlotte Kjærgaard, Christen Duus Børgesen & Finn P. Vinther (2012): Beskrivelse af det nødvendige vidensgrundlag i forhold til en fremtidig målrettet regulering efter de forskellige områders retentionskapacitet. 14 s.

Peter Henriksen (2012): Hvorfor er kvælstofudledning et problem i vandmiljøet? Kort beskrivelse af sammenhængen mellem kvælstofudledning til vandmiljøet og natur- og miljøeffekter. 5 s.

Jesper Bak & Rikke Albrektsen (2012): Notat om ammoniakindsatsen. 8 s.

Poul Nordemann Jensen, Jesper R. Fredshavn & Jørgen E. Olesen (2013): Vurdering af konsekvenserne for udledning af drivhusgasser samt for naturen og biodiversiteten ved ændret kvælstofregulering. 6 s.

Poul Nordemann Jensen, Jesper R. Fredshavn & Jørgen E. Olesen (2013): Vurdering af konsekvenser for udled-ning af drivhusgasser samt for naturen, vandmiljøet og biodiversiteten af Natur- og Landbrugskommissionens samlede anbefalinger med tilhørende handlinger. 31 s.

Poul Nordemann Jensen (2013): Sammenfatning vedr. potentielle effekter m.m. af alternative virkemidler. 13. s.

Charlotte Kjærgaard & Carl Chr. Hoffmann (2013): Konstruerede vådområder til målrettet reduktion af næringsstoffer i drænvand. 35 s.

Jens Kjerulf Petersen, Karen Timmermann, Marianne Holmer, Berit Hasler, Cordula Göke & Marianne Zandersen (2013): Miljømuslinger. Muslinger som supplerende virkemiddel. 38 s.


19. april 2013: Udmøntning af fugleovervågningen i NOVANA-programmet for perioden 2011-2015. Stefan Pihl & Bjarne Søgaard. 9 s.

11. april 2013: Bidrag til §20 spørgsmål vedr. ulve og mennesker. Aksel Bo Madsen. 3 s.

13. marts 2013: Interkalibrering. Sedimentprøvetagning i søer. Liselotte Sander Johansson & Martin Søndergaard. 13 s.

26. februar 2013: Ulve i Danmark - hvad kan vi forvente? Aksel Bo Madsen, Liselotte Wesley Andersen og Peter Sunde. 19 s.

5. februar 2013: Evaluation of ballast water risk assessment. Jens Würgler Hansen, Peter Anton Stæhr, Christian Mohn & Mads Solgaard Thomsen. 13 pp.

23. januar 2013: Krondyr og barriereeffekter fra veje - Best practice på statens veje i Danmark. Lene Jung Kjær, Aksel Bo Madsen & Morten Elmeros. 15 s.

17. januar 2013: Notat om særlige danske udfordringer i forbindelse med de danske vandplaner. Poul Nordemann Jensen & Jesper H. Andersen. 9 s.