Aarhus Universitets segl

2019

Levering af danske fytoplanktondata fra STOQ/ODA til ICES. Jakobsen, H. 2019. Institut for Bioscience, 8. sider.

20. december 2019: Status for viden om dumpet ammunition/krigsgas fra i Østersøen. Hans Sanderson og Patrik Fauser. 19 s.

18. december 2019: Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk
tilstand i vandløb
. Lisbeth Dalsgaard Henriksen, Thomas Alexander Davidson, Annette Baattrup-Pedersen & Søren Erik Larsen. 39 s.

18. december 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 3. kvartal 2019. Kent Olsen, Peter Sunde, Christina Vedel-Smith, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 17 s.

9. december 2019: Bestilling til AU vedr. fejl om udbredelse af organiske jorde af 28-08-2019. Steen Gyldenkærne . 23 s. Tabel med arealer og emissioner over organiske jorde 1975-2018.

6. december 2019: Optællinger af ynglefugle i Vadehavet 2019. Ole Thorup & Thomas Bregnballe. 12 s.

29. november 2019: NOVANA-overvågning af flagermus 2019. Morten Elmeros, Morten Christensen, Esben T. Fjederholt, Thomas W. Johansen, Julie D. Møller & Hans J. Baagøe. 6 s.

29. november 2019: Iltsvind i de danske farvande i oktober-november 2019. Rapporteringsperiode: 24. oktober- 20. november 2019. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 16 s.

27. november 2019: Notat vedrørende ”Nyt potentialekort med forbedret ådalstema – potentialekort for minivådområder”. Mogens H. Greve, Christen Duus Børgesen, Brian Kronvang, Hans Estrup Andersen & Carl Christian Hoffmann. 3 s.

20. november 2019: Fuglenes behov for blåmuslinger i den indre del af Vadehavet 1980-2015. Thomas Bregnballe, Ib Krag Petersen & Preben Clausen. 29 s.

20. november 2019: Comparison of Key Concepts between the Netherlands and Denmark. Rasmus Due Nielsen and Thomas Kjær Christensen. 19 s.

19. november 2019: Alkalinitet i danske vandløb og betydning for de bentiske algesamfund - FORPROJEKT. Kirstine Thiemer, Helena Kallestrup og Torben Linding Lauridsen. 7 s.

8. november 2019: Status og udvikling i fuglebestande i Danmark - 2019. Fuglebeskyttelsesdirektivets Artikel 12-rapportering. Jesper Fredshavn, Rasmus Due Nielsen, Thomas Eske Holm, Knud N. Flensted & Daniel Palm Eskildsen. 5 s.

5. november 2019: Vidensafdækning om opvarmet tobak. Ole Hertel, Karin Rosenkilde Laursen, Signe Frederiksen og Torben Sigsgaard. 20 s.

1. november 2019: Iltsvind i de danske farvande i september-oktober 2019. Rapporteringsperiode: 19. september-23. oktober 2019. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 18 s.

28. oktober 2019: Forekomst af ulv i Midtjylland, 1. januar – 22. august 2019. Peter Sunde og Kent Olsen. 7 s.

28. oktober 2019: Vurdering af muligheder for jagt på/regulering af sæler i Danmark. Anders Galatius, Rune Dietz, Signe Sveegaard & Jonas Teilmann. 20 s. 

28. oktober 2019: Vurdering af regulering og bortskræmning af gråsæl i Natura2000 området Ertholmene, Christiansø. Anders Galatius, Jonas Teilmann, Rune Dietz og Line Kyhn. 9 s.

21. oktober 2019: Anvendelse af økologiske tilstandselementer i blødbundsvandløb. Ane Kjeldgaard, Geoffrey Brian Groom, Kirstine Thiemer, Morten Lauge Fejerskov & Søren Erik Larsen. 37 s. + bilag (304 s (70 MB)). NOTAT | BILAG

25. september 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 2. kvartal 2019. Kent Olsen, Peter Sunde, Christina Vedel-Smith, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 20 s.

11. september 2019: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA Sø-rapportering Version: 1. Liselotte Johansson & Frank Landkildehus. 16 s.

6. september 2019: Bevaringsstatus for naturtyper og arter. Oversigt over Danmarks Artikel 17-rapportering til habitatdirektivet 2019. Jesper Fredshavn, Bettina Nygaard, Rasmus Ejrnæs, Christian Damgaard, Ole Roland Therkildsen, Morten Elmeros, Liselotte Sander Johansson, Anette Baisner Alnøe, Karsten Dahl, Erik Haar Nielsen, Helle Buur Pedersen, Signe Sveegaard, Anders Galatius & Jonas Teilmann. 10 s.

4. september 2019: Modelberegning af ozonflux i relation til ozons skader på vegetation. Thomas Ellermann, Jesper H. Christensen og Jesper Nygaard. 14 s.

30. august 2019: Iltsvind i de danske farvande i juli-august 2019. Rapporteringsperiode: 1. juli – 23. august. Jens Würgler Hansen & David Rytter. 21 s.

29. august 2019: Oversigt og status for de danske sommerfuglearter. Toke Thomas Høye, Kent Olsen, Jesper Erenskjold Moeslund, Morten Tune Strandberg & Christian Kjær. 8 s.

23. august 2019: Luftkvalitet og helbredseffekter i Danmark, status 2018. Thomas Ellermann, Jørgen Brandt, Lise Marie Frohn Rasmussen, Camilla Geels, Jesper H. Christensen, Matthias Ketzel, Steen Solvang Jensen, Claus Nordstrøm, Jacob Klenø Nøjgaard, Jesper Nygaard, Christian Monies og Ingeborg Elbæk Nielsen. 28 s.

19. august 2019: Udlægning af prøvefelter til basismonitering af biodiversitetsskov. Rasmus Ejrnæs, Vivian Kvist Johannsen, Jacob Heilmann-Clausen & Jesper Bladt. 8 s.

31. juli 2019: Baggrundsnotat om beskrivelse af modellen bag HELCOM’s udledningslofter og reduktionskrav. Lars M. Svendsen og Søren Erik Larsen. 49 s.

11. juli 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 1. kvartal 2019. Kent Olsen, Peter Sunde, Christina Vedel-Smith, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 20 s.

5. juli 2019: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering. Version: 1. Trine Just Johnsen, Helena Kallestrup & Jes Jessen Rasmussen. 17 s.

5. juli 2019: Opsætning af bistader i Nationalpark Thy. Hanne Bach (red.). 39 s.

3. juli 2019: Interkalibrering af bearbejdning af DVFI prøver (basis & udvidet niveau). Peter Wiberg-Larsen & Jes J. Rasmussen. 20 s.

1. juli 2019: Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologiske tilstand i vandløb. Helena Kallestrup, Jes J. Rasmussen, Annette Baattrup-Pedersen, Thomas A. Davidson & Søren E. Larsen. 70 s.

28. juni 2019: Forstyrrelseseffekter af gåsejagt i august på vandfugle i vådområder: Betydning for bredden af bufferzoner. Jesper Madsen, Thorsten Johannes Skovbjerg Balsby, Luna Kondrup Marcussen og Rose Delacroix. 10 s.

28. juni 2019: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA Natur-rapportering. Version 1. Bettina Nygaard, Ole Roland Therkildsen, Rasmus Due Nielsen og Thomas Eske Holm. 24 s.

27. juni 2019: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA-rapportering for marine områder. Version: 1. Signe Høgslund, Jørgen L.S. Hansen, Annette Bruhn, Dorte Krause-Jensen, Jacob Carstensen, Hans Henrik Jakobsen, Stiig Markager, Jens Würgler Hansen, Karsten Dahl, Anders Galatius, Jakob Tougaard, Signe Sveegaard, Line Anker Kyhn, Louise Feld & Martin Larsen. 38 s.

19. juni 2019: Vildtudbyttestatistik og vingeundersøgelsen for jagtsæsonerne 2017/18 og 2018/19. Thomas Kjær Christensen, Thorsten S. Balsby, Peter Mikkelsen og Kavi Mellerup. 14 s.

19. juni 2019: Jagttidsrevision for udvalgte arter 2020. Opdatering af det biologiske grundlag for jagttider. Thomas Kjær Christensen, Aksel Bo Madsen, Jesper Madsen, Preben Clausen. 34 s.

23. maj 2019: Genetiske markører til adskillelse af vilde og opdrættede gråænder (Anas platyrhynchos). Liselotte Wesley Andersen, Lars-Erik Holm & Frank Panitz. 7 s.

21. maj 2019: Dataanalyser af overvågningsdata for undervandsstøj. Jakob Tougaard. 6 s.

16. maj 2019: Betydning af en åbning for fiskeri af blåmusling i Vadehavet på fugle. Ib Krag Petersen og Thomas Bregnballe. 4 s.

6. maj 2019: Notat om HELCOM MFS assessment kriterier. Martin Mørk Larsen. 15 s.

10. april 2019: Redegørelse om ny tysk opgørelse af helbredseffekter af luftforureningen. Ole Hertel, Thomas Ellermann, Mikael Skou Andersen og Torben Sigsgaard. 7 s.

4. april 2019: Evaluering af vedligehold af § 3-registreringen. Gregor Levin. 25 s.

1. april 2019: Sammenligning af fremskrivning fra 2012 med seneste emissionsopgørelser for 2017. Mette Hjorth Mikkelsen & Rikke Albrektsen. 9 s.

1. april 2019: Udvikling i aktivitetsdata og emission. Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen. 6 s. + bilag.

1. april 2019: Mulige forbedringer af emissionsopgørelsen af ammoniak fra landbruget. Ole-Kenneth Nielsen, Rikke Albrektsen, & Mette Hjorth Mikkelsen. 6 s.

1. april 2019: Anvendelse af Dansk Vandløbsplante Indeks (DVPI) i små type 1 vandløb. Lisbeth Dalsgaard Henriksen, Søren Erik Larsen & Annette Baattrup-Pedersen. 20 s.

1. april 2019: Bidrag til MOF alm. del - spm. 594 om eutrofiering og klimagasudledning. Steen Gyldenkærne, Thomas A. Davidson & Liselotte S. Johansson. 5 s.

25. marts 2019: Spørgsmål vedr. ulvehybrider og genomsekventering. Kent Olsen og Michael Møller Hansen. 4 s.

21. marts 2019: Intelligente bufferzoner. Sofie G. W. van’t Veen, Dominik Zak, Niels B. Ovesen, Brian Kronvang og Henning S. Jensen. 35 s.

20. marts 2019: Miljøøkonomiske beregningspriser for emissioner 3.0 (Revideret 18. januar 2021). Mikael Skou Andersen, Lise Marie Frohn Rasmussen og Jørgen Brandt. 22 s.

19. marts 2019: Udvikling og test af metode til estimering af næringsstofgrænseværdier som støt-teparametre ved tilstandsvurdering. Karen Timmermann, Anders Erichsen, Kadri Kuusemäe & Jesper Christensen. 17 s. 

14. marts 2019: Struktur for en adaptiv forvaltningsplan – med ulv som eksempel. Jesper Madsen og Hans Peter Hansen. 5 .

14. marts 2019: Statusrapport fra den nationale overvågning af ulv (Canis lupus) i Danmark - 4. kvartal 2018. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 18 s..

25. februar 2019: Notat om opgørelser af fosfortransport i NOVANA - målinger og modeller. Henrik Tornbjerg, Jørgen Windolf, Søren E. Larsen og Brian Kronvang. 32 s.

21. februar 2019: Observationer af sæler i Limfjorden og tilstødende vandløb. Emilie N. Stepien, Jonas Teilmann & Anders Galatius. 14s.

6. februar 2019: Opdatering af danske fugles yngle- og forårstræktider (key concepts) 2018. Rasmus Due Nielsen, Thomas Kjær Christensen, Kevin K. Clausen, Jesper Madsen, Preben Clausen, Anthony D. Fox, Thomas Bregnballe, Ib Krag Petersen, Ole R. Therkildsen, Lars Dalby & Niels Kanstrup. 26 s.

4. februar 2019:  Interkalibrering. Sedimentprøvetagning i søer 2017. Liselotte Sander Johansson & Martin Søndergaard. 13 s. 

1. februar 2019: DNA-analyser fra ulvene GW923f, GW675f og GW491m samt supplerende artsbestemmelse af GW923f. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen og Philip Francis Thomsen. 17 s.

30. januar 2019: DNA-analyser og beskrivelse af den Centraleuropæiske ulvebestand, herunder identifikation af ulve og ulvehybrider. Kent Olsen, Peter Sunde, Michael Møller Hansen, Philip Francis Thomsen og Anders Johannes Hansen. 15 s.