Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nyheder

Du kan abonnere på nyhedsbrevet "Nyt fra DCE". Det orienterer om nye rapporter og andre publikationer fra DCE og om ny forskning og viden om naturen og miljøet i dansk, grønlandsk og europæisk sammenhæng. Tilmeld dig Nyt fra DCE.

Sukkertang produceret ved Aarhus Universitets dyrkningsanlæg ved Grenå. (Foto: Teis Boderskov, Aarhus Universitet, Institut for Bioscience).

15.06.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Den grønne omstilling kan også være blå

Blå biomasse er i en ny rapport betegnelsen for ressourcer i havet, som vi kan udnytte meget mere bæredygtigt både på spisebordet og som led i miljøbevarelse. Men grøn omstilling til blå biomasse som for eksempel tangdyrkning og muslingeopdræt kalder også på vilje og evne til at løse udfordringer, hvis det skal lykkes, ifølge rapporten.

Luften på din vej er en hjemmeside, hvor man kan finde beregninger af luftkvaliteten på den enkelte adresse. (Foto: Colourbox).

26.05.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Danmarkskort over luftkvaliteten i 2019 – Luften på din vej

”Luften på din vej” - et digitalt Danmarkskort over luftkvaliteten – er nu opdateret. Samtidig udkommer Copenhagen Air View Data, som er kort over luftmålinger på vejbanen i Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Frederiksberg Kommune.

Kvælstoftilførslerne har i en periode været beregnet forkert på grund af forkerte analyser. Forskerne har nu givet et bud på en genopretning af data.

25.05.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Kvælstofmålinger skal korrigeres for analysefejl

Forkerte og ikke godkendte analysemetoder hos analyselaboratoriet EUROFINS får nu konsekvenser for de danske tal for kvælstofudledning i perioden 2009-2014. Korrektionen for den endelige total kvælstofkoncentration viser en stigning årligt på i gennemsnit ca. 6 % for almindelige vandløbsstationer og ca. 20 % for søafløbsstationer.

De få, tilbageværende danske kirkeugler mangler mus i deres diæt, og de skal flyve længere efter føde end deres udenlandske artsfæller, viser ny rapport. (Foto: Klaus Dichmann).

14.05.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Kirkeuglen mangler (mark)mus

Kirkeuglen (Athene noctua) er ved at uddø som dansk ynglefugl på grund af dårligt fødegrundlag i yngletiden. Ny rapport fra DCE konkluderer, at kirkeuglerne først og fremmest mangler smågnavere, især markmus, for at kunne opfostre flere unger.

Ho Chi Minh City er blandt de byer, som forskere fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi har beregnet forureningsomkostninger for. (Foto: Colourbox).

07.05.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Miljøvidenskab

AU-forskere kortlægger luftforureningens samfundsomkostninger i Vietnam

Dansk miljøforskning er med til at danne grundlag for en, grøn, langsigtet energipolitik i det sydøstasisatiske land, hvor luftforureningen koster samfundet hundredevis af milliarder årligt.

I en ny såkaldt følsomhedsberegningen for Black Carbon viser beregninger, at der i Københavns Kommune er 295 for tidlige dødsfald årligt som følge af langtidseksponering knyttet til Black Carbon. (Foto: Colourbox).

16.04.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Helbredseffekter af Black Carbon i København

Ny videnskabelig rapport ser for første gang på sammenhængen mellem for tidlige dødsfald og lokalt skabte kulstofpartikler i luften i Københavns Kommune.

Hørelsen hos marsvin og andre havpattedyr kan beskyttes ved en såkaldt "soft start", når de geologiske forundersøgelser til de påtænkte energiøer i Nordsøen og Østersøen skal udføres. (Foto: Colourbox).

30.03.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Undersøgelser til energiøer vil næsten ikke påvirke sæler og marsvin

Forskere har undersøgt, hvordan akustiske chokbølger til opmåling af havbunden vil påvirke havpattedyrene i de områder i Østersøen og Nordsøen, der er udpeget til at huse de kommende energiøer.

Ny bog i Miljøbiblioteket giver perspektiv og indsigt i, hvordan forskere arbejder med miljørisikovurdering. (Foto: Colourbox).

29.03.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Myndighedsbetjening, Offentligheden / Pressen

Nyt fra Miljøbiblioteket: Miljørisikoanalyse

”Miljørisikoanalyse - Fremsyn, klarsyn og oplyst miljøbeslutning” er titlen på en ny bog fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som handler om, hvordan man anvender risikoanalyse i praksis på miljøområdet.

En række detaljer om hver enkelt art, deres tilstand og forvaltningsmæssige status er samlet i det opdaterede biologiske grundlag for revision af jagttiderne. (Foto: Palle Sørensen).

18.03.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Biologisk grundlag for nye jagttider opdateret

Kan man drive jagt på for eksempel grævlinger, bævere eller bramgæs – hvordan ser bestandene ud, og hvad siger forskellige rødlister og lovgivningen i øvrigt om muligheden for jagt på dem? Den hidtil mest omfattende kortlægning af tilstanden for fugle og pattedyr med og uden jagttid er netop udgivet.

På Aarhus Universitet leder forskere efter DNA-spor i prøverne. DNA-spor findes typisk i væv, hår, ekskrementer, urin eller blodspor fra ulv. (Foto: Niels Anders Bak).

04.03.2021 | Offentligheden / Pressen, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Ingen nye ulve kom til Danmark i efteråret

Seneste status for den danske ulvebestand viser, at der stadig lever en halv snes ulve i Danmark. I 4. kvartal er 40 ekskrementprøver, som formodes at stamme fra danske ulve, blevet analyseret til arts- og haplotypeniveau ud fra mtDNA-markører. Disse analyser viste, at 36 prøver indeholdt DNA fra ulv.

Resultater af DNA-analyser af fundne lorte viser, at der er liv blandt østdanske oddere. (Foto: Colurbox).

02.03.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Flere oddere på Sjælland og Lolland

Fund af døde oddere og DNA-spor i 2019-2020 giver forskere grund til at antage, at bestanden af oddere i det østlige Danmark er i vækst. Nyt forskningsprojekt skal finde ud af, hvor de kommer fra, da man egentlig troede, at de østdanske oddere var udryddet i 1980’erne på nær en lille bestand i Nordvestsjælland.

Vurdering af virkemidler, som kan understøtte og hjælpe til at standse tilbagegangen af de vilde insekter, bliver grundigt beskrevet i ny rapport. (Foto: Colourbox).

12.02.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Institut for Bioscience

Virkemidler til hjælp til vilde insekter

Vilde bier, sommerfugle og svirrefluer er i tilbagegang. Nu har forskere kortlagt en række virkemidler, som kan hjælpe insekterne. En ny rapport giver den hidtil mest detaljerede gennemgang af insekternes behov og muligheder – og hvilke virkemidler, der virker.

Køgebugt-motorvejen i morgenmyldretiden efter restriktionerne trådte i kraft i foråret 2020. (Foto: Thomas Ellermann/DCE).

29.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Målinger: Corona-nedlukning har givet renere luft

Markant lavere luftkoncentrationer af kvælstofdioxid og fine partikler under nedlukningen af Danmark, viser en analyse af måledata for det meste af 2020.

De danske ulve har en unaturlig høj dødelighed. Nyt notat viser muligheder for at imødegå ulovlig efterstræbelse af ulve. (Foto: Ulla Pipaluk Zobbe og Lars Lorentsen).

26.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Ulovlig forfølgelse af ulve: Årsager og mulige løsninger

En såkaldt kryptisk høj dødelighed blandt danske ulve har fået myndighederne til at efterspørge forskningsbaserede erfaringer med – og mulige løsninger på – ulovlig efterstræbelse af ulv. Nyt notat giver svar på spørgsmål om fænomenet.

NOVANA-rapporterne for 2019 er nu tilgængelige. (Foto: Karsten Dahl).

22.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

NOVANA 2019 giver status på naturens tilstand

En række nye rapporter fra naturovervågningsprogrammet NOVANA giver et billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark for 2019.

Flere vildtlevende store dyr i naturen vil bidrage til en øget biodiversitet, viser rapporten. (Foto: Colourbox)

21.01.2021 | Faculty of Technical Sciences, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Store, vilde dyr kan være en billig genvej til øget biodiversitet

Alt fra svampe og insekter til planter og rovfugle kan blive påvirket i en positiv retning, hvis flere heste, elge, vildsvin eller krondyr fik lov til at leve vildt.

Hvis man kan gøre strandengene mere attraktive for bramgæs, kan man potentielt reducere skadesomfanget på de dyrkede arealer. (Foto: Palle Sørensen).

15.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Velplejede strandenge kan lokke grådige gæs væk fra markerne

Store flokke af bramgæs kan nogle steder lave omfattende skader på markernes afgrøder. Velplejede strandenge og ferske enge kan lokke det stigende antal gæs væk fra markerne, viser undersøgelser i Guldborgsund Kommune.

Den faldende partikelforurening i Danmark er blandt andet sket som følge af skærpede udledningskrav, som har medført brug af partikelfiltre på alle nye dieselkøretøjer. (Foto: Colourbox).

11.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Luftforureningen fortsætter med at falde

Nye målinger og beregninger viser, at grænseværdierne for luftkvalitet blev overholdt i 2019.

Nye beregninger viser, at der sker overskridelseraf grænserværdier for luftkvalitet i flere danske havne. (Foto: Colourbox).

07.01.2021 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Krydstogtskibe i danske havne bidrager til overskridelse af grænseværdier

Èt krydstogtskib udleder partikler til luften svarende til over 5.000 biler, viser ny kortlægning af skibes bidrag til luftforurening omkring danske havne.

Nogle af udkastene til NOVANA-rapporter for 2019 er blevet præsenteret for myndigheder og interessenter. (Foto: Colourbox).

16.12.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Oversigt over foreløbige NOVANA-rapporter for 2019

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2019 blev onsdag den 16. december fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter bliver oversendt til Miljøstyrelsen. Nu venter en kommenteringsperiode før de endelige rapporter bliver offentliggjort i slutningen af januar 2021.

Odense Kommune har fået kortlagt kilder til luftforurening til brug for overvejelser om fremtidige indsatser for at begrænse luftforurening. (Foto: Colourbx).

14.12.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen, Myndighedsbetjening

Biler og brændeovne er de største kilder til luftforurening i Odense Kommune

Detaljerede opgørelser over kilderne til luftforurening og beregninger af, hvordan forskellige tiltag vil forbedre luftkvaliteten er udarbejdet for Odense Kommune.

Ny rapport afdækker kendt viden om potentielle helbredsrelaterede effekter hos beboere med bopæl tæt på husdyrhold forårsaget af udsættelse for gasser, bakterier, allergener  og partikler, der stammer fra landbrugsdriften. (Foto: Colourbox).

10.12.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

For tidligt at vurdere helbredseffekter af landbrugets luft-emissioner

En gennemgang af den videnskabelige litteratur viser, at der kan være en række helbredseffekter og lugtgener forbundet med emissioner fra større husdyrhold, men at der mangler konkrete studier af årsagssammenhængen mellem for eksempel ammoniakudledning og lungesygdomme. Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet.

Google Street View bilen har målt luftkvaliteten i Købehavn i forbindelse med Air View-projektet. Fremover vil den køre rundt i Danmark uden kameratårn, men stadig spækket med avanceret måleudstyr. Og der vil stå Aarhus Universitet på den. Google har nemlig foræret den til universitetet. (Foto: Christian Radil, WEcreate).

28.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Google donerer luftmålebil til Aarhus Universitet

En Google-bil med avanceret måleudstyr giver nu forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi mulighed for at lave avancerede forsøg med mobile målinger af luftkvalitet.

27.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Iltforhold væsentligt forbedret i de danske farvande

I november blev arealet med iltsvind i de indre danske farvande markant mindre.

13.11.2020 | DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Offentligheden / Pressen

Fire bud på planlægning i det vestlige Kattegat

Torsk eller turister – eller begge dele? En ny analyse af mulighederne for planlægning af aktiviteter i den vestlige del af Kattegat viser bæredygtige muligheder for fremtidige aktiviteter i området.

Viser resultater 1 til 25 ud af 469

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste