Aarhus Universitets segl

Udslip af drivhusgasser fra organiske jorder mindre end hidtil forventet

Et notat fra DCE, Aarhus Universitet beskriver konsekvenserne af en ny kortlægning af de organiske dvs. kulstofrige landbrugsarealer fra 1990 til 2022 og fremskriver konsekvenserne for udslip af drivhusgasser til 2030 og 2040.

De arealer med organiske jorder, som er en del af landbrugsarealet, har ifølge en ny kortlægning fra DCA, Aarhus Universitet (”Updating the Danish peatland map with a combination of new data and modelling approaches”, 2023) vist sig at mineralisere hurtigere end man hidtil troede. Udslip af drivhusgasser fra landbrugsjorderne stammer hovedsageligt fra de organiske jorder. De jorder, som ikke længere karakteriseres som organiske har mistet kulstof i form af CO2 og kan derfor ikke bidrage til reduktion af drivhusgasudledningen fra landbruget i samme grad som jorder, der fortsat er organiske. Det mindsker potentialet for at reducere udledningerne fra de organiske landbrugsjorder set i forhold til det hidtil forventede.

Beregningerne af udslip af drivhusgasser er foretaget for en basisfremskrivning, en fremskrivning med implementering af den del af landbrugsaftalen om udtagning af organiske landbrugsjorder, som bliver finansieret via Finansloven. Der er anvendt to forskellige scenarier for udtagning; dels hvor der er anvendt samme hektartal for udtagning som i Klimafremskrivningen 2023, og dels hvor udtagningen sker langsommere og med en mindre andel på organisk jord.

Udslip af drivhusgasser beregnes ved en kombination af arealernes størrelse, deres kulstofindhold og en emissionsfaktor for den pågældende arealanvendelse. Genberegning af udslip fra de organiske landbrugsjorder for 2021 viser et udslip på 3,55 mio. ton CO2-ækvivalenter eller ca. 33% lavere end hidtil beregnet alene pga. ændringer i arealerne og deres kulstofindhold.

Udslip fra de organiske landbrugsjorder er ifølge notatet faldet ca. 52% i perioden fra 1990 til 2022. Fremskrivningen uden implementering af ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug” (Landbrugsaftalen), dvs. uden udtagning af organiske landbrugsarealer, viser et forventet fald på 59% fra 1990 til 2030. Medtages implementering af Landbrugsaftalen frem til 2030 med de seneste estimater af udtagning forventes faldet fra 1990 til 2030 at blive ca. 69% fra de organiske jorder. En fremskrivning med forudsætninger fra Klimafremskrivningen 2023 viser et fald på 75% fra 1990 til 2030. Forskellen mellem de to scenarier for udtagning er dels et resultat af forskelle forventninger til størrelsen af de udtagne arealer og dels hvor hurtigt udtagningen er færdiggjort.  

Resultaterne i notatet er baseret på bedst mulige data og metoder på nuværende tidspunkt. Der er betydelig usikkerhed på emissionsfaktorerne, og der arbejdes videnskabeligt med forbedring af estimaterne og metoderne til at anvende dem, som kan betyde ændringer i de estimerede udslip.      

Læs notatet her: Emissionsestimater for organiske jorder

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver ved Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet, Steen Gyldenkærne, sgy@envs.au.dk / +45 29 90 38 56