Aarhus Universitets segl

Iltsvind ånder langsomt ud

Iltsvindområderne er naturligt for årstiden på retur, men der er store iltfattige områder i de indre danske farvande.

Det samlede areal berørt af iltsvind i de indre danske farvande (inden for EEZ-linjen) udgjorde midt i november knap 100 km2, hvoraf 5 % var påvirket af kraftigt iltsvind. Arealet i november var en fjerdedel af arealet i oktober og af samme størrelse som i november sidste år. I de indre danske farvande var der midt i november i år et areal på 5.200 km2, hvor iltindholdet var lavt, men dog over grænsen til iltsvind. Det er langt mere end det dobbelte af arealet i oktober, og svarer omtrent til det samlede areal af Fyn, Lolland-Falster samt Langeland.

Blæsevejr midt i november forbedrede iltforholdene i en række danske farvande. Ud over de mere eller mindre permanente iltsvindsområder var der sidst i november kun lidt iltsvind tilbage i det sydlige Lillebælt og Øresund.

Det viser et notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, som rapporterer om iltsvindets udbredelse og styrke på baggrund af målinger fra Miljøstyrelsen og data fra myndighederne i Tyskland og Sverige. Notatet er årets sidste, der beskriver udviklingen af iltsvind.

I første halvdel af november blev iltforholdene forværret i en lang række områder som følge af rolige vindforhold, der medførte en utilstrækkelig tilførsel af ilt til bundvandet.

Der blev registreret iltsvind i Limfjorden (Hjarbæk Fjord), Mariager Fjord (’Dybet’), Knebel Vig, Haderslev Fjord, sydlige Lillebælt, Sejerø Bugt, Hesselø Bugt, Øresund og nær Bornholm. Derudover var der fortsat store områder med lavt iltindhold – men over grænsen for iltsvind.

Vinden vendte iltsvindet
Det blæste en del sidst i oktober og igen midt i november. Men i den mellemliggende periode var der rolige vindforhold. Det har derfor betydning for den observerede iltsituation på overvågningsstationerne sidst i rapporteringsperioden og dermed for den modellerede udbredelse af iltsvindet, om periodens sidste besøgt på stationerne var før eller efter blæsten midt i november.

De rolige vindforhold i første halvdel af november bevirkede, at iltindholdet i bundvandet aftog på mange af overvågningsstationerne, hvor iltmålingerne bliver foretaget. De fleste stationer, som blev besøgt efter blæsten midt i november, viste, at blæsten havde tilført nyt ilt til bundvandet og forbedret iltforholdene.

Samlet set for hele rapporteringsperioden (27. oktober - 22. november) blev iltsvindsarealet markant formindsket.

Varme og kvælstof i havet
Varme i kombination med kvælstof giver optimale forhold for den algevækst, der populært sagt suger ilten ud af havet, når det nedbrydes. Bundvandstemperaturen var meget høj fra starten af 2023, viser notatet. Fra august og til midt i oktober har temperaturen været mindst en grad højere end langtidsmidlen.

Samtidig har det regnet usædvanligt meget i 2023. Nedbørsmængden opgjort som månedsmiddel har i 2023 ifølge notatet budt på hele to rekorder siden målingernes start i 1874. Januar og juli var de hidtil vådeste for de respektive måneder, men det regnede også meget i marts og især i oktober.

Nedbøren er vigtig i relation til iltsvind, fordi mængden af næringsstoffer, der transporteres fra land til hav, blandt andet er bestemt af hvor meget det regner – den såkaldte ferskvandsafstrømning. En forøget tilførsel af næringsstoffer stimulerer havets produktion af organisk materiale og dermed iltforbruget, når algerne omsættes.

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udsender hvert år fire iltsvindsnotater. Disse beskriver de aktuelle iltforhold i de danske farvande i perioderne juli-august, august-september, september-oktober og oktober-november. Det aktuelle notat gør status for udviklingen og udbredelsen af iltsvind i de indre farvande i perioden fra 27. oktober til og med 22. november 2023. Formålet er at give offentligheden et overblik over iltsvindssituationen i perioden.

Læs hele notatet ”Iltsvind i danske farvande 27. oktober – 22. november 2023” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorrådgiver Jens Würgler Hansen, tlf. 30 18 31 09, e-mail: jwh@ecos.au.dk.