Aarhus Universitets segl

UrbanBioScore – en ny metode til at registrere biodiversitet i byer

Nye, fælles standarder for at måle biodiversitet i byområder kommer nu på mobil eller tablet.

Nu bliver det muligt for professionelle forvaltere og udviklere at sammenligne biodiversitet i byer. (Foto: Tina Risgaard Rosted).

Biodiversitet i byer omfatter alle de levende organismer, planter, dyr og svampe, som lever i byen. For at forstå betydningen af byens natur for byen i sig selv og på national skala kræver det viden om, hvor den findes, og hvilken tilstand den har.

I en ny rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet viser forskere en samlet vejledning til at lave en sammenlignelig opgørelse af biodiversiteten i byer og over tid.

Med finansiering og teknisk udvikling fra en række partnere bliver metoden i dag tilgængelig i form af en vejledning til dataindsamlingen samt en mobilapplikation. Metoden gør det muligt for rådgivere, forvaltere og udviklere ved ét eller ganske få besøg at kortlægge og registrere tilstanden af natur og biodiversitet i byområder. Samtidig med at registreringen er tilstrækkelig detaljeret til, at det gør det muligt at måle ændringer i habitaters tilstand over tid.

Biodiversiteten registreres i kortlagte habitater i form af forekommende plantearter og deres hyppighed samt en række indikatorer dels for habitatstruktur og funktion, dels for forekomsten af fauna, laver, mosser og svampe.

Det er intentionen, at metoden fremadrettet skal kunne levere data til og fungere som fundamentet i en national metode til vurdering og scoring af biodiversitet i byer i Danmark kaldet UrbanBioScore.

App eller skemaer for professionelle
Metoden henvender sig til primært til professionelle, der arbejder med monitering, forvaltning, planlægning og/eller udvikling af byens natur.

Kommuner kan bruge metoden til at få overblik over byens biodiversitet, og rådgivere og developere kan bruge den til at dokumentere, i hvilken udstrækning et projekt lever op til standarder og målsætning for biodiversitet. Private grundejere kan bruge metoden på tilsvarende måder.

Sideløbende med udviklingen af registreringsmetoden har forskerne i samarbejde med ConTechLab udviklet applikationen bynatur.app, der kan benyttes til dataindsamlingen. Hvis man ikke har app’en eller arbejder et sted uden tilstrækkelig mobildækning, kan man alterativt benytte registreringsskemaer, der findes på hjemmesiden https://ecos.au.dk/urbanbioscore.

Udviklingen af score-systemet er sket i tæt dialog med en følgegruppe bestående af eksperter, praktikere og interessenter inden for biodiversitet og bynatur fra følgende virksomheder og organisationer: COWI, Futurista, WSP, Habitats, Natur 360, Niras, Rambøll, Rådet for bæredygtigt byggeri, SLA og Sted arkitekter. Udviklingen er finansielt støttet af ConTech Lab.

Læs rapporten ” REGISTRERING AF INDIKATORER FOR BIODIVERSITET I BYER” her. 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst seniorrådgiver Beate Strandberg, Institut for Ecoscience ved Aarhus Universitet på (+45) 30183151 eller bst@ecos.au.dk