Aarhus Universitets segl

Havørnens succes rammer edderfugle

Et stigende antal havørne er sandsynligvis en meget vigtig årsag til, at bestanden af edderfugle i Danmark er skrumpet med en tredjedel siden 2010, viser ny rapport.

Havørnene er vendt stærk tilbage i Danmark. Deres succes ser ud til at være den væsentligste årsag til, at bestanden af edderfugle er i voldsom tilbagegang. (Foto: Colourbox).

Havørnene både forstyrrer og æder edderfuglene, og de store rovfugles fremgang er en væsentlig forklaring på tilbagegangen i bestanden af edderfugle både i Danmark og i resten af Skandinavien.
For første gang nogensinde har forskere undersøgt havørnenes indflydelse på bestanden af ederfugle i Danmark. Med støtte fra Miljøstyrelsen har forskere fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi overvåget både ørne og edderfugle på Saltholm i Øresund igennem foråret 2023, og resultaterne foreligger nu i en netop offentliggjort rapport med klare konklusioner. 
Undersøgelsen viste, at når edderfugle blev forstyrret, mens de søgte føde, medførte det, at fødesøgningen blev afbrudt i en halv time til to timer. Det kan betyde, at fuglene slet ikke når at æde nok til at opbygge det nødvendige fedtlag, de kan tære på, mens de lægger æg og ruger. I nogle tilfælde æder havørnene slet og ret edderfugle, deres unger eller deres æg, og også på den måde reducerer de bestanden. 

Nedtur for edderfugle på Saltholm
Forskerne fra DCE har undersøgt forholdet mellem edderfugle og ørne på Saltholm, fordi ynglekolonien af edderfugle er Danmarks største. I 1990’erne var den på cirka 7.000 edderfuglepar, men i 2021 var antallet nede på cirka 1.350 par. I løbet af de samme tre årtier har havørnene også indfundet sig på Saltholm, og mens undersøgelserne fandt sted, var der dagligt op til 11 havørne på øen. 
I løbet af foråret dokumenterede forskerne, at ørne i gennemsnit forstyrrede ynglefuglene på Saltholm næsten seks gange i timen fra solopgang til solnedgang. Ørnene påvirkede edderfuglene, både når de samlede føde, og når de var på land for at lægge æg eller lå på rederne for at ruge. 

Fra nul til 150 par havørne på 30 år
Siden havørnen genindvandrede til Danmark i 1995, er bestanden vokset støt, så der nu er omkring 150 havørnepar her i landet. De danske ørnepar har fra 1995 til 2022 fået mere end 1.500 unger på vingerne, og derudover besøges Danmark også af unge havørne fra vores nabolande, som er for unge til at yngle.
I samme tidsrum er edderfuglen gået stærkt tilbage overalt i Skandinavien, hvor den nu anses for at være en truet art. I Danmark er bestanden skrumpet med 34 procent siden 2010, og edderfuglens tilbagegang i Skandinavien falder sammen med havørnens fremgang.

Læs rapporten ”Havørnes påvirkning af ynglende edderfugle – forstyrrelser og prædation” her.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Thomas Kjær Christensen, tk@ecos.au.dk eller tlf.: (+45)40256813.