Aarhus Universitets segl

Foreløbige NOVANA resultater præsenteret

Udkast til NOVANA-rapporterne for 2022 er i dag den 12. januar blevet fremlagt for en række interessenter, og de foreløbige rapporter er oversendt til kommentering i Miljøstyrelsen.

NOVANA-programmet tilvejebringer det nødvendige dokumentations- og vidensgrundlag til at understøtte Danmarks overvågningsbehov og – forpligtelser, blandt andet i forhold til en række EU-direktiver inden for natur- og miljøområdet.

Programmet er løbende tilpasset overvågningsbehovene og omfatter overvågning af tilstand og udvikling i vandmiljøet og naturen, herunder arter og luftkvalitet.

DCE har som en væsentlig opgave for Miljøministeriet at bidrage med forskningsbaseret rådgivning til styrkelse af det faglige grundlag for miljøpolitiske prioriteringer og beslutninger. Som led heri forestår DCE den landsdækkende rapportering af overvågningsprogrammet inden for områderne ferske vande, marine områder, landovervågning, atmosfæren samt arter og naturtyper. Desuden laver DCE en sammenfatning af alle rapporterne. Den rapport udkommer sammen med alle delrapporterne fra overvågningsprogrammet.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi offentliggør de endelige rapporter den 27. februar 2024. Udkast til rapporter kan i høringsperioden findes her: https://dce.au.dk/udgivelser/oevrige-dce-udgivelser/rapporter/2024

For oplysninger omkring NOVANA 2022, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved chefkonsulent Anja Skjoldborg Hansen ash@dce.au.dk +4522128288 eller konstitueret direktør Vibeke Vestergaard Nielsen vvn@dce.au.dk +4530183120