Aarhus Universitets segl

Nye NOVANA-rapporter giver status på Danmarks natur og miljø

Læs mere om udviklingen i luftkvaliteten og i tilstanden af danske søer, vandløb, arter og havet i NOVANA-rapporterne for 2022.

En række nye rapporter fra natur- og miljøovervågningsprogrammet NOVANA giver et opdateret billede af natur- og miljøtilstanden i Danmark.

NOVANA-rapporteringen består af en række fagspecifikke rapporter og en faglig sammenfatning. De fagspecifikke rapporter er baseret på data fra den nationale overvågning (NOVANA), der giver et datagrundlag til at beskrive tilstand og udvikling i vandmiljøet og for en række arter.

Den sammenfattende rapport er af hensyn til overskueligheden meget kortfattet, men giver et overblik over alle de områder, som overvågningen dækker. Det betyder, at en lang række oplysninger skal findes i de fagspecifikke rapporter.

Ønsker man for eksempel at kende den mængde kvælstof, som i 2022 strømmede ud til havet fra de danske vandløb, kan man danne sig et overblik i sammenfatningen og derefter kigge i den fagspecifikke rapport ”Vandløb 2022”. Her viser rapporten eksempelvis, at den samlede kvælstoftilførsel fra land til havet i 2022 var ca. 45.000 ton N. Dette er et fald ift. 2021, hvor kvælstoftilførslen er opgjort til ca. 50.000 ton N.

NOVANA-rapporterne er udarbejdet af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet. De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS) udarbejder tilsvarende rapport om grundvand og Miljøstyrelsen om punktkilder.

I overvågningsprogrammet NOVANA 2017-22 var fokus stadig delvist rettet mod nationale planer som Vandmiljøplanerne eller Grøn Vækst, men også i endnu højere grad mod statens overvågningsforpligtigelser i forhold til EU-direktiver som vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, habitatdirektivet, drikkevandsdirektivet og luftdirektiverne.

Nedenfor findes links til NOVANA-rapporter for 2022 fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi:

Vandmiljø og natur 2022. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning
Atmosfærisk deposition 2022
Luftkvalitet 2022
Landovervågningsoplande 2022
Vandløb 2022
Søer 2022
Marine områder 2022
Arter 2022

Yderligere information om NOVANA kan desuden findes på Miljøstyrelsens hjemmeside

For oplysninger omkring NOVANA 2022, kontakt venligst DCE ved chefkonsulent Signe Jung -Madsen sjm@dce.au.dk eller +45 87 15 87 93, eller chefkonsulent Vibeke Vestergaard Nielsen vvn@dce.au.dk eller +45 87 15 13 04