Aarhus Universitets segl

Naturen i Danmark har det ikke ret godt

Ny rapport om naturens tilstand viser gennem analyser af en række indikatorer tilstanden for de danske naturtyper.

Sarte naturtyper er pressede, men typer, som er særligt glade for næringsstoffer vinder frem. (Foto: Rasmus Ejernæs).

Der er tydelige tegn på en forværring i tilstanden af strandeng, klithede, våd hede, kalkoverdrev, surt overdrev, tidvis våd eng og rigkær.

Der er ingen naturtyper med tydelige tegn på en forbedring i tilstanden. Dog kan man for enkelte klit-typer se tegn på, at udviklingen går i den rigtige retning for en del indikatorer.

Det viser en delrapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, som er lavet på baggrund af data fra Miljøstyrelsens nationale overvågningsprogram, NOVANA .

Naturtyperne er, uanset placering, i forskellig grad negativt påvirket, når der måles på forskellige indikatorer, for eksempel tilgroning, skovdrift, næringsstofbelastning, afvanding og konkurrence fra invasive arter.

Skovene bliver mørkere
Rapporten omfatter en række indikatorers tilstand i perioden 2017-2022 og deres udviklingstendens fra 2004-2022.

Forskerne vurderer i rapporten, at tilstanden er stabil for 58 % af naturtypeindikatorer, 27 % af indikatorerne er i tilbagegang, mens 15 % af indikatorerne er i fremgang.

Der er ifølge rapporteringen tegn på, at naturen gror mere til i høje urter og vedplanter, at næringsstoftilgængeligheden er blevet højere, at skovene er blevet mørkere og at naturen er blevet mere fugtig.

Det fremgår også, at de vilde planter generelt er påvirket af unaturligt mange næringsstoffer, og at dette påvirker sammensætningen af plantearterne.

Rapporten består af over 1000 sider gennemgang af indikatorer for de enkelte naturtyper og en sammenfatning. Resultaterne vil i 2025 indgå i en afrapportering til EU vedrørende naturtypernes bevaringsstatus og tilstand.

Læs mere om rapporteringen af NOVANA Naturtyper 2022 her.

For yderlligere oplysninger, kontakt venligst DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved seniorforsker Jesper E. Moeslund på 23227111 eller jesper@ecos.au.dk.