Aarhus Universitets segl

Påvirker kvælstof de danske søer negativt?

De danske søer lever ikke op til EU’s miljøkrav for sundt vandmiljø. Højt indhold af kvælstof kan være med til at forhindre udviklingen i retning af et sundt vandmiljø.

Her er en såkaldt "søbot i færd med at suge fosforholdige aflejringer op i Ormstrup Sø for at forbedre vandmiljøet. Næste mål bør være kvælstof, viser ny rapport. (Foto: Martin Søndergaard).

Indsatsen med at begrænse fosforindholdet er måske ikke altid den bedste og eneste vej til at til at opnå et sundere vandmiljø i de danske søer. Kvælstof kan bære noget af skylden for manglende forbedringer af vandmiljøet, og kvælstofs påvirkningen af søerne bør derfor undersøges nærmere.

En videnskabelig rapport som DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet har udført for Miljøstyrelsen viser, at der er baggrund for at foretage en nærmere undersøgelse af kvælstofs betydning i vandmiljøer i danske søer. Tallene stammer fra undersøgelser af 875 danske søer.

Flertallet af de danske søer, som er omfattet af vandområdeplanerne, lever ikke op til minimumskravet for ”god økologisk tilstand” ifølge EU’s vandrammedirektiv. Der er derfor brug for en større indsats og måske også andre typer af tiltag end dem, der hidtil er blevet anvendt, for at forbedre tilstanden af de danske søer.

Næringsstoffernes rolle
Traditionelt har man forsøgt at forbedre tilstanden ved at reducere tilførslen af fosfor for at begrænse væksten af planteplankton. Men efterhånden peger flere undersøgelser på, at kvælstof også kan spille en betydelig rolle.

Hovedårsagen til den manglende opfyldelse af EU's miljøkrav er for høje koncentrationer af næringsstoffer i søerne. Det giver høj vækst af planteplankton, hvilket medfører en række negative effekter på søernes økologiske tilstand. Derfor retter indsatsen for at forbedre den økologiske tilstand i søerne sig først og fremmest mod at begrænse tilførslen af næringsstoffer. Her har indsatsen indtil videre alene været rettet mod reduceret tilførsel af fosfor. Fosfor anses som den primære årsag til overdrevet vækst af planteplankton, hvilket kan medføre en række miljømæssige udfordringer for vandmiljøet.

Kvælstof bør undersøges nærmere
Ifølge rapporten er det muligt, at tilførslen af kvælstof kan være med til at bremse en positiv udvikling i forbedringen af vandmiljøet. Analyserne af fosfor- og kvælstofkoncentrationerne i de danske søer peger på, at kvælstof potentielt kan være begrænsende for planteplankton i nogle søtyper og tider af året. Her viser det sig, at mængden af kvælstof er meget svingende, og at der i mange søer er mindre kvælstof i sommermånederne.

Dette betyder, at det, i hvert fald i nogle søer, kan være muligt at begrænse planteplanktonvæksten ved at nedbringe tilførslen af kvælstof.  Der er ifølge rapporten god grund til at foretage en nærmere undersøgelse af kvælstofs rolle i danske søer for at afdække, i hvor høj grad begrænsning af kvælstoftilførslen kan bidrage til at forbedre søernes tilstand.

Læs rapporten "Kvælstofs betydning i danske søer” her.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst DCE ved professor Martin Søndergaard, Institut for Ecoscience, Aarhus Universitet på ms@ecos.au.dk eller tlf. +45 87158995.