Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

NR. 717: Oplandsmodellering af vand og kvælstof i umættet zone for oplandet til Horndrup Bæk.

Ladekarl, U.L., Jensen, R., Grant, R., Blicher-Mathiesen, G., Mejlhede, P., Olsen, B.Ø.


 

Sammenfatning


 

Horndrup Bæk-oplandet er et af fem oplande, hvor der er foretaget modellering af vandtransporten og kvælstofudvaskningen fra rodzonen i oplandet. Hertil er anvendt rodzonemodellen Daisy. Dette er en én-dimensionel model. Den kan derfor ikke direkte anvendes på et opland, og det har været nødvendigt at udvikle en opskaleringsprocedure. Første trin var at sætte Daisy op på fem jordvandsstationer i oplandet. Der er foretaget meget få kalibreringer af modellen, og disse har været ensartede for alle stationerne i oplandet og ligeledes ensartede med kalibreringerne i de øvrige oplande. Næste trin var at brede Daisy ud til oplandet ved hjælp af et sæt GIS-baserede kort. Der er indhentet et jordtypekort, og Daisy-opsætningerne på jordvandsstationerne er bredt ud til jordtyperne i oplandet. Herefter er der lagt et markkort med 18 års landbrugsdata ned over jordkortet, og til slut er der lagt et 50*50 m gridnet ned over de sammenstemp­lede kort. Sidste trin var at gennemføre Dasiy-modelleringen for hvert gridpunkt i oplandet. Ved denne procedure er der modelleret en vandbalance for Horndrup Bæk-oplandet, som svarer til målinger i vandløbet. Endvidere er høstudbytterne modelleret tilfredsstillende i forhold til oplyste udbytter i oplandet. Den modellerede kvælstofbalance for rodzonen ser fornuftig ud, men hvor godt den beskriver de faktiske forhold kan først vurderes, når rodzonemodelleringen kobles med en grundvandsmodellering.

 

 

 

Hele rapporten i pdf (3,2 MB)