Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 353: Vandløb 2018. NOVANA

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J.J., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Kjeldgaard, A. & Windolf, J. 2019. Vandløb 2018. NOVANA. Undertitel. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 72 s. - Videnskabelig rapport nr. 353.  http://dce2.au.dk/pub/SR353.pdf

Sammenfatning

 

Dette års rapport behandler emner som udviklingen i afstrømningen af vand og tilførslen af kvælstof og fosfor til de kystnære havområder. Samtlige data er indsamlet via det Nationale program for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Kvælstof- og fosfortilførsel til havet

Indholdet af kvælstof og fosfor i vandløbene er faldet markant siden 1989. Reduceret udvaskning fra dyrkede arealer er hovedårsagen til, at kvælstof-indholdet i gennemsnit er reduceret med ca. 43 %, mens reduktionen er på ca. 40% for fosfor. For fosfors vedkommende skyldes det forbedret spildevandsrensning i byområder og virksomheder. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig omkring henholdsvis 4 og 2 gange så høje som dem, man finder i upåvirkede naturvandløb.

Der er for perioden 1990 til 2018 sket reduktioner i den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor fra land til de danske kystvande. Reduktionen i kvælstof- og fosfortilførslen er henholdsvis 51% og 72%, beregnet for den årlige vandføringsvægtede koncentration. For kvælstof er der alene for den diffuse tilførsel (tilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkoblet offentlige renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 38%.

Tilførslen fra land til kystvandene er for 2018 beregnet til hhv. ca. 50.000 tons kvælstof og godt 1.600 tons fosfor. Disse tilførsler er for alle årets måneder mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2018, og væsentligt mindre end gennemsnittet for perioden 1990-1994. For 2018 er den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder på 50.000 tons N mod 52.000 i 2017. Den normaliserede diffuse tilførsel er som middel af de foregående 5 opgjorte år (2013 – 2017) 48.000 tons N, med et interval på 47.000 – 52.000 tons N/år. Ferskvandsafstrømningen i 2018 var 292 mm mod et gennemsnit på 323 mm i perioden 1990-2017.

Eftersom det ikke er muligt at måle på alt vand og stof, som tilføres havet (hverken rumligt eller tidsligt), og der nødvendigvis må anvendes modeller, er der en vis usikkerhed på de beregnede tal. 

I årets rapport er alle tidsserier med total-kvælstof og total-fosfor præsenteret på en mørk baggrund for perioden 2007-2014. Dette skyldes, at total-kvælstof/fosfor-analyserne pt. gennemgår en undersøgelse, da de er foretaget med en forkert metode, der angiveligt underestimerer koncentrationen.

Økologisk tilstand

Den økologiske tilstand i vandløb beskrives på baggrund af forskellige biologiske kvalitetselementer: smådyr, fisk og planter. For smådyrene anvendes Dansk vandløbs Fauna Indeks (DVFI), der har været benyttet i mere end 20 år, mens indices for fisk (DFFVa og DFFVø) og planter (DVPI) kun har været brugt i de foregående to overvågningsperioder. Kun med DVFI er det muligt at beskrive udviklingen i økologisk tilstand over en længere periode og på et relativt begrænset antal tidsseriestationer (250). I dette års rapport indgår kun DVFI målt på disse tidsseriestationer. Her er tilstanden generelt blevet væsentligt forbedret siden 1994. Specielt er andelen af vandløb med faunaklasse 6 eller 7 øget markant. Dog er den positive udvikling stagneret, og fordelingen af faunaklasser har været stabil gennem de seneste 5-7 år.