Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 97: Miljøovervågning af Nalunaq Guldminen, Sydgrønland 2013

Bach, L., Olsen, M. & Asmund, G. 2014. Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2013. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 44 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 97. http://dce2.au.dk/pub/SR97.pdf

Sammenfatning

Dette tiende miljøovervågningsprogram blev gennemført i Nalunaq-området, omkring 40 km fra Nanortalik, Sydgrønland, 27. august til 7. september 2013. Miljøovervågningsprogrammet udføres for at opdage forurening fra mineindustrien til miljøet. Efter overvågningen i 2012 har mineselskabet Angel Mining Gold A/S fortsat brudt malm i minen. Guldet udvindes ved anvendelse af kemisk ekstraktion (carbon-in-pulp) ved anvendelse af cyanid. På grund af anvendelsen af cyanid føres der skarp kontrol med, om der strømmer cyanid fra minen til Kirkespirelven.

Blåmuslinger, tang og ulke blev indsamlet på 4-5 stationer i Kirkespirbugten, fjeldørred blev fanget i Kirkespirelven og snekruslav blev samlet på 24 stationer i Kirkespirdalen og ved bugten. Laver blev transplanteret fra et uforurenet område (AMIT) til Kirkespirdalen området. Alle prøver blev analyseret for 12 elementer: arsen (As), guld (Au), cadmium (Cd), cobalt (Co), krom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kviksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og zink (Zn). Resultaterne er sammenlignet med baggrundsniveauer målt i prøver indsamlet i 1998-2001 og med resultaterne af tidligere moniteringsstudier.

I det terrestriske miljø, viste lav fra områderne ved depotet for knust gråbjerg, ved minen og lejren signifikant forhøjede koncentrationer af Cu, Cr, As og Co i forhold til baggrundsniveauer, men sammenlignet med de tidligere år var koncentrationerne faldende som i de foregående år. I 2013 var metalpåvirkningen på lav i området ved molen, som tidligere fungerede som malmdepot, faldet sammenlignet med tidligere år, og ingen metalkoncentrationer overskred baggrundsværdierne. Samlet set var metalindholdet i det terrestriske miljø lavere i 2013 end i 2012. Da grusvejen er en kilde til spredning af metalstøv, blev lavernes indhold af metaller relateret til afstanden fra vejen. Koncentrationer af As i laver over baggrundsniveauet kunne findes indtil omkring 1500 m fra vejen, mens koncentrationer af Co, Cr og Cu nåede baggrundsniveauet omkring henholdsvis 400, 140 og 80 m fra vejen.

Både i vand og sedimenter var der forhøjede metalkoncentrationer i spildevandet fra minen. Nedenfor sedimentationsbassinet, var vandkvalitetskriterierne opfyldt for alle metaller, og der var ingen tegn på forhøjede metalkoncentrationer i lever fra fjeldørred ved vandfaldet i Kirkespirelven.

Kirkespirelven ender i Kirkespirdalen Bugt, hvor blåmuslinger, tang og ulke blev indsamlet. Det marine miljø var i 2013 kun lidt påvirket af minedriften. Både tang og muslinger var påvirkede af udledning af metaller fra Kirkespirelven i form af let forhøjede koncentrationer af de fleste metaller, især på de marine stationer tættest på elvmundingen. Der blev dog ikke fundet signifikant forhøjede metalkoncentrationer i ulkelever fra de marine stationer.

Miljøbelastningen i Kirkespirdalen og Kirkespirbugten vurderes at være begrænset og faldende, og der vurderes ikke at være behov for yderligere miljømæssige tiltag hverken i forhold til det terrestriske miljø, i ferskvand eller i det marine miljø.

I november 2013 lukkede minen og en lokal entreprenør har overtaget oprydning og naturgenopretning af området.  Oprydning og genopretning forventes at være afsluttet i sommeren 2014. Med lukningen af minen forventes det, at koncentrationerne af metaller i miljøet vil falde yderligere. En lille stigning i støvspredning kan ikke udelukkes under oprydning og naturgenopretningen i 2013/2014.

Miljøovervågningen vil fortsætte mindst 3 år efter lukningen og er foreløbig planlagt til at finde sted i 2014, 2015 og 2016.