Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 66: Jagttidsrevision 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider

Christensen, T.K., Asferg, T., Madsen, A.B., Kahlert, J., Clausen, P., Laursen, K., Sunde P., Haugaard, L. 2013. Jagttidsrevision 2014. Vurdering af jagtens bæredygtighed i forhold til gældende jagttider. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 108 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 66. http://dce2.au.dk/pub/SR66.pdf

Sammenfatning

Siden 1994 er de danske jagttider blevet taget op til revision hvert tredje år. Til disse revisioner udarbejdes der faglige rapporter eller notater, der indgår som en væsentlig del af Vildtforvaltningsrådets og Naturstyrelsens faglige beslutningsgrundlag for den endelige indstilling om jagttider til miljøministeren. Forud for revisionen i 2010 blev der udarbejdet en større rapport (Noer m.fl. 2009), hvori jagtens bæredygtighed blev vurderet for 42 arter, der på det tidspunkt havde en jagttid. Derudover indeholdt rapporten en vurdering af det bestandsbiologiske potentiale for en bæredygtig jagt på yderligere 33 arter af fugle og pattedyr, som på det tidspunkt ikke havde en jagttid.

Forud for revisionen af jagttider i 2014 har Naturstyrelsen bedt DCE/Institut for Bioscience, Aarhus Universitet vurdere bestandsudviklingen og jagtens bæredygtighed for de 42 arter, der blev gennemgået i kapitel 4 i 2009-rapporten, dvs. arter med jagttid. I rapporten præsenteres opdaterede kurver og kort over jagtudbyttets størrelse og geografiske fordeling til og med jagtsæsonen 2011/12. Som et objektivt, statistisk mål for udviklingen i afskydningen præsenteres desuden tendensanalyser af udviklingen i jagt­udbyttet gennem de seneste hhv. 5 år, 10 år og 20 år. For enkelte arter, hvor dette er skønnet at være et væsentligt supplement til de øvrige data, er der suppleret med kurver og tendensanalyser for bestandsudviklingen.

De seneste ændringer af jagttider som følge af revisionen i 2010 er først trådt i kraft i jagtsæsonen 2011/12. Det betyder, at der til brug for denne rapport kun foreligger vildtudbyttestatistik for en enkelt sæson, hvor de nye bestemmelser har været gældende, så mulighederne for at påvise eventuelle effekter af ændringerne er begrænsede. I et enkelt tilfælde var der dog en tydelig effekt. Det drejer sig om jagtudbyttet af ringduer, der med forbuddet mod oktoberjagt måtte forventes at ville falde markant, og udbyttet faldt da også med ca. 30 % i forhold til sæsonen 2010/11.

Konklusionen på gennemgangen af de 42 arter er at opretholde anbefalingerne fra den forrige revision (2010), og at der derudover er bestandsmæssige grunde til at overveje den fremtidige forvaltning, herunder jagttiden, af sædgås. I rapporten gives forslag til konkrete forvaltningsmæssige tiltag for denne.