Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 55: Miljøovervågning i Nalunaq-området, Sydgrønland, 2012

Bach, L. & Asmund, G. 2013. Environmental Monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2012.  Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 42 pp. Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 55. http://www.dmu.dk/Pub/SR55.pdf

Sammenfatning

Dette niende miljøovervågningsprogram blev gennemført i Nalunaq-området, omkring 40 km fra Nanortalik, Sydgrønland, 7-13. september 2012. Miljøovervågningsprogrammet udføres for at spore og undgå uønskede virkninger af mineindustrien til miljøet. Efter overvågningen i 2011 har mineselskabet Angel Mining Gold A/S fortsat med at bryde malm i minen. Guldet udvindes ved anvendelse af kemisk ekstraktion (carbon-in-pulp) ved anvendelse af cyanid. På grund af anvendelsen af cyanid til at udvinde guld fra malmen, føres der streng kontrol med udstrømningen af cyanid fra minen til dalen.

Blåmuslinger, tang og ulke blev indsamlet på 4-5 stationer i Kirkespirbugten, fjeldørred blev fanget i Kirkespirelven og snekruslav blev samlet på 23 stationer i Kirkespirdalen og ved bugten. Laver blev ligeledes transplanteret fra et uforurenet område (AMIT) til Kirkespirdalen området. Alle prøver blev analyseret i 12 elementer: arsen (As), guld (Au), cadmium (Cd), cobalt (Co), chrom (Cr), kobber (Cu), jern (Fe), kviksølv (Hg), nikkel (Ni), bly (Pb), selen (Se) og zink (Zn). Resultaterne blev sammenlignet med baggrundsniveauer målt i 1998-2001 og med resultaterne af tidligere moniteringsstudier.

I det terrestriske miljø var der i laver fra områderne ved kajen, depotet for knust gråbjerg og ved minen og lejren signifikant forhøjede koncentrationer af Cu, Cr, As og Co sammenlignet med baggrundsniveauer som i de tidligere år. Koncentrationerne af metaller i de transplanterede laver var i 2012 lavere i forhold til 2007 og 2008, men sammenlignelige i forhold til 2010. Forhøjelserne formodes især at skyldes mineaktiviteter i forbindelse med udendørs knusning ved 300 m portalen samt spredning i forbindelse med vejstøv.

Forholdet mellem koncentrationerne af Cu, Cr, As og Co i lav og den vinkelrette afstand til vejen blev undersøgt for perioden 2005-12. For alle metalkoncentrationer var der et signifikant fald med stigende afstande til vejen. Der blev fundet forhøjede koncentrationer af Co og As i en afstand af op til ca. 1300 m samt 1500 m fra vejen, mens Cr og Cu nåede baggrundsniveauet ca. 750 m fra vejen.

Elementer blev målt i ferskvand systemet fra mineområdet opstrøms lejren, gennem udledning fra minedrift spildevandet, gennem sedimentationsbassinet og videre nedstrøms Kirkespirelven. Både vand og sedimenter viste forhøjede koncentrationer af flere elementer i minedrift spildevandet i forhold til opstrøms koncentrationer. Efter sedimentationsbassinet viste kun koncentrationerne af Cu ikke at opfylde vandkvalitetskriterierne. Der var dog ingen tegn på forhøjede Cu koncentrationer eller nogen af de andre målte metaller i lever fra fjeldørred.

Kirkespirdalen River ender i Kirkespirdalen Bay, hvor blåmuslinger, tang og ulke blev indsamlet. Det marine miljø var i 2012 kun lidt påvirket af minedriften. Mens tang og muslinger var påvirket af udledning af elementer fra Kirkespirelven og havde let forhøjede koncentrationer af de fleste elementer, og især på de marine stationer tættest på flodmundingen, blev der ikke fundet signifikant forhøjede koncentrationer i ulke lever på nogen marine stationer.

Miljøbelastningen fra spredning af elementer fra minedriften på miljøet i Kirkespirdalen og Kirkespirbugten, både terrestrisk, ferskvands og marint, anses for at være begrænset, og der er ikke behov for yderligere tiltag for at reducere miljøbelastningen.