Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 54: Screening af phenoler i marint biota

Lassen, P. 2013. Screening af phenoler i marint biota. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 24 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 54
http://www.dmu.dk/Pub/SR54.pdf

Sammenfatning

I forbindelse med en screeningsundersøgelse af alkylphenoler i Nordisk Ministerråds regi blev der fundet høje koncentrationer for enkelte af de undersøgte phenoler i marin biota, og der blev konstateret et behov for en uddybende screeningsundersøgelse. Der er derfor i nærværende undersøgelse blevet målt 16 muslingeprøver fra danske farvande for phenoler. Endvidere er ekstra blind- og kontrolprøver blevet analyseret som dokumentation for analysekvaliteten.

Usikkerheden på målingerne vurderes at ligge på omkring 25-50 % for de enkelte parametre, med undtagelse af 2,6-di-tert-butylphenol, bisphenol-A og methyleret-TBBPA, hvor usikkerheden forventes at ligge på op til 100 %. Dog er antallet af kontrol prøver for lavt til, at der kan foretages en tilstrækkelig robust statistik. På baggrund af blindprøver og interferens var det ikke muligt at rapportere data for 4-butyphenol og dodecylphenol.

Resultaterne fra muslingeprøverne ligger mellem detektionsgrænsen og ca. 100 ng/g våd vægt for de enkelte phenoler, bortset fra nonylphenol-mix, hvor der er målt op til ca. 325 ng/g våd vægt. En vurdering af koncentrationsniveauerne, baseret på gennemsnit, viser, at stort set alle stoffer ligger forholdsvis lavt bortset fra nonylphenol-mix. Koncentrationerne ligger indenfor samme størrelsesorden som ved den nordiske screeningsundersøgelse, bortset fra 4-tert-octylphenol, hvor koncentrationerne er betydelig lavere i nærværende undersøgelse.

Fedtfjernelsen er et essentielt trin i ekstraktionen som blandt andet er temperaturfølsomt. Ved gennemgang af gamle laboratorienoter fra det oprindelige Nordiske Ministerrådsprojekt, kunne noget tyde på, at dette ikke var givet tilstrækkelig opmærksomhed. Der kan derfor muligvis ligge en fejlkilde der.