Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 52: Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Therkildsen, O.R., Andersen, S.M., Clausen, P., Bregnballe, T., Laursen, K. & Teilmann, J. 2013. Vurdering af forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 174 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 52
http://www.dmu.dk/Pub/SR52.pdf

Sammenfatning

NATURA 2000-planernes indsatsprogram indeholder retningslinjer, hvorefter statslige myndigheder er forpligtet til at følge direkte op på NATURA 2000-planen i form af bekendtgørelser og lignende uden forudgående handleplanlægning. Naturstyrelsen skal som ansvarlig myndighed følge op på NATURA 2000-planerne i form af reservatbekendtgørelser, hvis det vurderes nødvendigt for at sikre fugle- og pattedyrarter på udpegningsgrundlaget mod forstyrrelser fra færdsel og jagt. DCE-Nationalt Center for Energi og Miljø har derfor på Naturstyrelsens anmodning vurderet eventuelle forstyrrelsestrusler og behov for justeringer af vildtreservaternes geografiske afgrænsning og adgangsforhold. DCE’s vurdering er foretaget med udgangspunkt i NATURA 2000-planerne, idet det for alle NATURA 2000-områder er vurderet, om en reservatbekendtgørelse er et relevant forvaltningsværktøj i forhold til at sikre den enkelte fugle- og pattedyrart, der indgår i udpegningsgrundlagene, mod forstyrrelser. Vurderingen har haft særlig fokus på arter med ugunstig bevaringsprognose, idet det er vurderet, hvorvidt negative effekter af forstyrrelser bidrager til denne prognose