Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nr. 100: Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2012

Kjellsson, G., Sørensen, J.G., Strandberg, M., Damgaard, C. & Krogh, P.H. 2012. Økologisk risikovurdering af genmodificerede planter i 2012. Rapport over behandlede forsøgsudsætninger og markedsføringssager. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 34 s. - Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 100. http://www.dmu.dk/Pub/SR100.pdf

Sammenfatning

Denne rapport giver en oversigt over Institut for Bioscience arbejde på vegne af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet (AU) - med økologisk risikovurdering af genmodificerede planter (GMP) i 2012. AU’s aktiviteter på dette område er, foruden at foretage forskning, også at understøtte Miljøstyrelsens myndighedsopgave med ekspertise vedrørende risikovurdering af de økologiske effekter og konsekvenser af GMP. Dette inkluderer bl.a. risikovurdering og kommentering af danske og EU ansøgninger for Miljøstyrelsen. Desuden indgår faglig bistand til besvarelse af spørgsmål fra folketinget, ministeren og EU samt at deltage i relevante EU-sammenhænge vedr. GMP.

Før at en ny GMP kan godkendes til dyrkning, skal dens egenskaber være testet i markforsøg, de såkaldte forsøgsudsætninger. I 2012 blev der i EU foretaget i alt 46 nye forsøgsudsætninger med ni forskellige plantearter. Hovedparten af forsøgene var som i tidligere år med majs (35 %), bomuld (26 %) og sukkerroe (15 %), efterfulgt af byg, gåsemad, hør, popler og tobak (i alt 24 %). De fleste af planterne var genmodificerede til herbicidtolerance og/eller insektresistens. Der indgik antibiotika-resistensmarkører i fem planter svarende til ca. 24 % af forsøgsplanterne. I Danmark var der to fortsatte forsøgsudsætninger: én med den glyfosattolerante NK603-majs og en anden forsøgsudsætning med den glyfosattolerante GA21-majs.

AU´s risikovurdering foretages efter en analyse af de mulige konsekvenser af de ændrede egenskaber hos GM-planten. Risikoen for en uønsket miljømæssig effekt vurderes som de miljømæssige konsekvenser x sandsynligheden for at den uønskede hændelse vil ske. Der var 10 nye ansøgninger om markedsføring i EU i 2012 sammenlignet med 12 i 2011 og ni i 2010. Kun to af de nye ansøgninger var beregnet til dyrkning: En insektresistent Bt-majs der er godkendt til foder og fødevarer. Resten af de nye anmeldelser var kun til import og videreforarbejdning til foder og evt. fødevarer, men ikke dyrkning: To herbicidtolerante og insektresistente bomuld, tre insektresistente og herbicidtolerante Bt-majs, to herbicid-tolerante raps og én herbicidtolerant sojabønne.

DCE’s kommentarer til Miljøstyrelsen drejede sig især om uønskede økologiske effekter generelt og især om effekter på ikke-målorganismer. Desuden var der spørgsmål vedr. import og dyrkning af GMO-afgrøder og informationer fra sags-specifikke risikovurderinger med oplysninger, der er relevante for at kunne identificere GMO, som ikke vurderes at have uønskede effekter på det modtagende miljø og den biologiske diversitet. Endelig var der kommentarer til kommissionens oplæg vedr. anvendelsen af nye teknikker.

På verdensplan blev der i 2012 dyrket i alt ca. 170 mil. ha GM-afgrøder, hvoraf 99 % bestod af Bt- og Herbicid Tolerant (HT) majs, HT-sojabønne, Bt- og HT-bomuld samt HT-raps. I EU blev der dyrket Bt-majs af linjen MON810 i Spanien (116.700 ha), Portugal (9.278 ha), Tjekkiet (3.080 ha), Slovakiet (189 ha), Rumænien (217 ha), men der var stadig ingen dyrkning af Bt-majs i Frankrig og Tyskland. Dertil kommer formentlig 3.000 ha fra Polen.