Aarhus Universitets segl

Nr. 479: Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande

Timmermann, K., Stæhr, P.A.U., Göke, C. Upadhyay, S. & Erichsen. 2021. Klimaændringernes betydning for indsatsbehov til kystvande. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 30 s. - Videnskabelig rapport nr. 479. http://dce2.au.dk/pub/SR479.pdf

Sammenfatning

For kystvande fastlægges indsatsbehov og målbelastninger med udgangspunkt i det nuværende klima og den nuværende målte økologiske tilstand af udvalgte miljøindikatorer. Ligesom ændringer i næringsstoftilførsler kan påvirke indikatorerne, kan ændringer i klimatiske forhold imidlertid også påvirke indikatorerne. I fastlæggelsen af behovet for at reducere næringsstoftilførslerne til danske kystvande har der hidtil ikke været fokus på indflydelsen fra historiske klimaændringer. I denne rapport analyseres betydningen af klimaændringer siden år 1900 for det estimerede behov for reduktion i næringsstoftilførsler, som skal sikre, at alle kystvande opnår mindst god økologisk tilstand, som er miljømålsætningen for kyst-vandområder i henhold til Vandrammedirektivet (VRD).

Til analysen anvendes rumligt fordelte meteorologiske variable for vind, temperatur og nedbør fra perioden omkring år 1900. Ved hjælp af modeller beregnes hvordan tilstanden af hhv. ålegræs og klorofyl ville have været såfremt klimaet havde været som i år 1900. For ålegræs viser model resultaterne, at ålegræssets dybdegrænse i de fleste vandområder ville have været lavere i et år 1900 klima sammenlignet med det nuværende klima. Det betyder, at statusværdier for ålegræsindikatoren generelt ville have været lavere, hvis værdierne var fastlagt i et år 1900 klima. For klorofylindikatoren viser modelresultaterne, at klorofylkoncentrationerne i de fleste vandområder er højere i et historisk klima ift. det nuværende klima. Det betyder, at miljømålet for klorofyl er højere når der anvendes et historisk klima i fastlæggelsen af miljømålet.

Effekten af klimaforandringer for hhv. ålegræs- og klorofylindikatoren har afsmittende effekt på det indsatsbehov, der skal til for at opnå god økologisk tilstand. Man kan således forvente et forøget indsatsbehov på ca 600 ton N/år, såfremt statusværdien for ålegræs var målt i et år 1900 klima ift. det nuværende klima. Tilsvarende ville indsatsbehovet være ca 1500 tons N mindre, hvis klorofyl-miljømålet var fastsat udfra et historisk klima ift. et nuværende klima.