Aarhus Universitets segl

Nr. 465: Danmarks biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling

Ejrnæs, R., Nygaard, B., Kjær, C., Baattrup-Pedersen, A., Brunbjerg, A. K., Clausen, K., Elmeros, M., Fløjgaard, C., Hansen, J.L.S., Hansen, M.D.D., Holm, T.E., Johnsen, T.J., Johansson, L.S., Moeslund, J.E., Sterup. J., Hansen R.R., Strandberg, B., Søndergaard, M. & Wiberg-Larsen, P. 2021. Danmarks biodiversitet 2020 – Tilstand og udvikling. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 272 s. - Videnskabelig rapport nr. 465. http://dce2.au.dk/pub/SR465.pdf

Sammenfatning

I denne rapport evaluerer en lang række forskere fra Aarhus Universitet hvordan det går med biodiversiteten i Danmark og om det er lykkedes at nå det politiske mål om at standse tabet af biodiversitet ved udgangen af 2020. Rapporten er en gentagelse af en tilsvarende rapport fra 2011, som konkluderede at det ikke var lykkedes at nå målet om at standse biodiversitetstabet ved udgangen af 2010.

Evalueringen bygger på data fra NOVANA, det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur, samt fra Den Danske Rødlistes vurderinger af truetheden af dyr, planter og svampe i den danske natur. Derudover inddrages forskningsbaseret viden og vurderinger, som er bygget op gennem mange års målrettet forskning i Danmarks natur. Ingen kan have det fulde overblik, så vi har inddelt landet i 9 økosystemer, der spænder over den fulde variation og så har vi sammensat et forskerhold som tilsammen er i stand til at dække variationen af levesteder, arter og processer i disse økosystemer. De evaluerede økosystemer tæller skov, kyst, græsland/hede, mose/eng, sø, vandløb, hav, agerland og by. I hvert af de 9 økosystemer foregår evalueringen ved at gennemgå en række indikatorer, som giver et repræsentativt billede af økosystemets arter, levesteder og processer og for disse vurdere om de er i fremgang, stabile eller i tilbagegang eller at udviklingen er ukendt.

Resultaterne af evalueringen viser at den nedslående konklusion fra 2010 desværre må gentages her i 2020: Det er ikke lykkedes at standse tabet af biodiversitet. Tværtimod kan vi konkludere at biodiversiteten er i stadig tilbagegang og at selvom denne tilbagegang ikke nødvendigvis er voldsom, så er den signifikant og sker i de fleste tilfælde fra et udgangspunkt, som i forvejen er ugunstigt hvis man sammenligner med naturlige og velfungerende økosystemer med repræsentative samfund af dyr, planter og svampe.

Ud af 171 indikatorer for arter, levesteder og processer vurderes 51% at være i stadig tilbagegang, mens kun 12 % vurderes at være stabile eller i fremgang. Selvom der er forskel i tilbagegangen mellem økosystemerne – mest alvorlig for skov, græsland/hede samt mose/eng og mindst alvorlig for kyst, sø og hav – så kan tilbagegangen detekteres i alle 9 undersøgte økosystemer.

På et punkt er der fremgang siden 2010: Vi har fået et mere sikkert vidensgrundlag med færre ukendte indikatorer og en større andel af vurderingerne, som kan baseres på data frem for ekspertskøn. Særligt for de truede arter må vurderingerne dog i vidt omfang baseres på eksperternes skøn.