Aarhus Universitets segl

Nr. 461: Etablering af klorofyl-a referencebetingelser og grænseværdier gældende for vandområdeplanerne 2021-2027

Timmermann, K, Christensen, J.P.A. & Erichsen, A. 2021. Establishing Chlorophyll-a reference conditions and boundary values applicable for the River Basin Management Plans 2021-2027. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 32 pp. Scientific Report No. 461 http://dce2.au.dk/pub/SR461.pdf

Sammenfatning

Sommer klorofyl-a koncentrationer anvendes til vurdering af miljøtilstanden for danske kystvande som reguleres af vandrammedirektivet (VRD).  Ifølge VRD skal miljøtilstanden klassificeres relativt til en reference tilstand, som repræsenterer en tilstand uden påvirkning fra menneskelig aktivitet. I denne rapport anvender vi Bayesianske og mekanistiske modeller til at fastlægge vandområde-specifikke referenceniveauer for klorofyl-a indikatoren i danske VRD vandområder. Da ingen danske kystområder eller lignende kystøkosystemer i nærheden kan betragtes som uforstyrrede af menneskelige aktiviteter, og der heller ikke findes historiske klorofyl-a data fra upåvirkede forhold, bruger vi vandkvalitetsmodeller til at estimere referenceniveauet for klorofyl-a. Her demonstrerer vi, hvordan man kombinerer referencescenarier fra to uafhængige vandkvalitetsmodeller, i en kombineret model ved hjælp af vandområdespecifikke fysiske- og hydromorfologiske data som input-data. Denne model giver os mulighed for at etablere stedsspecifikke referenceværdier for alle danske vandområder inden for kalibreringsområdet.