Aarhus Universitets segl

Nr.495: Atlas for miljømæssig olieudslip for Nordøstgrønland (71º-81,5º N)

Clausen, D.S., Boertmann, D, Johansen, K.L., Potter, S., Myrup, M., Zinglersen, K.B & Mosbech, A. 2022. Environmental Oil Spill Sensitivity Atlas for Northeast Greenland (71º-81.5º N). – Scientific Report from DCE – Danish Centre for Environment and Energy No. 495.

Sammenfatning

Atlas over oliespildsfølsomme kyst- og havområder i Nordøstgrønland (71º-81.5 º N)

Der er siden 2000 udarbejdet kort over områder, der er følsomme overfor marine oliespild i Vestgrønland. Disse kort er udviklet i forbindelse med efter- forskningen af olie i havområderne, og de dækker – i fem atlas – hele regionen fra 58° N til 77° N. Både kystzonen og offshore-områderne ud til EEZ-grænsen er behandlet.

I 2013/14 tildeltes i alt fem tilladelser til at efterforske og udvinde olie ud for Nordøstgrønland, og i forbindelse hermed aftaltes det at udarbejde tilsva- rende kort for hele Østgrønland. Blandt betingelserne for tildeling af tilladelserne var, at firmaerne skulle bidrage økonomisk til miljøarbejde i området, og disse midler forvaltedes af Naalakkersuisut. Midlerne blev blandt andet brugt til at finansiere en række undersøgelser i årene 2016-2019, betegnet som Strategic Environmental Study Program for Northeast Greenland, med henblik på at forbedre den viden, der skal indgå i miljøregulering af olieaktiviteter i området. Udarbejdelsen af nærværende atlas indgik i dette arbejde.

Hensigten med atlasset er at få et samlet overblik over de ressourcer og mijøelementer, der er følsomme over for oliespild. Det drejer sig bl.a. om de biologiske forekomster (fisk, fugle m.v.) og om fiskeri- og fangstinteresser. Med en kortlægning af denne viden får såvel selskaber som myndigheder mulighed for på forhånd at vurdere, hvor de særligt følsomme områder findes med henblik på planlægning og prioritering af en indsats i tilfælde af et oliespild. Med Naalakkersuisuts beslutning i juni 2021 om at stoppe for olie- og gasef- terforskning i Grønland, bortfalder risikoen for oliespild fra disse aktiviteter, men anden sejlads, herunder transport af olie, vil stadig udgøre en risiko.

Med denne sidste udvidelse kommer atlasserien til også at dække hele østkysten af Grønland, fra Kap Farvel til Nordostrundingen, samt de tilstødende åbne havområder. Den østlige udvidelse er delt op i to atlas: Nærværende atlas dækker fra Liverpool Land (71° N) til Nordostrundingen (81,5° N); det tilstødende område mellem Kap Farvel og Liverpool Land dækkes af et an- det atlas (56º – 71° N) (Johansen et al. 2022), der bliver publiceret sideløbende med dette atlas. De to atlas er produceret parallelt, og dataindsamling samt metoder er derfor ens.

I projektet indgår følgende elementer:

  • kystmorfologi,
  • oceanografi og havis,
  • biologiske ressourcer (fugle, fisk, havpattedyr osv.),
  • human udnyttelse (bosættelse, fiskeri, jagt, turisme osv.),
  • beskyttede områder (f.eks. Ramsar-områder),
  • fortidsminder,
  • logistiske forhold og metoder til at bekæmpe oliespild.

Kystlinjen er inddelt i 264 segmenter af ca. 50 km’s længde, der er blevet klas- sificeret i fire grader af oliespildsfølsomhed – ekstrem, høj, moderat og lav. Klassifikationen er sket på baggrund af en indeksberegning, der integrerer ovennævnte miljø- og samfundselementer, herunder deres grad af forekomst og sårbarhed over for olieforurening. Offshore-området er delt op i 18 mindre områder, i hvilke følsomheden over oliespild er udregnet og klassificeret på samme måde som kysten, men her vist for de fire årstider, hver for sig.