Aarhus Universitets segl

Nr. 493: Non-target screening - identifikation af nye kemikalier i indemiljøet

Fauser, P., Zhu, L., Sanderson, H., Mikkelsen, L. &, Vorkamp, K. 2022. Non-target screening - identifikation af nye kemikalier i indemiljøet, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 82 s. - Videnskabelig rapport nr. 493. http://dce2.au.dk/pub/SR493.pdf

Sammenfatning

I dette projekt er der undersøgt i alt tolv støvprøver, som blev indsamlet i september 2020 og februar 2021 fra tre udvalgte danske daginstitutioner for børn i alderen nul til seks år. De tre institutioner indgik også i projektet ”Indeklima i daginstitutioner” i 2019.

Støvprøverne blev analyseret for kemikalier, der opfylder et eller flere kriterier for at være kendt eller mistænkt hormonforstyrrende, neurotoksisk, kræftfremkaldende eller allergent. Der blev identificeret en række kemikalier ud fra en defineret liste på 41 kendte og mistænkt farlige kemikalier ved suspect screening, en variant af non-target screening, hvor der ikke undersøges helt ukendte kemikalier, men en række kemikalier, som formodes at forekomme i prøverne. Suspect screening-analyserne blev suppleret med konventionelle target-analyser for bromerede flammehæmmere, hvor der eksisterede en specialiseret metode. Desuden blev de samme støvprøver analyseret for forekomst af ikke-velundersøgte, evt. ikke forventede, strukturelt beslægtede kemikalier, ved brug af non-target screening.

Der blev kun analyseret for forekomst, dvs. ikke kvantificering, for at undersøge antal og typer af sundhedsskadelige kemikalier i indemiljøet på institutionerne. Visse af de fundne kemikalier, der ikke var GHS-fareklassificeret i hht. de fire prioriterede sundhedseffekter, indgik i en mere detaljeret farevurdering.

Af de 41 kemikalier på den definerede liste blev 29 identificeret, heraf tolv blødgørere, fem flammehæmmere, to bisfenoler, tre UV filtre, fire plastikadditiver og tre parabener. Flere af kemikalierne, bl.a. ftalater og en bromeret flammehæmmer, er forbudt eller begrænset i deres tilladte anvendelse. Non-target screeningen for ikke-velundersøgte/ukendte kemikalier identificerede 15 kemikalier, dog med en større usikkerhed; Fire blødgørere, to fosfor flammehæmmere, to duftstoffer, en polyaromatisk hydrokarbon (PAH), samt to aromatiske nitroforbindelser. Desuden blev der tentativt fundet fire polychlorerede biphenyler (PCB’er), som bør verificeres, da analysekemiske standarder er tilgængelige.

Farevurderingen af de identificerede kendte kemikalier uden nogen GHS-klassificering viste, at de sandsynligvis ikke udgør nogen større risiko for mennesker, dog med det forbehold, at denne vurdering retter sig ikke specifikt til børn. For de ikke-velundersøgte/ukendte kemikalier kunne der ikke entydigt vises en fare mht. om de er carcinogene, neurotoksiske, reprotoksiske eller allergene pga. manglende toksicitets data på kemikalierne. PCB’er er dog klassificeret som kræftfremkaldende.

Identifikation med non-target screening er behæftet med stor usikkerhed. Men da der findes analytiske standarder for flere af de identificerede kemikalier har analytiske standarder, er det muligt at verificere forekomsten med target analyser. Dermed kan de fundne mest sundhedskritiske kemikalier indgå i en mere målrettet undersøgelse, med kvantificering og risikovurdering.

Hensigten med dette projekt var primært at pege på mindre velundersøgte kemikalier i støv, der muligvis kan udgøre en sundhedsrisiko og derfor bør undersøges nærmere. Det var ikke hensigten at give retningslinjer til at nedbringe eller fjerne forekomsten af kemikalier i indemiljøet. Her henvises til f.eks. ”Indeklima i daginstitutioner” rapporten. Resultaterne vil blive formidlet til børneinstitutionerne og kommunen, samt til Miljøstyrelsen og kan indgå i overvejelser om strategier til at skabe et sikkert og sundt miljø for børn i Danmark.