Aarhus Universitets segl

Nr. 487: Vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger af et større ammoniakudslip fra et Power-to-X-anlæg og fra forsendelse af ammoniak i Grønland

Fritt-Rasmussen, J., Gustavson, K., Aastrup, P., Agersted, M.D., Boertmann, D., Clausen, D.C., Jørgensen, C.J., Lansø, A.S. & Mosbech, A. 2022. Assessment of the potential environmental impacts of a major ammonia spill from a Power-to-X plant and from shipping of ammonia in Greenland. Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy, 88 pp. Scientific Report No. 487. http://dce2.au.dk/pub/SR487.pdf

Sammenfatning

Grønlands Selvstyre overvejer at sende vandkraftpotentialer (> 100 MV) i udbud. Hensigten er at bruge den genererede strøm fra de potentielle vandkraftværker til at producere ammoniak i et Power to X (PtX) anlæg. Som led i denne proces har Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, udarbejdet en samlet vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger fra et større worst-case utilsigtet udslip eller spild af ammoniak i relation til produktion og transport af ammoniak i et PtX-anlæg eller ved skibstransport i Grønland. I udbudsmaterialet er angivet tre områder til produktion og skibstransport samt mængder af ammoniak, som kan spildes ved et større uheld.

De tre områder er: Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), Kangerlussuatsiaq (Evighedsfjorden) og Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden)

Flydende, vandfri ammoniak (LNH3) er let opløseligt i vand, og når det frigives til miljøet, vil det også fordampe og reagere med vand i luften. Dette danner en meget giftig hvid sky, der vil drive med vinden og forgifte de organismer, den passerer undervejs, og efterfølgende vil noget af ammoniakken blive afsat på vegetation, jord og vand. Ammoniak er meget giftig, og forhøjede koncentrationer kan være dødelig for mennesker, dyr og planter.

For hvert af de tre potentielle områder til produktion og skibstransport af ammoniak præsenteres kort med tætheder og fokus på arter, der giver anledning til bekymring, sårbare arter og anden relevant biologi og menneskelig anvendelse af området. Til vurdering af de potentielle miljøpåvirkninger af et større ammoniakudslip er modellerede værdier og estimater af ammoniakkoncentrationer i miljøet og tærskelværdier for toksicitet medtaget og brugt til at estimere potentielle risikozoner for miljøpåvirkninger. De overordnede konklusioner fra vurderingerne er, at et større, worst-case ammoniakudslip sandsynligvis vil forårsage alvorlige toksiske skader op til adskillige kilometer fra spildstedet, og nogle scenarier viser, at organismer sandsynligvis kan blive påvirket mere end 10 km fra spildstedet. Den faktiske påvirkning af et spild vil i høj grad afhænge af vejrforholdene, udslippets størrelse samt genopretningstiden for de berørte organismer.

En del af projektet var tillige at udføre en litteratursøgning om historiske spild. Ammoniakindustrien er stor og global og har oparbejdet erfaring fra mere end 100 års produktion. Det er tydeligt at fokus i ammoniakindustrien og hos de regulerende myndigheder er på sikkerhed og forebyggelse samt på implementering af de bedst tilgængelige teknikker (BAT'er) for at forebygge en stor ulykke. Det er meget vigtigt, at de højeste sikkerhedsstandarder implementeres for at undgå en ulykke, også for at redde menneskeliv. En stor ulykke med ammoniakudslip, i samme størrelsesorden som spildscenarierne i denne rapport, er blevet estimeret til at ske én gang per 10.000 år for en moderne ammoniakfabrik (DSB 2019).