Aarhus Universitets segl

Nr. 478: Vandmiljø og Natur 2020

Nygaard, B., Moeslund, J.E, Ejrnæs, R., Mielec, C.L., Carl, H., Clausen, K.K., Dylmer, E., Elmeros, M., Flensted, K., Fog, K., Goldberg, I., Hansen, M.D.D., Helsing, F., Jørum, P., Lissner, J., Læssøe, T., Madsen, H.B., Misser, J., Olsen, K., Søchting, U., Wiberg-Larsen, P. og Wind, P. 2021. De vigtigste levesteder for rødlistede arter i Danmark. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 118 s. - Videnskabelig rapport nr. 470.  http://dce2.au.dk/pub/SR470.pdf

Sammenfatning

Denne rapport giver overblik over og beskrivelser af alle de vigtige levesteder for rødlistede arter i Danmark. Termen rødlistede arter dækker over de arter, der på Den Danske Rødliste er henført til en af rødlistekategorierne regionalt uddød, kritisk truet, truet, sårbar, næsten truet eller utilstrækkelige data. Rapporten omhandler levesteder for følgende artsgrupper: Karplanter, mosser, svampe, laver, pattedyr, fugle, krybdyr, padder, fisk, dagsommerfugle, natsommerfugle, græshopper, guldsmede, svirrefluer, bier, edderkopper, løbebiller, torbister, træbukke, bladbiller, snudebiller, vandkalve, vandtrædere, vandgravere, hvirvlere og klobiller, døgnfluer, vårfluer, slørvinger, dovenfluer, glansmyg, kvægmyg, vandtæger og gællefødder. Samlet er det de arter, som bør have højst prioritering i forvaltningen af den danske natur, hvis tilbagegangen i biodiversiteten skal bremses. Selvom det endnu ikke er alle artsgrupper, der er dækket af rødlisten, ser det ud til, at de fleste rødlistede arter har påfaldende ens krav til deres levesteder.

Levestedsbeskrivelserne i denne rapport er delt op i 13 habitater arterne lever i: Våde skovmiljøer, tørre skovmiljøer, næringsfattige,  tørre skovmiljøer, græsland, tørre heder og klitter, vade, strandeng og strandsøer, rigkær og kalkenge, kilder og bække, våde enge og heder, tørvemoser, større vandløb, klarvandede søer og temporære søer. Hertil kommer seks substrater arterne lever på eller af: Pollen og nektar, levende stammer, dødt ved, lort, ådsler og store sten.

Under hvert habitat og substrat findes en generel beskrivelse af levestedet, og det angives, hvis der er vigtige forudsætninger, som særligt gælder for nogle af de artsgrupper, som lever der. For alle levesteder beskrevet i det følgende angives, hvilke artsgrupper der er særligt knyttede til levestedet, og et skøn over hvor stor en del af artsgruppen, det drejer sig om.

De marine levesteder er ikke omfattet af denne rapport, da vores viden om truede arter i havet ikke er stærk nok, ligesom en række levesteder, som kun er vigtige for relativt få rødlistede arter, kun omtales perifert. Generelt er de fleste rødlistede arter enten specialister, langsomtvoksende eller stresstolerante arter. Mens lysåbne landskaber (inklusive lysåbne skove), dødt ved og pollen- og nektarkilder er blandt de vigtige elementer i disse arters levesteder, er der betydelige variationer i deres specifikke krav. Vi foreslår, at fremtidig planlægning og forvaltning af dansk natur tager en holistisk tilgang og forsøger at genskabe de manglende naturlige processer, der genererer levesteder for rødlistede arter. Vi foreslår derfor yderligere, at fremtidige strategier for forvaltning af rødlistede arter i Danmark baseres på den viden, som præsenteres i denne rapport.