Aarhus Universitets segl

Græsning, høslæt, indsatser, forvaltning, støtteordninger, Landdistriktsprogrammet, terrestriske naturtyper, habitatnaturtyper, § 3-beskyttede naturtyper

Nygaard, B., Fløjgaard C., Fredshavn, J.R. & Ejrnæs, R. 2021. NOVANA 2020. Effektovervågning af terrestriske naturtyper. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 49 s. - Videnskabelig rapport nr. 477. https://dce2.au.dk/pub/SR477.pdf

Sammenfatning

Denne rapport præsenterer resultaterne af NOVANA-programmets effektovervågning, der har til formål at dokumentere de biologiske effekter af forvaltningsindsatser på lysåbne terrestriske naturarealer. I første omgang er overvågningen gennemført på arealer, der er omfattet af støtteordningen ”Pleje til græs- og naturarealer” (plejegræsordningen) i Landdistriktsprogrammet, der gennemfører nogle af indsatsbehovene i de statslige Natura 2000-planer. Effektovervågningen en stikprøvebaseret overvågning af § 3-beskyttede arealer, der ikke har opnået habitatnaturstatus, og ikke-beskyttede græsmarker. Dataindsamlingen er gennemført i perioden 2018-2019 på 480 udvalgte lokaliteter inden for habitatområderne, Effektovervågningen supplerer den øvrige NOVAVA-overvågning af habitatnaturtyper og dokumenterer den aktuelle tilstand på arealerne. Ved gentagne overvågninger kan det vurderes om arealerne, i kraft af indsatserne, nærmer sig en tilstand, der falder ind under kriterierne for en lysåben terrestrisk habitatnaturtype. Analyserne omfatter data om naturtilstanden på arealer fra den seneste kortlægning af de 33 lysåbne terrestriske habitatnaturtyper inden for habitatområderne (2016-2019) og effektovervågningens § 3-beskyttede og ikke-beskyttede arealer. Disse er koblet med den tilgængelige viden om indsatserne i plejegræsordningen og det er undersøgt om der er et geografisk sammenfald mellem naturplejen og naturværdierne. Der mangler viden om indsatserne før 2013, så det har ikke været muligt at koble til NOVANA-programmets tidsserier, der går tilbage til 2004. Uden disse tidsserier har det i undersøgelsen ikke været muligt at vurdere, om naturarealernes tilstand kan tilskrives forvaltningen, eller om indsatstypen er målrettet arealernes tilstand.