Aarhus Universitets segl

Nr. 475: Marine områder 2020

Hansen J.W. & Høgslund S. (red.) 2021. Marine områder 2020. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 195 s. - Videnskabelig rapport fra DCE nr. 475. http://dce2.au.dk/pub/SR475.pdf

Sammenfatning

Overvågningen i 2020 bekræftede de senere års observation af en stagnerende udvikling eller tilbagegang blandt flere biologiske parameter, mens enkelte biologiske parametre viste fremgang.

Havmiljøet var i 2020 præget af, at der var en stor afstrømning af ferskvand fra land i starten af året og dermed en stor tilførsel af næringsstoffer. I de indre danske farvande var transporten af kvælstof fra bundvandet til overfladevandet mindre i 2020 end i 2019 men stadig betydelig. Det betød relativt høje koncentrationer af kvælstof og fosfor i starten af året, mens koncentra-tionerne generelt var relativt lave resten af året især i fjorde og kystvande. Årsmidlen for alge-væksten var lidt højere end gennemsnittet for de senere år, og mængden af klorofyl var høj og sigtdybden lav. Bundvandstemperaturen var den hidtil højest registrerede, hvilket var med-virkende til en tidlig start på iltsvindet. Iltsvindets udbredelse i september var på niveau med udbredelsen i 2016 og den største siden 2008. I fjorde og kystvande var ringe iltforhold årsag til dårlig tilstand hos bundfaunaen i flere undersøgelsesområder. I de åbne indre farvande vidner bundfaunaens artssammensætning om, at der generet ikke er problemer med eutro-fiering ift. bundfaunaen, men at der i nogle områder er negative påvirkninger af fysiske for-styrrelser fra bundtrawling. Årets observationer af ålegræs bekræfter de seneste års stagnation i en ellers positiv udvikling, der for nogle områder er vendt til tilbagegang. Makroalger (tang) har vist fremgang i kystvande de seneste 10 år, mens fremgangen er stagneret i de øvrige farvandstyper. Udviklingen i antallet af spættet sæl er enten stagneret eller aftaget i de forskellige overvågningsområder, hvilket indikerer, at bestanden har nået miljøets bæreevne. Antallet af gråsæl er fortsat i fremgang, mens bestanden af marsvin er stabil i nogle områder men aftagende i andre. For flere tungmetaller var indholdet i muslinger og fisk i 2020 over miljøkvalitetskravene men under grænseværdierne for fødevarer. Bromerede flammehæm-mere målt i fisk blev fundet i koncentrationer over miljøkvalitetskravene, mens de andre orga-niske stoffer var under miljøkvalitetskravene men for en dels tilfælde over niveauet for bag-grundsvurderingskriterierne. De senere års udvikling har vist, at de danske farvande fortsat er meget sårbare over for påvirkninger og endnu er langt fra målet om en stabil god miljøtilstand