Aarhus Universitets segl

Nr. 474: Søer 2020

Johansson, L.S., Søndergaard, M. & Andersen, P.M. 2021. Søer 2020. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 80 s. - Videnskabelig rapport nr. 474. https://dce2.au.dk/pub/SR474.pdf

Sammenfatning

Rapporten giver en status over tilstand og udvikling for udvalgte kemiske, fysiske og biologiske miljøindikatorer, der overvåges i det nationale overvågningsprogram for søer, og som er gennemført siden 1989. De 18 søer, som indgår i kontrolovervågningen af søernes udvikling, viser, at de største ændringer skete i løbet af 1990’erne, hvor næringsstofindholdet blev reduceret og sigtdybden øget i mange søer. I de seneste 10 år har der kun været små ændringer. I de 180 søer, som indgår i kontrolovervågningen af søernes tilstand, ses en lignende udvikling for perioden som helhed, men sammenlignes tilstanden i søer, som er undersøgt i de to seneste 6-års perioder (fra 2009-2014 til 2015-2020), ses for søerne som helhed en signifikant stigning i indholdet af totalkvælstof og klorofyl a. Den operationelle overvågning af søer har i perioden 2018-2020 omfattet 331 søer, som rummer søer med meget varierende næringsstofindhold og udbredelse af undervandsplanter. Analyser af temperaturmålinger fra overfladevandet i søer fulgt siden 1989, viser en signifikant stigning, der som middel for sommergennemsnittet har været på 0,42 ˚C per 10 år og for årsgennemsnittet på 0,31 ˚C per 10 år.  Stigningen har især været markant i efterårsmånederne.