Aarhus Universitets segl

Nr. 472: Landovervågningsoplande 2020

Gitte Blicher-Mathiesen, Tina Houlborg, Rasmus Jes Petersen, Jonas Rolighed, Hans Estrup Andersen, Pia Grewy Jensen, Jianlian Wienke, Birgitte Hansen & Lærke Thorling. Landovervågningsoplande 2020 (NOVANA). Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 259 s. - Videnskabelig rapport nr. 472.  https://dce2.au.dk/pub/SR472.pdf

Sammenfatning

Landovervågningen udføres i 6 små landbrugsdominerede oplande, hvor landbrugspraksis og næringsstofudledning fra jord, til dræn, vandløb og grundvandet moniteres. Interviewoplysninger om landbrugspraksis viser, at der igennem overvågningsperioden er en markant bedre udnyttelse af gødningens næringsstoffer. Modelberegninger baseret på oplysning om landbrugspraksis viser, at kvælstofudvaskningen for det dyrkede areal er reduceret med 43 pct. fra 1990/91 til 2003/04. For perioden 2004/05-2020/21 kan der ikke konstateres en signifikant udvikling i den modelberegnede udvaskning for lerjordsoplandene, mens der er  er signifikant mindre udvaskning for de to sandjordsoplande, LOOP 2 og 6. Målinger viser, at kvælstofkoncentrationerne i rodzonevandet er faldet med 0,27 og 0,58 mg N/l pr år på henholdsvis ler- og sandjorde i perioden 1990/91-2015/16. I ferskvandsovervågningen er der for 49 målte vandløb i dyrkede oplande beregnet et generelt fald i kvælstofkoncentrationen på 51 ± 4 pct. for perioden 1989-2020.