Aarhus Universitets segl

Nr. 452: Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Bøgestrand, J., Larsen, S.E., Ovesen, N.B., Blicher-Mathiesen, G., Rolighed, J., Holm, H. & Kjeldgaard, A. 2021. Vandløb 2019 - Kemisk vandkvalitet og stoftransport. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 74 s. - Videnskabelig rapport nr. 452
http://dce2.au.dk/pub/SR452.pdf

Sammenfatning

Dette års rapport behandler emner som udviklingen i afstrømningen af vand og tilførslen af kvælstof og fosfor til de kystnære havområder. Samtlige data er indsamlet via det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Kvælstof- og fosfortilførsel til havet

Indholdet af kvælstof og fosfor i vandløbene er faldet markant siden 1989. Reduceret udvaskning fra dyrkede arealer er hovedårsagen til, at kvælstof-indholdet i gennemsnit er reduceret med ca. 35 %, mens reduktionen er på ca. 38% for fosfor. For fosfors vedkommende skyldes det forbedret spildevandsrensning i byområder og virksomheder. Koncentrationerne af kvælstof og fosfor i vandløbene er dog stadig omkring henholdsvis 5 og 2 gange så høje som dem, man finder i upåvirkede naturvandløb.

Der er for perioden 1990 til 2019 sket reduktioner i den samlede tilførsel af kvælstof og fosfor fra land til de danske kystvande. Reduktionen i kvælstof- og fosfortilførslen er henholdsvis 45% og 69%, beregnet for hhv. den årlige afstrømningsnormaliserede tilførsel (TN) og vandføringsvægtede koncentration (TP). For kvælstof er der alene for den diffuse tilførsel (tilførsel fra dyrkede og udyrkede arealer samt bidrag fra ejendomme, som ikke er tilkoblet renseanlæg) tale om en reduktion på ca. 35%.

Tilførslen fra land til kystvandene er for 2019 beregnet til hhv. ca. 74.000 tons kvælstof og ca. 2.100 tons fosfor. Disse tilførsler er for de fleste af årets måneder mindre end gennemsnittet for perioden 1990-2019, og væsentligt mindre end gennemsnittet for perioden 1990-1994. For 2019 er den normaliserede kvælstoftilførsel fra diffuse kilder på 61.000 tons N mod 50.000 i 2018. Den normaliserede diffuse tilførsel er som middel af de foregående 5 opgjorte år (2014 – 2018) 51.000 tons N, med et interval på 50.000 – 53.000 tons N/år. Ferskvandsafstrømningen i 2019 var 361 mm mod et gennemsnit på 325 mm i perioden 1990-2018.

Eftersom det ikke er muligt at måle på alt vand og stof, som tilføres havet (hverken rumligt eller tidsligt), og der nødvendigvis må anvendes modeller, er der en vis usikkerhed på de beregnede tal.

I årets rapport er alle tidsserier med total-fosfor præsenteret på en mørk baggrund for perioden 2008-2015. Dette skyldes, at fosfor-analyserne fra denne er foretaget med en forkert metode, der angiveligt underestimerer koncentrationen.