Aarhus Universitets segl

No 480: Overvågning af vådområder 2016 – 2017 – 2018

Hoffmann, C.C., Audet, J., Ovesen, N.B. og Kjeldgaard, A. 2021. Overvågning af vådområder 2016 - 2017 – 2018. NOVANA. Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, 60 s.- Videnskabelig rapport nr. 480. http://dce2.au.dk/pub/SR480.pdf

Sammenfatning

I årene 2016 – 2017 – 2018 blev der foretaget overvågning af 10 genetablerede vådområder med henblik på at dokumentere de miljømæssige effekter af genopretningen af disse områder. De overvågede vådområder indbefatter 2 lavvandede søer: Egå Engsø og Skenkelsø; 2 ådalsprojekter: Bølling Nørrebæk og Sallinge Å, hvor Salling Å er opdelt i 3 delområder; 4 moseområder: Kærby Mose, Hjulby Mose, Rønshoved
og Vissing Enge (både eng og mose).

Måleprogrammet bestod i vandføringsmålinger i ind- og udløb fra vådområderne samt vandprøvetagning samme steder til analyse for nitrat-N, total kvælstof (TN), fosfat-P og total fosfor (TP). Der er beregnet månedlige vandtransporter for indløb og udløb samt opstillet stoftransporter for ind- og udløb. Endelig er der beregnet årlige vand- og stofbalancer for vådområderne.

Massebalanceresultaterne viser, at et enkelt område taber kvælstof, og nitratfjernelse varierer fra -19 til +257 kg nitrat-N ha-1 projektområde år-1, og at der fjernes -17 til +274 kg TN ha-1 projektområde år-1 (minus betyder nettotab af hhv. nitrat og TN).

Der er både nettotab af fosfor og retention af fosfor i de overvågede vådområder. Retentionen af fosfat varierer fra -0.9 til 10.7 kg fosfat-P ha-1 projektområde år-1 (-betyder nettotab af fosfat). Retention af total fosfor varierer fra -3.4 til 12.9 kg TP ha-1 projektområde år-1.